Yeterlilik kriteri olarak “asfalt plentinin kendi malı, sabit, kurulu çalışır veya kurulu kullanıma hazır ve İstanbul sınırlarında olması şartı” ihalenin iptaline sebep olur mu?

Özet

İhale konusu işin niteliği itibariyle asfalt yapım işi olduğu, yeterlilik kriteri olarak asfalt plentinin kendi malı, sabit, kurulu çalışır veya kurulu kullanıma hazır ve İstanbul sınırlarında olması şartının dokümanda öngörülmemesi durumunda bu tür bir ihaleyi üslenecek yüklenicilerin bu makineyi kiralayabileceği, başka il sınırında bulunan kendi asfalt plentinin işe uygun olacak mesafede kurabileceği, asfalt plentinin kiralama ve temin hususlarının sözleşmenin yürütülmesi esnasında aksaması durumunda ise yükleniciye, idarece dokümanda yer alan yaptırım müeyyidelerinin uygulanabileceği açıktır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/037

Gündem No

: 64

Karar Tarihi

: 10.06.2015

Karar No

: 2015/UY.I-1641

 

Şikayetçi: 

T…n Mühendislik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

E…t  Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü) 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

05.05.2015 / 39508 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/40668 İhale Kayıt Numaralı "E…t  Genelinde Asfalt Yol Ve Zemin İyileştirmeleri Yapımı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

+TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

… 

BAŞVURU SAHİBİ:

T…n Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Ortaköy Mah. Muallim Naci Cad. Işık Apt. K: 3 No: 49/10 Ortaköy Beşiktaş/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

E…t  Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

Yenikent Mah. Doğan Araslı Cad. Belediye Binası E…t /İSTANBUL

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/40668 İhale Kayıt Numaralı “E…t  Genelinde Asfalt Yol ve Zemin İyileştirmeleri Yapımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            E…t  Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 11.05.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “E…t  Genelinde Asfalt Yol Ve Zemin İyileştirmeleri Yapımı” ihalesine ilişkin olarak T…n Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 16.04.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 05.05.2015 tarih ve 39508 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.05.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/1197 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İhale İlanı’nın 4.3.3’üncü maddesi ve ihale dokümanında makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere açısından yapılan düzenleme ile asfalt plentinin kendi malı olması, İstanbul il sınırlarında kurulu ve sabit olmasının istenildiği fakat mevzuat gereği kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu, kurulacak asfalt plenti tesisinin inşaat mahalline olan uzaklığının, teklif verecek isteklinin teklif bedelini doğrudan etkileyebilecek bir parametre olduğu, inşaat mahalline yakın olup teklif veren isteklilerin bu düzenleme ile diğer teklif vereceklere göre avantajlı konuma geleceği, söz konusu düzenlemenin haksız rekabete neden olacağı, Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesine aykırı olduğuiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 29’uncu maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.

…” hükmüne,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

(2) Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(3) Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

(4) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

(5) İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin  “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.

9.2. Yapım işi ihalelerinde, ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen; tesis, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:E…t  Genelinde Asfalt Yol ve Zemin İyileştirmeleri Yapımı

b) Yatırım proje no'su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

Yapım İşi, 400.000 ton asfalt, 49.540 mt. yol, 37.604 mt. altyapı ve 39.019 mt. Fore kazık yapımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: E…t  genelinde muhtelif cadde ve sokaklar

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesine,

 

Aynı Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “…

7.5.4

S.No

Cinsi ve Çeşidi

Miktar

Kendi Malı Olma Şartı Var mı?

1

Asfalt Plenti (en az 200 t/h kapasiteli) (kurulu çalışır veya kurulu kullanıma hazır ve İstanbul sınırlarında olmalı, TSE(Türk Standartları Enstitüsü) Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi TS EN13108-1 Belgesine Haiz, Kalite Yönetim ve Çevre Sistem belgeli, Kapasite Raporlu Sabit Asfalt Plenti bulunduğunun belgelendirilmesi zorunludur.Sabit plentin kapasitesi ise Sanayi Odası Kapasite Raporu ile belgelendirilecektir.)

1 adet

Evet

2

Elektronik Duyargalı Finişer (en az 100 t/h kapasiteli)

1 adet

Evet

3

Asfalt freze makinesi

1 adet

Evet

4

Bordür ve Kaldırım Kaplama veya Yeniden Yapma Finişeri

1 adet

Evet

5

Lastik tekerlekli kazıcı yükleyici

2 adet

Evet

6

Damperli kamyon

10 adet

Evet

7

Ekskavatör

2 adet

Evet

 

*Tesis, makine teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.
*Kendi malı olma şartı aranmayan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için isteklilerce teklif kapsamında herhangi bir belge sunulmayacaktır. Ancak sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce tesis, makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler yüklenici tarafından idareye sunulacaktır.

*İş ortaklığında, tesis, makine, techizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.

*İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. İsteklinin; kendi malı asfalt plent tesisinin İstanbul sınırlarında, kurulu çalışır veya kurulu kullanıma hazır en az 200 Ton/saat kapasiteli, TSE(Türk Standartları Enstitüsü) Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi TS EN13108-1 Belgesine Haiz, Kalite Yönetim ve Çevre Sistem belgeli, Kapasite Raporlu Sabit Asfalt Plenti bulunduğunun belgelendirilmesi zorunludur. Sabit plentin kapasitesi ise Sanayi Odası Kapasite Raporu ile belgelendirilecektir.
*Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.” düzenlemesine,

Yine aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale İlanı’nın “Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4.3’üncü maddesinde “…

S.No

Cinsi ve Çeşidi

Miktar

Kendi Malı Olma Şartı Var mı?

1

Asfalt Plenti (en az 200 t/h kapasiteli) (kurulu çalışır veya kurulu kullanıma hazır ve İstanbul sınırlarında olmalı, TSE(Türk Standartları Enstitüsü) Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi TS EN13108-1 Belgesine Haiz, Kalite Yönetim ve Çevre Sistem belgeli, Kapasite Raporlu Sabit Asfalt Plenti bulunduğunun belgelendirilmesi zorunludur.Sabit plentin kapasitesi ise Sanayi Odası Kapasite Raporu ile belgelendirilecektir.)

1 adet

Evet

2

Elektronik Duyargalı Finişer (en az 100 t/h kapasiteli)

1 adet

Evet

3

Asfalt freze makinesi

1 adet

Evet

4

Bordür ve Kaldırım Kaplama veya Yeniden Yapma Finişeri

1 adet

Evet

5

Lastik tekerlekli kazıcı yükleyici

2 adet

Evet

6

Damperli kamyon

10 adet

Evet

7

Ekskavatör

2 adet

Evet

 

*Tesis, makine teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

*Kendi malı olma şartı aranmayan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için isteklilerce teklif kapsamında herhangi bir belge sunulmayacaktır. Ancak sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce tesis, makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler yüklenici tarafından idareye sunulacaktır.

*İş ortaklığında, tesis, makine, techizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.

*İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir.İsteklinin; kendi malı asfalt plent tesisinin İstanbul sınırlarında, kurulu çalışır veya kurulu kullanıma hazır en az 200 Ton/saat kapasiteli TSE 13108-1 Belgesine Haiz, Kalite Yönetim ve Çevre Sistem belgeli, Kapasite Raporlu Sabit Asfalt Plenti bulunduğunun belgelendirilmesi zorunludur. Sabit plentin kapasitesi ise Sanayi Odası Kapasite Raporu ile belgelendirilecektir.

*Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malısayılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 1095 (bindoksanbeş) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01.01 – 01.03 tarihleri arasındaki 180 (yüzseksen) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.” düzenlemesi,

 

Aynı Sözleşme Tasarısı’nın “Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması” başlıklı 23’üncü maddesinde “…

23.4.Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

 

Cinsi

Çeşidi

Miktar

Kapasitesi

İş Makinesi

Asfalt Plenti (en az 200 t/h kapasiteli) (kurulu çalışır veya kurulu kullanıma hazır ve İstanbul sınırlarında olmalı, TSE(Türk Standartları Enstitüsü) Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi TS EN13108-1 Belgesine Haiz, Kalite Yönetim ve Çevre Sistem belgeli, Kapasite Raporlu Sabit Asfalt Plenti bulunduğunun belgelendirilmesi zorunludur. Sabit plentin kapasitesi ise Sanayi Odası Kapasite Raporu ile belgelendirilecektir.)

1 adet

(en az 200 t/h kapasiteli) 

İş Makinesi

Elektronik Duyargalı Finişer

2 adet

(en az 100 t/h kapasiteli)

İş Makinesi

Asfalt freze makinesi

2 adet

 

İş Makinesi

Bordür ve Kaldırım Kaplama veya Yeniden Yapma Finişeri

2 adet

 

İş Makinesi

Asfalt silindiri

2 adet

(en az 9-12 tonluk)

İş Makinesi

Demir merdaneli vibrasyonlu asfalt silindiri

2 adet

(en az 10-14 tonluk)

İş Makinesi

Vibrasyonlu yol silindiri

2 adet

(en az 9-15 tonluk)

İş Makinesi

Elle yürütülen çift tamburlu silindir

2 adet

(en az 650-750 kg.'lık)

İş Makinesi

Lastik tekerlekli kazıcı yükleyici

4 adet

 

İş Makinesi

Damperli kamyon

20 adet

 

İş Makinesi

Distribütör

1 adet

(kamyona monte edilmiş en az 6tonluk)

İş Makinesi

Yol süpürge makinesi

1 adet

 

İş Makinesi

Su tankeri

1 adet

(en az 10 tonluk)

İş Makinesi

Asfalt kesme makinesi

2 adet

 

İş Makinesi

Ekskavatör

4 adet

 

…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikâyete konu ihalede idarece gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde ihale konusu işin yaklaşık maliyet tutarının 159.213.906,55 TL olduğu, 11 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 2 istekli tarafından teklif verildiği, ihale komisyonu kararında teklif veren bir isteklinin iş deneyim belgesi tutarının ve geçici teminat mektubunun yetersiz olduğu, asfalt plentine ait TSEN13108-1 belgesinin olmadığı, kendi malı olarak istenen asfalt freze makinesinin, bordür ve kaldırım kaplama veya yeniden yapma finişerine ilişkin herhangi bir belgenin sunulmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, şikâyete konu ihalenin tek geçerli teklif olan Özyurt Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen düzenlemelerden, ihale konusu işin süresinin işyeri teslim tarihinden itibaren 1095 gün olduğu, ihale ilanının “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3’üncü maddesi,  İdari Şartname’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.5.4’üncü maddesi ve Sözleşme Tasarısı’nın “Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması” başlıklı 23’üncü maddesi birlikte incelendiğinde; aşağıdaki tabloda görüleceği üzere,

 

Cinsi

Çeşidi

Toplam istenen miktar

Kendi Malı Olma Şartı

İş Makinesi

Asfalt Plenti (en az 200 t/h kapasiteli) (kurulu çalışır veya kurulu kullanıma hazır ve İstanbul sınırlarında olmalı, TSE(Türk Standartları Enstitüsü) Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi TS EN13108-1 Belgesine Haiz, Kalite Yönetim ve Çevre Sistem belgeli, Kapasite Raporlu Sabit Asfalt Plenti bulunduğunun belgelendirilmesi zorunludur. Sabit plentin kapasitesi ise Sanayi Odası Kapasite Raporu ile belgelendirilecektir.)

1 adet

1 adet

 

ihale konusu iş kapsamında iş yerinde bulundurmak zorunda olduğu 1 adet asfalt plentinin isteklinin kendi malı olması şartının getirildiği ve asfalt plentinin kendi malı olma şartına ayrıca ilave olarak sabit, kurulu çalışır veya kurulu kullanıma hazır ve İstanbul il sınırlarında bulunma koşuluna yer verildiği tespit edilmiş, ihale dokümanında neden kendi malı ve asfalt plentinin sabit, kurulu çalışır veya kurulu kullanıma hazır ve İstanbul il sınırlarında olma koşuluna bağlandığına ilişkin herhangi bir açıklama veya gerekçeye yer verilmediği görülmüştür.

 

            İhale İlanı ve İdari Şartname düzenlemelere ilişkin ihale dokümanı satın alanlardan Mefe İnşaat Taah. ve Dış Tic. A.Ş. ve T…n Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin de ilgili idareye şikâyet başvurusunda bulundukları ancak idare tarafından şikayet başvurularına cevap verilmediği tespit edilmiştir.

 

Öte yandan, ihale işlem dosyasında yer alan “asfalt plenti teknik raporu” başlıklı belgede “…işin yıllara sari olması, İstanbul trafiğinin yoğunluğu nedeniyle mobil tesis ( genelde küçük kapasiteli olarak) yerine sabit asfalt plenti kurulmasının zorunlu olması, yapım işinin süresinde bitirilebilmesi, KTŞ’ de istenilen özelliklerin sağlanabilmesi, sabit plentin kendi malı olmasında bakım ve onarımın kısa sürede yapılabilmesi ve işin yapımını geciktirecek bir durum olmayacağı, (kendi malı olması durumunda bakım ve onarımların iş programını ve akışını aksatmadan yapımı daha çabuk olmaktadır. Kiralama olursa bakım ve onarımlar aksaklığa meydan verdiği gibi iş akışını olumsuz etkilediği daha önceki uygulamalarımızdan bilinmektedir) ve mevsimlerin değişim göstermesi ile piyasada her an 200 t/h kapasiteli plentin hazır olmaması veya bulunamamasının yanı sıra plentin kurulacağı sahanın da büyük bir yer olması zorunluluğundan dolayı, şartnamemizin 7.5.4 maddesinde tüm makine ve tesisat için kendi malı olma şartı yukarıdaki açıklamalardan dolayı zorunlu olarak konulmuştur.” ibarelerine yer verildiği görülmektedir. Yani söz konusu açıklamada işin yıllara sari iş olması, İstanbul trafiğinin yoğunluğu nedeniyle mobil tesis yerine sabit asfalt plenti kurulması gereksinimi,  işin süresinde bitilebilmesi, bakım onarımın kısa sürede yapılabilmesi, piyasada her an 200 ton/saat kapasiteli asfalt plenti hazır bulunmadığı ve asfalt plenti kurulumu için geniş alana ihtiyaç duyulduğu gerekçesi ile kendi malı olmasının istendiği anlaşılmıştır

 

Yukarıda yer verilen Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesine göre ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgelerin rekabeti engelleyecek şekilde belirlenmemesi gerektiği anlaşılmakta ayrıca anılan Yönetmelik’in 41’inci maddesine göre makine ve ekipmanın kendi malı olma şartının aranmaması esas olmakla birlikte ihale konusu işin niteliği ve kapsamına göre, idarenin ihtiyacının zamanında karşılanması, isteklilerin ihale konusu yapım işi alanında etkin olarak faaliyette bulunduklarını göstermesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak makine ve ekipmanın bir bölümünün kendi malı olma şartının idarece aranmasının mümkün olabileceği,  ancak ekipmanın kendi malı olma şartı için tespit edilen oranın çok yüksek ya da tamamına yakın değil, rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

 

Başvuruya konu ihale kapsamında istenilen toplam 48 adet iş makinasından 18 adedinin kendi malı olması şartı getirildiği ve şikâyete konu olan özellikli iş makinalarından asfalt plentinin hem kendi malı hem de sabit, kurulu çalışır veya kurulu kullanıma hazır ve İstanbul sınırlarında olma koşuluna bağlandığı tespit edilmiş olup, piyasa fiyatları ile işletme masrafları yüksek olan özellikli 1 adet asfalt plentinin isteklilerin kendi bünyesinde bulundurma kabiliyetinin ülkemiz ekonomik koşulları ile uyuşmaması nedeniyle yukarıda yer verilen Yönetmelik hükümleri ile ihaleye katılım açısından fırsat eşitliğinin sağlanması hususu gözetilerek ihale konusu işte kullanılması öngörülen asfalt plentine sahip olmayan müteşebbisler için söz konusu iş makinasını ihale üzerinde kalması durumunda kiralama veya satın alma yoluyla temin etme olanağı bulunmakta, bu işi yapabilecek isteklilerin bu aracı İstanbul ili içerisinde veya yakın mesafede kurulu tesisleri kiralama yolu ile temin edebilecekleri veya bu tesislerden ürün alma yolu ihtiyacı karşılayabilecekleri açık olduğu değerlendirilmektedir.

 

İhale konusu işin niteliği itibariyle asfalt yapım işi olduğu, yeterlilik kriteri olarak asfalt plentinin kendi malı, sabit, kurulu çalışır veya kurulu kullanıma hazır ve İstanbul sınırlarında olması şartının dokümanda öngörülmemesi durumunda bu tür bir ihaleyi üslenecek yüklenicilerin bu makineyi kiralayabileceği, başka il sınırında bulunan kendi asfalt plentinin işe uygun olacak mesafede kurabileceği,  asfalt plentinin kiralama ve temin hususlarının sözleşmenin yürütülmesi esnasında aksaması durumunda ise yükleniciye, idarece dokümanda yer alan yaptırım müeyyidelerinin uygulanabileceği açıktır.

 

Diğer yandan, ulaşım ve nakliyenin yükleniciye ait olması nedeniyle maliyetlerin artmaması için inşaat mahalline mesafe şartı getirebileceği açıktır. Ancak, ihale konusu iş bütün İstanbul şehrini kapsamadığından herhangi bir mesafe şartına yer vermeyerek sadece alan sınırlaması getirilmesi, işin yapılacağı yere yakın komşu illerdeki asfalt plentlerinden yararlanılamaması, dolayısıyla kamu zararına yol açabileceği anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde asfalt plentinin ekonomik değeri kurulum koşulları, işin yapılacağı ilin özgün koşulları göz önüne alındığında, asfalt plentinin kendi malı olması şartının getirilmesi ile söz konusu yeterlik kriteri ihaleye katılımı genel olarak daraltmış iken ayrıca mesafe şartı belirtilmeden İstanbul il sınırlarında istenilmesinin ise ihaleye katılımı ve rekabeti büyük ölçüde kısıtladığı, nitekim incelemeye konu ihalede 11 adet doküman satın alınmasına rağmen sadece 2 isteklinin ihaleye katılım sağladığı, bu isteklilerden M…o Yol Yapı San. ve Tic. A.Ş.nin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede tek geçerli teklif kaldığı ihalenin de tek geçerli teklif Ö…t Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin uhdesinde bırakıldığı göz önüne alındığında;

 

Şikâyete konu düzenlemenin ihaleye katılımı daraltarak fiyat rekabeti sağlanamamasına ve kamu zararına neden olabileceği, bunun neticesinde de4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen temel ilkelerden rekabetin sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırılık taşıdığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap