4734 Sayılı Yasa hükümlerine göre uygun şekilde ihale yapılmamış olan işte işin bedeli nasıl ödenir?(Yargıtay)

Özet

4734 Sayılı Yasaya göre ihale yapılmamış olsa dahi yapılan işten idarenin yararlanmış olduğu/davacının iş bedelini talep edebileceği ile vekaletsiz iş görme hükümlerinin geçerli olduğu hk.


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/4651

K. 2011/4808

Dava, iş bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Usulüne uygun şekilde ihale yapılmamış ise de: yapılan iş idarece kabul edilmiş ve yararlanılmıştır. Bu nedenle, davacının yaptığı iş sebebiyle hakettiği iş bedelinin "vekaletsiz iş görme kuralları" uyarınca, işin yapıldığı zamandaki serbest piyasa fiyatlarına göre uzman bilirkişi ya da bilirkişi kurulu aracılığıyla keşif yapılmak suretiyle yaptırılacak inceleme sonucu mahkemece iş bedeli belirlenerek yüklenici davacının hakkettiği bu bedelin taleple bağlı kalınarak davalı Bakanlıktan tahsiline karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava iş bedelinin tahsili istemiyle açılmış: Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş ve verilen karar davalı idarece temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı tarafın aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gelince:

Davacı vekili müvekkili şirket tarafından Datça Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu İşletmesinin tamirat ve tadilat işlerinin yapılarak teslim edildiğini: ancak, hakedilen 15.512,28 TL iş bedelinin ödenmediğini ileri sürerek davalı Milli Eğitim Bakanlığından tahsiline karar verilmesini istemiştir. Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 17.09.2007 tarihli ve 347 sayılı ve ayrıca 23 02 2010 tarih ve 635 sayılı yazıları incelendiğinde: davacı yüklenicinin Datça Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu İşletmesinin tadilat ve tamirat işlerini yaparak teslim ettiği ve yapılan iş bedelinin ödenmediği anlaşılmaktadır.

Yanlar arasında yazılı sözleşme ve 4734 Sayılı Yasa hükümlerine göre uygun şekilde ihale yapılmamış ise de: yapılan işin idarece kabul edilerek yararlanıldığı anlaşılmaktadır. O halde, davacının yaptığı iş sebebiyle hakettiği iş bedelinin. Borçlar Kanunu'nun 410 ve izleyen maddeleri hükümleri gereğince ve bu kapsamda "vekaletsiz iş görme kuralları" uyarınca, işin yapıldığı zamandaki serbest piyasa fiyatlarına göre uzman bilirkişi ya da bilirkişi kurulu aracılığıyla keşif yapılmak suretiyle yaptırılacak inceleme sonucu mahkemece, belirlenmesi gerekmektedir. Mahkemece, yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan eksik soruşturma ile davanın yazılı gerekçelerle kabulü doğru olmamıştır.

Mahkemece yapılacak iş; taraflara tüm yasal delillerini sunabilmeleri için yeterli süre verilmeli, sunulan deliller toplandıktan sonra az yukarıda açıklanan şekilde uzman bilirkişi ya da bilirkişi kurulu aracılığıyla keşif yapılarak yüklenici davacının hakkettiği iş bedelinin belirlenmesiyle taleple bağlı kalınarak davalı Bakanlıktan tahsiline karar vermekten ibaret olmalıdır.

Açıklanan sebeplerle karar bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte belirtilen nedenlerle davalı idarenin sair temyiz itirazlarının reddine; 2. bentte açıklanan sebeplerle diğer temyiz itirazlarının kabulüne ve kararın davalı yararına BOZULMASINA, 20.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap