Yeterllik kriteri olarak, idarece karayolu taşıtları klimaları (iklimlendirme) hizmet yeterlilik sertifikalarının sunulması istenebilir mi?

Özet

İdarece karayolu taşıtları klimaları (iklimlendirme) hizmet yeterlilik sertifikalarının sunulması hususunun İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde düzenlenmesinin mevzuata aykırılık taşımadığı hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.II-4655 Sayılı Kararında:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İdari şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) İdare, uygulayacağı ihale usulüne ilişkin bu Yönetmelik ekinde yer alan tip idari şartnameyi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip idari şartnamede boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar, işin özelliğine göre 4734 sayılı Kanun, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenlenir.

(2) İdare, tip idari şartnamede düzenlenmeyen, ancak işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleyerek “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.”hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İstenecek belgeler” başlıklı 29’uncu maddesinde “ (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

…….”hükmü,

Yine aynı Yönetmelik’in “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 42’nci maddesinde “(1) İşin niteliği göz önünde bulundurularak ön yeterlik şartnamesi ve idari şartnamede;……” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde“2.1.İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Araç, İş Makinaları ve Makina Tamir Bakım Onarım İşçiliği

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

33 Adet Usta Elemanla araç, iş makinası, makina tamir-bakım onarım işi

c) Yapılacağı yer: Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü Atölye Ünitesi

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. İstekliler gaz dolumu için gerekli olmasından dolayı karayolu taşıtları klimaları (iklimlendirme) hizmet yeterlilik sertifikalarını teklif dosyasında sunacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İlgili mevzuat hükümlerinde, yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin idari şartnamede belirtileceği, idarenin tip idari şartnamede düzenlenmeyen, ancak işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleyerek “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebileceği, yine idarelerce hizmet yeterlilik belgelerine ilişkin düzenleme yapılabileceği, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında eksik belge sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından imzalanarak sunulan teklif mektubunun 1’inci maddesinde “… ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.” şeklindeki beyan ifadesinin yer aldığı tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerden teklif dosyasında karayolu taşıtları klimaları (iklimlendirme) hizmet yeterlilik sertifikalarının sunulmasının istendiği, idarenin 21.11.2013 tarihli ve 1523 sayılı bilgi ve belge verme yazısının ekinde yer alan ihale işlem dosyası incelendiğinde, başvuru sahibi tarafından söz konusu sertifikanın sunulmamış olduğu, ihale üzerinde kalan istekli tarafından ise anılan hususa ilişkin olarak 01-HYB-802 nolu 26.07.2011 tarihinde verilmiş olan belgenin sunulduğu anlaşılmıştır.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, ihale dokümanına ilişkin olarak idareye süresinde yapılmış bir şikayet başvurusunun olmadığı, bu nedenle de ihale dokümanının mevcut haliyle kesinleştiği, idarece karayolu taşıtları klimaları (iklimlendirme) hizmet yeterlilik sertifikalarının sunulması hususunun İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde düzenlenmesinin mevzuata aykırılık taşımadığı, başvuru sahibinin teklif mektubunda ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklifini verdiği ve dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiği, ihale işlem dosyasında yapılan incelemede başvuru sahibinin anılan yeterlilik sertifikasını sunmamış olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap