ihale-soru-cevap-logo.png

" sözleşmesinin " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Somut olayda; mahkemece 4857 Sayılı Kanun'u 112. maddesi gereğince davacının kıdem tazminatından yalnızca Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünün sorumlu tutulmasına karar verilmiş ise de; 4857 Sayılı Kanun'u 112. maddesindeki yeni düzenlemenin aynı Kanun'un 2/6. maddesinde düzenlenen alt işveren ve asıl işverenin işçiye karşı birlikte sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı hususu göz önünde bulundurulmamıştır. Kaldı ki asıl işveren ile alt işveren arasındaki rücu ilişkisi de bu davanın konusu deği << Devamını Oku>> [1191]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

14. HUKUK DAİRESİ E. 2011/5362 K. 2011/7480 T. 8.6.2011 Dava, 30.10.2003 başlangıç tarihli ve 3 yıl süreli ilk ve sonradan yapılan tarihsiz kira sözleşmeleri sebebiyle kiracılık sıfatının tespiti, kiraya karşılık yer tahsisi, olmadığı takdirde tazminat istemlerine ilişkindir. Davalı, üniversitenin katma bütçeli idarelerden olduğunu, kira sözleşmelerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu yöntemine uygun yapılmadığını, bağlayıcı olmadığını, […] << Devamını Oku>> [446]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

14. HUKUK DAİRESİ E. 2011/5362 K. 2011/7480 T. 8.6.2011 Dava, 30.10.2003 başlangıç tarihli ve 3 yıl süreli ilk ve sonradan yapılan tarihsiz kira sözleşmeleri sebebiyle kiracılık sıfatının tespiti, kiraya karşılık yer tahsisi, olmadığı takdirde tazminat istemlerine ilişkindir. Davalı, üniversitenin katma bütçeli idarelerden olduğunu, kira sözleşmelerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu yöntemine uygun yapılmadığını, bağlayıcı olmadığını, […] << Devamını Oku>> [480]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735'in 20. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi gereğince özel ortağın içinde bulunduğu konsorsiyumun sözleşmesi feshedilen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk. << Devamını Oku>> [378]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2011/UH.III-2399  Sayılı Kararında: Tebliğ açıklamalarına göre kıdem, ihbar tazminatı gibi giderlerin asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanacak % 3 oranında sözleşme ve genel giderler kapsamında değerlendirileceği ve önemli bir maliyet bileşeni olmadığı anlaşıldığından, SGK prim borcunun bulunmadığına ilişkin onaylı “ilişiksizlik belgesi” yanında, ihale konusu işte çalışacak personelin ihbar ve kıdem tazmin << Devamını Oku>> [384]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye ait İdari Şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin 7’nci maddesinde, iş hacminin fatura ile tevsiki halinde faturaların ekinde gelir elde edilen o işe ait ortaklık oranını gösteren iş ortaklığı sözleşmesinin de sunulması gerektiği yönünde düzenlemenin bulunmadığı göz önüne alındığında, ihale komisyonu tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [568]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2886 sayılı kanununun ilgili maddelerince 10 yıllığına kiralama ihalesi yapılan taşınmazın kira sözleşmesi noterce onaylanmıştır. Sözleşme süresi devam ederken müstecir vefat ettiğinden dolayı kira sözleşmesi mirasçılarına nasıl devredilir? Mirasçılık belgesi yeterli midir? Kira sözleşme devri, noter onayına gerek var mıdır? Noter onayı gerekli ise damga vergisi ve herhangi bir harç alınır mı? << Devamını Oku>> [240]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2886 sayılı devlet ihale kanununun ilgili maddeleri ile yapılan kiralama ihalesinde noterce imzalanan kira sözleşmesinin, müstecirin vefatında kira sözleşmesini mirasçılarından birine devrinde kira sözleşmesinin noter onayı zorunluluğu var mıdır Var ise herhangi bir damga vergisi ve harç alınır mı << Devamını Oku>> [242]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam varsayalım ki resmi kurumdan iş alan gerçek kişi ile anlaşmış bulunmaktayız. İdari şartnamede alt yüklenici çalıştırılmasına izin veriliyor. işin sini şirketimiz alt yüklenici olarak üstlenecektir. SGK dan işyeri dosyası sözleşme imzalanmadan mı imzalandıktan sonramı ne zaman açtırılmalıdır. Aramızda imzalayacağımız sözleşme noter tasdikli mi olmalıdır yoksa taraflar arasında imzalanmış sözleşme notere ihtiyaç duyulmadan idareye [&h << Devamını Oku>> [4298]