Yaklaşık maliyet KİK 13/a kapsamında yer alan ihale için yerel gazetede ilanı yayınlarsak sorun olur mu?

Yayın Tarih: 29.07.2016 08:07
Özet

saygılar hocam… yaklaşık maliyet KİK 13/a kapsamında yer alan ihale için,,, yerel gazetede ilanı yayınlasak sorun olurmu……….


saygılar hocam… yaklaşık maliyet KİK 13/a kapsamında yer alan ihale için,,, yerel gazetede ilanı yayınlasak sorun olurmu……….


Cevabımız

4734/ İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan

           “ Madde 13- (Değişik: 30/7/2003-4964/9 md.)

            Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

 

            a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden;  

           1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce,  

      

2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az ondört gün önce,

           

3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce,

            Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.

 

Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.”hükmüne göre ;

13/a maddesine göre , Kamu İhale Bülteninde yer alınması gerekir. Yerel gazetede yayınlanması mümkün gözükmemektedir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap