Yasaklama kararının iptali ne zamandan itibaren hüküm ve sonuç doğurur?

Özet

Mevzuat hükümleri gereğince davacının ‘geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar kapsamında olmadığı, Ankara 10. idare Mahkemesi’nin iptal kararı uyarınca yasaklama kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren tüm sonuçları ile birlikte ortadan kalkmaktadır.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Davacı F…rm Teknik Sönd. Sist. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 5. İdare Mahkemesince verilen 25.10.2013 tarih ve E:2013/304, K:2013/1594 kararında “…

Dava dosyasının incelenmesinden, … itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan … 1. … iddia…nın değerlendirilmesi sonucunda, … ihale tarihi itibariyle ihalelere katılmaktan yasaklı olan davacı şirketin, ihaleye katılamayacak durumda olduğu halde teklif vererek ihaleye katılmış olmasından dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve yasaklama işlemi için gereğinin İçişleri Bakanlığına bildirilmesi Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda yer verilen 10, 17 ve 58 inci maddelerine uygun olduğuna karar verildiği…

Olayda davacı şirket ve yetkilisinin 6 ay süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı işleminin ihaleye teklif vermeden önce ve ihale surecinde davacıya tebliğ edilmediği, 22.06.2012 tarihinde yapılan ihaleye verdikleri teklifleri hakkında yaptıkları aşın düşük teklif açıklamasının idarece incelenmesi devam ederken başka bir istekli tarafından idareye yapılan başvuru üzerine davacı şirket hakkında Milli Savunma Bakanlığının bir ihalesinden dolayı ihalelere katılmaktan yasaklanmalarına ilişkin kararın 12.06.2012 tarih ve 28321 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığının öğrenildiği, bu işlemin Ankara 10. İdare Mahkemesinin E:2012/1208, K:2012/1818 sayılı kararıyla iptal edildiği ve Danıştay 13. Dairesi'nin 12.09.2013 tarihli, E:2013/411, K:2013/2180 sayılı kararı ile onandığı…

Bu bağlamda uyuşmazlığa bakıldığında, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince davacının ‘geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar kapsamında olmadığı, Ankara 10. idare Mahkemesi'nin iptal kararı uyarınca yasaklama kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren tüm sonuçları ile birlikte ortadan kalktığı görüldüğünden, davacının yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesine ilişkin Kamu ihale Kurumu’nun işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı”gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap