2006 yılı inşaat mühendisliği mezunuyum.Odaya bu süre zarfında hiç bir kayıt yaptırmadım.Şimdi diplomamı kullanıp resmi ihalelere katılmak istiyorum.10 yıllık diplomamı kullanabilirmiyim?

Yayın Tarih: 15.10.2016 01:10
Özet

2006 yılı inşaat mühendisliği mezunuyum.Odaya bu süre zarfında hiç bir kayıt yaptırmadım.Şimdi diplomamı kullanıp resmi ihalelere katılmak istiyorum.Sorum oda kaydını şimdi yaptırırsam(oda mevzuatını bilmiyorum geçmişe yönelik aidat alınabilirmi ve 2006 tarihli kullanırmıyım)10 yıllık diplomamı kullanabilirmiyim?(kabaca 1.970.00,00 TL iş deneyim belgesi sahip olurum)


2006 yılı inşaat mühendisliği mezunuyum.Odaya bu süre zarfında hiç bir kayıt yaptırmadım.Şimdi diplomamı kullanıp resmi ihalelere katılmak istiyorum.Sorum oda kaydını şimdi yaptırırsam(oda mevzuatını bilmiyorum geçmişe yönelik aidat alınabilirmi ve 2006 tarihli kullanırmıyım)10 yıllık diplomamı kullanabilirmiyim?(kabaca 1.970.00,00 TL iş deneyim belgesi sahip olurum)


Üst Konuları: İş Deneyimi (Yapım)

Cevabımız

İlk önce şunu belirteyim ki mezuniyet belgesi için odaya kayıt olmanıza gerek yoktur.4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar üzerinden 10 yıllık iş deneyime sahip olarak değerlendirilebilirsiniz.

İş deneyim belgesinin hangi şartlarda kullanılacağına ilişkin mevzuata aşağıdadır.

 

Mevzuat

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği

İş deneyimini gösteren belgeler

MADDE 39 –

(11) (Değişik:RG-3/7/2009-27277; Değişik:RG-7/6/2014-29023,Yürürlük:10/6/2014)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya (Ek ibare:12/06/2015-29384 R.G./1. md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(12) Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi

Değerlendirmeye ilişkin esaslar

MADDE 48–

(8) Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap