ihale-soru-cevap-logo.png

" kriterleri " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde ihaleye teklif verecek istekliler tarafından Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince minibüsler için düzenlenen D2 yetki belgesinin teklifleri dahilinde sunulması gerektiği düzenlenmiş olup, bu düzenlemeden istekliler tarafından teklifleri kapsamında Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre düzenlenmiş olan D2 yetki belgesinin sunulmasının yeterli olduğu anlaşılmaktadır. 4734 sayılı Kanun'un 29' << Devamını Oku>> [1386]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.II-4645 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına << Devamını Oku>> [1213]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 06.11.2013 tarih ve E:2009/5420, K:2013/2781 sayılı karar ile; “Dava dosyasının incelenmesinden, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 25.02.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından 05.03.2008 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nin 14.03.2008 tarihli << Devamını Oku>> [467]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale sözleşmesinin uygulanması sırasında, başvuru sahibi ile sorunlarla karşılaşıldığı, karşılaşılan sorunların tutulan tutanaklar ve yapılan yazışmalar ile belgelendirildiği, ayrıca 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendinde, isteklinin ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin ispat külfetinin idareye ait olduğu ve ispat için bir yargı kararının bulunması zoru << Devamını Oku>> [497]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına dayanak olarak gösterilen Teknik Şartname’deki düzenlemeler İdari Şartname’de yer almadığı gibi anılan Şartname’de isteklilerin teklifleri kapsamında Teknik Şartname’de düzenlenen hususları tevsik edici bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği hususunda herhangi bir düzenlemenin de bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla yukarıdaki yer verilen açıklamalar uyarınca Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelerin tekliflerin yeterliğinin de << Devamını Oku>> [636]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile iş deneyim belgesinin fiyat dışı unsur olarak öngörülemeyeceği hk. << Devamını Oku>> [651]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin niteliği dikkate alındığında kendi malı olması istenen makine, teçhizat ve ekipman miktarının makul ölçüde olduğu, araçların kapasite, güç ve teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir kriterin belirlenmediği, ihaleye 8 isteklinin teklif verdiği ve verilen tekliflerin yaklaşık maliyet bedelinin altında olduğu durumları bir arada değerlendirildiğinde söz konusu makine ve araçlar için kendi malı olma şartının yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin rekabet koşullarının oluşmasına << Devamını Oku>> [1012]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihaleye ilişkin idari şartnamenin 59.6 ncı maddesinde ihaleye katılacak isteklilerin sahip olması ya da ihale öncesi anlaşma yapması istenilen beton parke taşı yapacak fabrika tesisinin taşıması gereken özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtildiği, ihalenin yapım işi ihalesi olduğu göz önüne alındığında işin teknik özelliklerine ilişkin yeterlik kriterlerinin belirlenmesi gerekirken bu amacı aşan ve sınırlı sayıda isteklinin katılması sonucunu doğuran daha ayrıntılı yeterlik kriteri belirlenemey << Devamını Oku>> [476]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesi, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 30’uncu maddesi ve İdari Şartname’nin ““İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde ihaleye katılım şartlarının ve yeterlik belgelerinin isteklilere yönelik düzenlemeler olduğu ve söz konusu düzenlemelerden ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanması ger << Devamını Oku>> [1413]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarece karayolu taşıtları klimaları (iklimlendirme) hizmet yeterlilik sertifikalarının sunulması hususunun İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde düzenlenmesinin mevzuata aykırılık taşımadığı hk. << Devamını Oku>> [574]