%100 ortağı olunan ve iş deneyimi olarak mezuniyet belgesi sunulan isteklinin ortaklık durum belgesi sunmaması elenme sebebi midir?

Yayın Tarih: 18.09.2022 03:09
Özet

Anonim şirket statüsündeki bir tüzel kişilik olan başvuru sahibi isteklinin, ihalede istenilen iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunduğu şirket ortağına ait mezuniyet belgesinin ekinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre sunulması zorunlu olan, şirket ortağının, tüzel kişi isteklinin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip paylı ortağı olduğunu gösterir ortaklık durum belgesini sunmamış olduğu, belirtilen eksikliğin, isteklinin mesleki ve teknik yeterliliğine ilişkin bir belge eksikliği olduğu, bu sebeple de anılan hususun teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu ve eksik bilgi kapsamında idarece sonradan tamamlatılmasının mümkün olmadığı, sonuç olarak başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


Toplantı No 2022/042
Gündem No 8
Karar Tarihi 07.09.2022
Karar No 2022/UY.II-1061

BAŞVURU SAHİBİ:

CCH Mühendislik Elektrik Proje İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/660451 İhale Kayıt Numaralı “Avcılar Atatürk Stadyumu Aydınlatma Tesislerinin Bakım, Onarım ve Yenileme Yapılması İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 21.07.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Avcılar Atatürk Stadyumu Aydınlatma Tesislerinin Bakım, Onarım ve Yenileme Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak CCH Mühendislik Elektrik Proje İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin 05.08.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.08.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.08.2022 tarih ve 42057 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.08.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/847 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede istenilen iş deneyiminin tevsiki amacıyla şirketin %100 paylı tek ortağı adına düzenlenmiş mezuniyet belgesini sunmuş oldukları ancak söz konusu belgeye ek olarak ortaklık durum belgesinin sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bununla birlikte istekli tüzel kişiliğin 2013 yılında kurulmuş olduğu, şirketin kurulmuş olduğu günden beri ortaklık yapısının değişmediği, yaptıkları araştırma neticesinde şahıs şirketi olmaları nedeniyle anılan belgenin sunulmasına gerek bulunmadığının anlaşıldığı öte yandan belirtilen belgenin işin esasına etkisi olmadığı ve bilgi ve belge eksikliği kapsamında tamamlatılmasının mümkün olduğu, oluşan kamu zararı da göz önünde tutularak belirtilen gerekçelerle tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.” hükmü,

 

“İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde “Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

… h) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde … (11) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” hükmü,

 

Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 57’nci maddesinde “… (5) Başvuru veya teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü,  

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Avcılar Atatürk Stadyumu Aydınlatma Tesislerinin Bakım, Onarım ve Yenileme Yapılması İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü: Toplam 14.000 m² inşaat alanı olan Avcılar Atatürk Stadyumunun elektrik bakım onarım işleri yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Firüzköy Mahallesi Avcılar Atatürk Stadyumu

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

“İhale dokümanının kapsamı” başlıklı5’inci maddesinde “5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartnameler.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar: … Standart Form-KİK031.3/Y: Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, …” düzenlemesi,

 

“İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

…  ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

… 7.6. Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinden (D) Elektrik İşleri V. Grup Aydınlatma İşleri 

7.6.1. Mezuniyet Belgeleri/Diplomalar: Elektrik Mühendisi, Elektrik Ve Elektronik Mühendisi” düzenlemesi,

 

 “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “… 31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalenin konusunun “Avcılar Atatürk Stadyumu Aydınlatma Tesislerinin Bakım, Onarım ve Yenileme Yapılması İşi” olduğu, ihalede 6 adet ihale dokümanı indirildiği, 21.07.2022 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, isteklilerin teklif dosyaları incelendiğinde, teklif dosyasında ortaklık durum belgesinin sunulmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin neticelendirildiği görülmüştür.

 

İhale dokümanı düzenlemelerinde, ihaleye katılan isteklilerden ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösterir belgelerin sunulmasının istenildiği ve “Elektrik Mühendisliği” ile “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği” alanlarında alınmış mezuniyet belgelerinin de iş deneyimini gösterir belge olarak sunulabileceğinin düzenlendiği görülmüştür.

 

İlgili mevzuat hükümleri incelendiğinde, tüzel kişi istekliler tarafından iş deneyimini göstermek üzere, tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulmasının zorunlu olduğu, yine ilgili hükümlerde, sunulan belgelerdeki bilgi eksikliklerinin, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla İdare tarafından tamamlatılabileceği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi isteklinin, anonim şirket statüsündeki bir tüzel kişilik olduğu, istekli tarafından ihalede, mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak öngörülen iş deneyimine ilişkin olarak şirketin %100 paylı tek ortağı olan Cahit Can Halazaoğlu adına düzenlenmiş “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” programına ilişkin 20.07.2022 tarihli mezun belgesinin sunulduğu, söz konusu belgeye göre anılan kişinin 11.07.2013 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği programından mezun olduğunun anlaşıldığı ancak belirtilen mezuniyet belgesine ek olarak anılan kişinin, tüzel kişi isteklinin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip ortağı olduğunu gösterir ortaklık durum belgesinin sunulmamış olduğu tespit edilmiştir.

 

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde; anonim şirket statüsündeki bir tüzel kişilik olan başvuru sahibi isteklinin, ihalede istenilen iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunduğu şirket ortağına ait mezuniyet belgesinin ekinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre sunulması zorunlu olan, şirket ortağının, tüzel kişi isteklinin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip paylı ortağı olduğunu gösterir ortaklık durum belgesini sunmamış olduğu, belirtilen eksikliğin, isteklinin mesleki ve teknik yeterliliğine ilişkin bir belge eksikliği olduğu, bu sebeple de anılan hususun teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu ve eksik bilgi kapsamında idarece sonradan tamamlatılmasının mümkün olmadığı, sonuç olarak başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.


Üst Konuları: Ortaklık Durum Belgesi


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap