Yapılan fiilin yasaklamayı gerektiren bir fiil olduğuna ilişkin kararın başka ihaleler için o isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesi olur mu?

Özet

Yapılan fiilin yasaklamayı gerektiren bir fiil olduğuna ilişkin karının başka ihaleler için o isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinin gerekçesi olduğu hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.III-720 Sayılı Kararında:

İhale konusu işe ait idari şartnamenin incelenmesi neticesinde; ihale konusu işin 9 farklı çocuk yuvası ve rehabilitasyon merkezi müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 237 bakım personeli temini yoluyla hizmet alımı işi olduğu, kısmi teklif açık olarak gerçekleştirildiği ve 5 farklı kısımdan oluşturulduğu, ihaleye4 istekli tarafından teklif verildiği ve ihalenin tüm kısımlar için …Gıda İnş. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi T.. Hiz. Taah. Gıda Tur. Nak. Ltd. Şti.’nin 1., 3., 4. ve 5. kısımlar için ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmektedir.

İdarenin şikâyet üzerine verdiği 21.12.2011 tarih ve 9648 sayılı cevapta başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; “4734 sayılı Kanunun “Yasak fiil ve davranışlar başlıklı 17. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendinde; ‘Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.’ Yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmıştır. 4734 sayılı Kanunun ‘Tanımlar’ başlıklı 4 üncü maddesinde teklif; Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi değerlendirmeye esas bilgi ve belgeler’ şeklinde tanımlanmıştır.

Buna göre, birden fazla teklif vermekten söz edebilmek için birden fazla fiyat teklifinin verilmesi gerektiği anlaşıldığından, söz konusu fiilin yasak fiil ve davranışa girmediği kanaati hasıl olmuştur.” denilmektedir.

İdarece şikâyet başvurusu üzerine verilen cevaptan da anlaşılacağı üzere 01.12.2011 tarihli ve 2011/169455 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşların Bina, Bahçe ve Çevrenin Temizliği, Çamaşırların Yıkanması, Kalorifer Tesisatının İşletilmesi ve Kalorifer Yakma, Teknik Hizmetlerin Yürütülmesi İşi” İhalesinde, …Gıda İnş. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlardan birisini işlediğine dair herhangi bir tespit yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte, …Medikal Gıda Sağ. Hiz. Taah. Yat. Tic. Ltd. Şti. tarafından söz konusu 01.12.2011 tarihli ihaleye ilişkin olarak, 28.12.2011 tarih ve 54949 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu bunun üzerine Kamu İhale Kurulu tarafından 19.01.12 tarih ve 2012/UH.III-480 sayılı Kararın alındığı tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararda; “…teklif zarfı içerisinde fazladan doldurulmamış, imzasız bir … fiyat teklif mektubu sunulmuş olmasının, ihale komisyonunun tereddüde düşmesine sebebiyet verebileceği ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan saydamlık ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyen bir davranış olarak nitelendirilebileceği anlaşılmıştır. Dolayısıyla anılan isteklinin söz konusu fiilinin 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (b) bendinde yer alan; “ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak” fiili kapsamında bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Bu çerçevede, söz konusu isteklinin teklifinin, aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle değil, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun anlaşılması sebebiyle, anılan Kanunun 10 uncu maddesi gereğince ihale dışı bırakılması ve istekli hakkında Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen yasaklama hükümlerinin uygulanması gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, D… Gıda İnş. ve Taah. San. Ltd. Şti.’nin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince ihale dışı bırakılması, istekli hakkında anılan Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen yasaklama hükümleri uyarınca işlem yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Bu durumda, her ne kadar idare tarafından 01.12.2011 tarihli ve 2011/169455 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşların Bina, Bahçe ve Çevrenin Temizliği, Çamaşırların Yıkanması, Kalorifer Tesisatının İşletilmesi ve Kalorifer Yakma, Teknik Hizmetlerin Yürütülmesi İşi” İhalesinde D… Gıda İnş. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında yasak fiil ve davranışta bulunulduğuna ilişkin herhangi işlem tesis edilmediği görülse de, adı geçen istekli tarafından 01.12.2011 tarihli ve 2011/169455 İKN’li ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlardan birisinde bulunulduğunun Kamu İhale Kurumunun 19.01.12 tarih ve 2012/UH.III-480 sayılı Kararı ile sabit olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla, D…Gıda İnş. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun yukarıda yer verilen “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.” hükmü gereğince aynı idarece 01.12.2011 tarihinden sonra yapılan ihalelere iştirak ettirilmemesi gerekmektedir.

Sonuç itibariyle, 01.12.2011 tarihinde Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalede 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen yasak ve fiil ve davranışlarında bulunduğu, Kamu İhale Kurulunun 19.01.12 tarih ve 2012/UH.III-480 sayılı Kararı ile sabit olan ve aynı idare tarafından 02.12.2011 tarihinde gerçekleştirilen inceleme konusu ihaleye de iştirak ettirilmemesi gerektiği halde katıldığı anlaşılan D… Gıda İnş. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap