Yüklenici ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshedilebilir mi?

Yayın Tarih: 23.03.2016 11:03
Özet

4735 -19/20/21/22. maddeleri kapsamayan nedenlerle idarenin isteği ile karşılıklı sözleşmenin nasıl olur.


4735 -19/20/21/22. maddeleri kapsamayan nedenlerle idarenin isteği ile karşılıklı sözleşmenin nasıl olur.


Üst Konuları: Sözleşmenin Feshi

Cevabımız

4735 sayılı Kanunda, kamu ihale sözleşmelerinin gerek idarece gerekse yüklenici tarafından feshine imkan veren düzenlemeler yer almakla birlikte sözleşmelerin taraflarca karşılıklı olarak anlaşma suretiyle sona erdirilmesine dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Kamu ihale sözleşmelerinin feshi halleri, 4735 sayılı Kanun’un 19 – 23’üncü maddelerinde düzenlenmiş olup, bu hallerin haricinde sözleşmenin sona erdirilmesi ancak ve ancak sözleşmenin ifasının mümkün olmaması veya sözleşmenin ifasının, taraflardan herhangi biri için onun iktisaden mahvına sebep olacak şekilde sözleşme öncesinde mevcut olmayan ve beklenmeyen hallerin vukuu neticesi imkânsız hale gelmesi nedeniyle mahkeme kararı ile mümkündür.

Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep halleri ve şartlarının varlığı halinde ancak sözleşme feshedilebilir ve Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanmaz. Bu durumda, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Bunun dışında fesih halinde Kanundaki yaptırımların (Tasfiye, kesin teminatın gelir kaydedilmesi, ihalelerden yasaklama, alacak davası gerekiyorsa alacak davası) uygulanması gerekmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap