Üniversitenin açık teklif usulüyle yapılması gereken kiralama sözleşmesinin kanuna uygun olarak yapılmaması nedeniyle geçersiz olduğu – geçerli olmayan sözleşmeye dayalı olarak hak iddiasinin mümkün olmadığı .(Yargıtay)

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

14. HUKUK DAİRESİ E. 2011/5362 K. 2011/7480 T. 8.6.2011 Dava, 30.10.2003 başlangıç tarihli ve 3 yıl süreli ilk ve sonradan yapılan tarihsiz kira sözleşmeleri sebebiyle kiracılık sıfatının tespiti, kiraya karşılık yer tahsisi, olmadığı takdirde tazminat istemlerine ilişkindir. Davalı, üniversitenin katma bütçeli idarelerden olduğunu, kira sözleşmelerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu yöntemine uygun yapılmadığını, bağlayıcı olmadığını, […]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

14. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/5362

K. 2011/7480

T. 8.6.2011

Dava, 30.10.2003 başlangıç tarihli ve 3 yıl süreli ilk ve sonradan yapılan tarihsiz kira sözleşmeleri sebebiyle kiracılık sıfatının tespiti, kiraya karşılık yer tahsisi, olmadığı takdirde tazminat istemlerine ilişkindir. Davalı, üniversitenin katma bütçeli idarelerden olduğunu, kira sözleşmelerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu yöntemine uygun yapılmadığını, bağlayıcı olmadığını, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece dava kısmen kabul edilmiş, bilirkişilerin bulduğu 2.294,82 TL tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, fazla istemin reddine karar verilmiştir. Hükmü, taraflar temyiz etmiştir.

1- )Gerçekten davalı Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü katma bütçeli idarelerdendir. Dolayısıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 1. maddesinin ilk fıkrası hükmü gereğince yaptığı alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayrı, ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin anılan yasa hükümlerine göre yürütülmesi gerekir. Aynı yasanın 45. maddesi uyarınca da 1. maddede yazılı işlerden tahmin edilen bedeli her yıl genel bütçe kanunu ile tespit edilecek tutarı geçmeyen ihalelerin açık teklif usulüyle yapılması zorunludur. Kanunun 46., 47., 48. ve 49. maddelerinde açık teklif usulünün nasıl uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Somut olaya gelince:

Davada dayanılan gerek 30.10.2003 başlangıç tarihli ve 3 yıl süreli kira sözleşmesi, gerekse sonradan yapılan tarihsiz sözleşme 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun açık teklif usulüne uygun yöntem izlenmeden doğrudan yapılmış bulunmaktadır. Dolayısıyla, yasanın aradığı anlamda yapılmayan bu sözleşmeler geçerli hüküm ve sonuç meydana getirmez. Davacının, geçersiz olan bu sözleşmelere dayanarak hak iddiasında bulunması mümkün olmadığından, davadaki istemlerin reddi yerine kısmen kabul edilmesi doğru olmamıştır.

Karar, bu sebeplerle davalı Üniversite yararına bozulmalıdır.

2- )Yukarıdaki bozma nedenine göre davacının temyiz itirazlarının incelenmesi gerekmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan sebeplerle hükümün üniversite yararına BOZULMASINA, 2. bent uyarınca davacının temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan harcın istenmesi halinde iadesine, 8.6.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Üst Konuları: Kiralama

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap