Tüzel kişi olarak ihaleye başvuran isteklinin şirketteki hissesi % 100 olsa bile ortaklık durum belgesi düzenleyecek midir?

Özet

İhalede başvuru sahibi tüzel kişiliği haiz bir limited şirket olup, şirket adına sunulan iş bitirme belgesi ise R Y gerçek kişisi adına düzenlenmiştir. Limited şirket şahıstan ayrı olarak hukuki varlığı bulunan bir hükmi şahıs olduğuna göre, devralan/birleşilen şirketin külli halefıyet yoluyla malvarlığını iktisap etmesi tartışmasız olmakla birlikte, bu durumun, gerçek kişi adına düzenlenen belgenin şirket adına düzenlenmiş bir belge kabulü görmesi suretiyle ortaklık durum belgesi sunmaktan muaf tutulacağı şeklinde yorumlanamayacağı; diğer bir ifadeyle bir devir sonucunda belge sahibinin şirkette tek başına ortak olarak devam etmesinin ortaklık durum belgesi sunma zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağı sonucuna varılmıştır. Aksi bir kabulün Kanun’un 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesi hükümleriyle ulaşılmak istenen amaca ters düşeceği gibi somut durumlara bağlı olarak farklı durumların mevcut olduğu hallerde (örneğin ortaklık yapısının / oranlarının değişmesi veya kesintisizlik şartının ortadan kalkması gibi) iş deneyiminin tevsikinde ve teklif değerlendirilmesinde sorun oluşturabileceği anlaşılmıştır.
Bu çerçevede, R Y adına düzenlenen iş deneyim belgesi anılan şahsın ortağı olduğu tüzel kişilik tarafından iş deneyiminin tevsikinde kullanıldığından anılan Yönetmeliğin 39’uncu maddesi uyarınca ortaklık durum belgesinin sunulmasının zorunlu olduğu, teklifin idarece bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/031

Gündem No

: 1

Karar Tarihi

: 25.05.2016

Karar No

: 2016/UY.III-1362

 

 

Karar: 

BAŞVURU SAHİBİ:

R Y İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü,

Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkes Bulvari No:53 37100 KASTAMONU

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/73279 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 155 (Devrek) Şube Şefliği Yollarında Oluşan Sel Hasarlarının Giderilmesi İşi” İhalesi

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihaleye verdikleri teklifin “firma ortağının iş deneyim belgesi kullanılmasına rağmen ortaklık durum belgesinin sunulmaması nedeniyle” reddedildiğine dair ihale kararının 08.04.2016 tarihinde taraflarına bildirildiği, idareye yaptıkları şikayet başvurusunun “Firma Sicil Gazetesinin incelenmesi sonucu devir olan herhangi bir şahıs ya da sermaye şirketinin bulunmadığı görülmektedir. Ferdi işletmeden kasıt gerçek kişi olan R Y olduğu, sunulan belgenin limited şirket kurulmadan önce kendi adına gösterdiği faaliyetler neticesinde elde ettiği iş bitirme belgeleri vb. olduğu anlaşılmaktadır. Kuruluş gazetesinde limited şirketin kurucularının R Y ve G Y olduğu, hisse devri sonucu şu an firmanın %100 ortağı olan (gerçek kişi) R Y olduğu görülmektedir.” şeklinde gerekçe belirtilerek reddedildiği, firmalarının R Y şahıs şirketi iken 13.01.2010 tarihinde unvan değişikliği ile R Y İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. adında tüzel kişiliğe sahip bir şirket olduğu, 19.10.2010 tarih ve 7482 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde de belirtildiği üzere R Y ferdi işletmesinin aktif ve pasifi ile borcu ve alacağı, hak ve vecibeleriyle birlikte, adına düzenlenmiş iş deneyim belgeleri de dahil olmak üzere R Y İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.ne devrolduğu, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin 12’nci fıkrasında “Şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimlerini gösteren belgeler nev’i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından ihalelerde iş deneyimi olarak kullanılabilir.” hükmünün bulunduğu, firmaları tarafından sunulan iş deneyim belgesinin R Y İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin çoğunluk hissesine sahip firma R Y gerçek kişisine ait bir iş deneyim belgesi olmayıp R Y şahıs işletmesinin R Y İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.ne devri ile nev’i değişikliği sonucunda R Y İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş bir belge hüviyetine kavuştuğu, 18.09.2015 tarih ve 2015/UY.III-2573 sayılı Kurul kararında da ifade edildiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 136’ncı maddesi hükmüne göre devrolunan işletmenin gerçek kişi adına bile olsa sahip olduğu resmi belgelerin devir işleminden sonra devralan şirketin (gerçek veya tüzel kişi) iyeliğinde olduğu, 19.10.2009 tarih ve 2009/DK.D-143 sayılı Kamu İhale Kurumu düzenleyici Kurul kararının sonuç kısmının 1’inci maddesinin “Devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ya da işletmelere ait iş deneyim belgelerinin, bilanço ve ciro değerlerinin devralan ya da yeni kurulan şirkete geçeceğine…” şeklinde olduğu, bu hususta Kamu İhale Kurulunun 2015/MK-87 sayılı emsal kararının bulunduğu, sonuç olarak ihale dosyası içerisinde sundukları Ticaret Sicil Gazetesinden de anlaşılacağı üzere R Y şahıs işletmesinin R Y İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.ne devri ile birleşme neticesinde nev’i değişikliği yapıldığından, nev’i değişikliğinden önce gerçek kişi işletmeye ait olan iş deneyim belgesinin ortaklık durum belgesi sunulmaksızın kurulan şirket tarafından kullanılabileceği açık olduğundan tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

…           

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

            …           

           İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.

 

Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı  aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur…” hükmüne,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

 (9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur…” hükmüne,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinde “…(12) Şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimlerini gösteren belgeler nev’i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından ihalelerde iş deneyimi olarak kullanılabilir…” hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Ortaklık durum belgesi” başlıklı 11’inci maddesinde “11.1. İhaleye katılan tüzel kişinin, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliğine göre ortağına ait iş deneyimini gösteren belgeyi sunması halinde, bu belgeyle birlikte ortaklık durum belgesinin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

11.2. Ortaklık durum belgesinin kimin tarafından düzenleneceği ve hangi durumlarda aday veya isteklilerce sunulmasının zorunlu olduğu hususlarına İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı maddesinde yer verilmiştir. Sunulacak belgenin İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan ilgili standart forma uygun şekilde ve ihalenin ilk ilan veya ihaleye davet tarihinden sonra  SM, YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur.” açıklamasına,

 

Anılan Tebliğ’in “Ortaklık durum belgesi” başlıklı 44’üncü maddesinde “44.1.  Tüzel kişi aday veya isteklilerin, ortaklarına ait iş deneyimini gösteren belgeleri sunmaları durumunda; Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin dokuz ve onbirinci fıkralarında yer alan hükümler uyarınca, iş deneyim belgesi veya mezuniyet belgesi sahibi ortaklarının ortaklık hisse oranları ve sürelerine ilişkin olarak, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya  SM, YMM ya da SMMM tarafından düzenlenen belgeleri sunmaları zorunludur. Bu kapsamda;

 

a) Tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ortağının iş bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılım durumunda, (KİK031.1/Y) nolu standart formun,

…düzenlenerek başvuru veya teklif kapsamında sunulması gereklidir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan KİK031.1/Y nolu “İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi” standart formu incelendiğinde, söz konusu belgenin ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenmesi ve anılan belgede iş deneyim belgesi kullanılacak olan kişinin (gerçek kişi/tüzel kişi) bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca ihaleye teklif verecek olan tüzel kişinin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğunun belirtilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde işin adı “Karayolları 155 (DEVREK) Şube Şefliği yollarında oluşan sel hasarlarının giderilmesi işi” olarak belirtilmiştir.

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

….. 

Şikayete konu ihalede İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi uyarınca, istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerektiği belirlenmiştir.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, ihaleye teklif veren bir tüzel kişi istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere %50’den fazla hissesine sahip ortağına ait bir iş deneyim belgesinin teklif dosyası içerisinde sunulması halinde, ayrıca iş deneyim belgesi sahibi söz konusu ortağın tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ortağı olduğunu gösteren KİK031.1/Y nolu ortaklık durum belgesinin de teklifle birlikte sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

 

06.04.2016 tarihli kesinleşen ihale kararında, başvuru sahibi R Y İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinde şirket ortağı R Y’ın iş deneyim belgesi kullanılmasına rağmen ortaklık durum belgesinin sunulmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi R Y İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası içerisinde sunulan 22.12.2009 tarih ve 127 sayılı iş deneyim belgesinin (iş bitirme); R Y tarafından Mahmudiye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına gerçekleştirilen “(Sivrihisar-Eskişehir) Ayr. –Mahmudiye-Çifteler-3.Bölge Hududu Yolu Km:0+000-23+148 arası Muhtelif Kesimlerde Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yapımı İşi”ne ilişkin olduğu, anılan belgenin Mahmudiye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından R Y adına düzenlendiği ve belge tutarının 3.454.010,00 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyası içerisinde 2 adet Ticaret Sicili Gazetesi sunulduğu görülmüş olup, sunulan 19.01.2010 tarihli ve 7482 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde;

 

  Başvuru sahibi R Y İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 13.01.2010 tarihinde kurucu ortaklar olan R Y ve G Y tarafından kurulduğu, şirket sermayesinin 1.000.000,00 TL olduğu ve 100 hisseye ayrıldığı, bunun 90 hisseye tekabül eden 900.000,00 TL’sinin R Y, 10 hisseye tekabül eden 100.000,00 TL’sinin G Y tarafından taahhüt edildiği, R Y’ın taahhüt ettiği 900.000,00 TL sermayenin 333.282,24 TL’sinin ayni, 566.717,76 TL’sinin nakdi olduğu, ayni sermaye olarak konulan 333.282,24 TL’nin TTK’nun 139 ve 508’inci maddelerine göre ve GVK’nın 81/2’nci maddesi gereğince aktif ve pasif halinde bir bütün olarak R Y’a ait ferdi işletmenin devrinden ileri geldiği, ayni sermayenin Ticaret Bakanlığı’nın 03.06.2004 tarih ve 25481 sayılı Resmi Gazetede çıkan 2003/3 sayılı Tebliğ gereği Yeminli Mali Müşavir ile Defter ve Belgeler üzerinde öz varlık tespiti ile sonuçlandırıldığı, öz varlık tespitinin ilgili Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen 12.01.2010 tarihli Öz Varlık Tespit Raporu ile tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyası içerisinde sunulan 06.03.2013 tarihli ve 8272 sayılı diğer Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde;

 

28.02.2013 tarih ve 2013/1 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ile şirket ortaklarından G Y’ın 10 paya tekabül eden 100.000,00 TL tutarındaki hissesini Şirketin diğer ortağı olan R Y’a devretmesi neticesinde şirket sermayesinin tamamına (100 paya tekabül eden 1.000.000,00 TL’lik sermaye) R Y’ın sahip olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından R Y şahıs işletmesinin R Y İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.ne devri ile nevi değişikliğinin yapıldığı iddia edilmiş ise de Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde yer alan “(12) Şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimlerini gösteren belgeler nev’i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından ihalelerde iş deneyimi olarak kullanılabilir” hükmünün uygulanabilmesi için öncelikle Türk Ticaret Kanunu’na göre bir nev’i değişikliğinin söz konusu olması gerekmektedir. R Y şahıs işletmesinin R Y İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.ne devredildiği 13.01.2010 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 152’nci maddesinde “Bir ticaret şirketinin nevinin diğer bir ticaret şirketi nevine çevrilmesi kanunda aksine hüküm olmadıkça, yeni nev'e ait kuruluş merasimine tabidir; Böylece yeni nev'e çevrilen şirket eskisinin devamıdır.” hükmüne yer verilmiş olup, anılan Kanun’da nevi değiştirme sadece bir ticaret şirketinden başka bir ticaret şirketine mümkün kılınmış olup, bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşümüne imkan tanınmamıştır. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 136’ncı maddesinde “Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerinden ibarettir.” denilmek suretiyle ticaret şirketleri belirtilmiştir. Bu kapsamda R Y İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.ne devredilen R Y şahıs işletmesinin bir ticaret şirketi olmadığı, bir hakiki şahıs işletmesi olduğu belirlendiğinden 13.01.2010 tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre R Y şahıs işletmesinin nev’i değişikliği ile R Y İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.ne dönüşümünden zaten söz edilebilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Her ne kadar 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yerine yürürlüğe giren (01.07.2012 tarihinde) ve ihale tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’n da yer alan  “VI- Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme

Madde-194: (1) Bir ticari işletme, bir ticaret şirketiyle, onun tarafından devralınmak suretiyle birleşebilir. Bu hâlde devralan ticaret şirketinin türüne göre 138 ilâ 140, 142 ilâ 158 ve ortak hükümlere ilişkin 191 ilâ 193. madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

(2) Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi hâlinde 182 ilâ 193. maddeler kıyas yoluyla uygulanabilir…” hükmü ile bir ticari işletmenin (şahıs işletmesi) tür değiştirmek suretiyle bir ticaret şirketine dönüşmesi mümkün hale gelmiş ise de R Y şahıs işletmesinin R Y İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.ne devrinin gerçekleştiği 13.01.2010 tarihi itibarıyla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlükte olduğu anlaşıldığından söz konusu devre ilişkin olarak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin 12’nci fıkrasında yer alan nevi değişikliğine ilişkin hükmün uygulanamayacağı sonucuna varılmıştır.

 

19.01.2010 tarih ve 7482 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinden R Y şahıs işletmesinin tüm aktif ve pasifi ile birlikte, yeni kurulan ve iki ortaklı (R Y %90 – G Y %10) R Y İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne devrolduğu, bilahare G Y’ın tüzel kişilikteki %10’luk hissesinin R Y’a devredildiğinin 06.03.2013 tarih ve 8272 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinden anlaşıldığı, son durumda R Y İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tek ortaklı (R Y %100) bir tüzel kişilik olarak hukuki varlığını devam ettirdiği anlaşılmaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında; tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; kullanılacak olan iş deneyim belgesinin yanı sıra hükümde yazılan kişi veya merciler tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunlu kılınmıştır.

İhalede başvuru sahibi tüzel kişiliği haiz bir limited şirket olup, şirket adına sunulan iş bitirme belgesi ise R Y gerçek kişisi adına düzenlenmiştir. Limited şirket şahıstan ayrı olarak hukuki varlığı bulunan bir hükmi şahıs olduğuna göre, devralan/birleşilen şirketin külli halefıyet yoluyla malvarlığını iktisap etmesi tartışmasız olmakla birlikte, bu durumun, gerçek kişi adına düzenlenen belgenin şirket adına düzenlenmiş bir belge kabulü görmesi suretiyle ortaklık durum belgesi sunmaktan muaf tutulacağı şeklinde yorumlanamayacağı; diğer bir ifadeyle bir devir sonucunda belge sahibinin şirkette tek başına ortak olarak devam etmesinin ortaklık durum belgesi sunma zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağı sonucuna varılmıştır. Aksi bir kabulün Kanun’un 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesi hükümleriyle ulaşılmak istenen amaca ters düşeceği gibi somut durumlara bağlı olarak farklı durumların mevcut olduğu hallerde (örneğin ortaklık yapısının / oranlarının değişmesi veya kesintisizlik şartının ortadan kalkması gibi) iş deneyiminin tevsikinde ve teklif değerlendirilmesinde sorun oluşturabileceği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, R Y adına düzenlenen iş deneyim belgesi anılan şahsın ortağı olduğu tüzel kişilik tarafından iş deneyiminin tevsikinde kullanıldığından anılan Yönetmeliğin 39’uncu maddesi uyarınca ortaklık durum belgesinin sunulmasının zorunlu olduğu, teklifin idarece bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

 Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap