Anahtar teknik personelin sorumlulukları nelerdir?

Yayın Tarih: 01.10.2015 05:10
Özet

Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel ihalelerde anahtar teknik personel isteniyor. Sadece diplomaları dosyaya konuluyor.Yalnız bu personellerin hakedişte, geçici kabulde hiçbir evrakta imzaları olmuyor. Sadece kontrol teşkilatının imzası oluyor. Bunların resmi sorumlulukları nedir?


Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel ihalelerde anahtar teknik personel isteniyor. Sadece diplomaları dosyaya konuluyor.Yalnız bu personellerin hakedişte, geçici kabulde hiçbir evrakta imzaları olmuyor. Sadece kontrol teşkilatının imzası oluyor. Bunların resmi sorumlulukları nedir?


Üst Konuları: Sorumluluk

Benzer Yazılar

Cevabımız

Genel Bilgi

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 19. maddesinde düzenlenmiştir.

·  Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve işçileri temin etmek ve ihzaratla ilgili tedbirleri almak zorundadır.

·   Yüklenici, işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda malzemeyi ve yeterli sayıda işçiyi her an iş başında bulunduracaktır. Aksi halde, bu hususta kendisini uyarmak üzere yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere on gün içinde bunları istenen sayıya ve miktara tamamlamak zorundadır.

·  Yüklenici, çalıştırdığı işçilerle kullandığı makine, araç ve malzemenin idarece her an kontrol edilebilmesi için, bunların miktarlarını (çalıştırıldıkları yerler ve işler ayrı ayrı belirtilmek üzere) ayrıntılı şekilde gösteren cetvelleri istenmesi halinde yapı denetim görevlisine vermek zorundadır. 

Teknik Personel Bildirilmesi.

·  Yüklenici, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş (5) gün içerisinde İdareye bildirmek zorundadır.

·  İdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde Yükleniciye bildirir.

·  Yapım işlerine ait tip sözleşmenin “Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması” başlıklı 23 üncü maddesine göre; teknik personelin iş programına göre, işin kendi mesleğine ilişkin kısmının gerçekleştirilmesi sırasında işyerinde bulundurulması gerekmekte olup teknik personelin tamamının işin başlangıcından sonuna kadar iş yerinde devamlı olarak bulundurulma zorunluluğu bulunmamaktadır.

·  İdare tarafından bu süre içerisinde herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde Teknik Personel Bildirimindeki teknik personel kabul edilmiş sayılır.

·  Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin İdare tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için Yükleniciye beş (5) gün süre verilir.

·  Yüklenici, verilen süre içerisinde yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur. Aksi halde,

·  Teknik personeli 5 gün için de bildirilmemesi halinde, sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar uygulanır.

·  İş programına göre iş yerinde bulundurulması istenen teknik personelin iş başında bulundurulmaması durumunda İdare öngörülen teknik personel iş başına getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işi durdurabilir.

·  Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere sahip olduğu İdarece kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, İdarenin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler.

İşin devamı sırasında geçici olarak işyerinde bulunması gereken teknik personelle ilgili olarak;

·  Bu kişilerin işbaşında bulunma zamanı ve süreleri yapı denetim görevlisiyle Yüklenici arasında düzenlenen bir protokolle tespit edilir.

·  Yüklenici, bu teknik elemanların isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk işe başlayacakları tarihten en az otuz gün önce İdareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini yirmi gün içinde Yükleniciye tebliğ edecektir. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur.

Sorulara cevaplara gelince;

 

Bunların resmi sorumlulukları nedir? imalatın fen ve sanat kurallaraına göre yapılmasından idarenin personeli ile birlikta sorumlulukları bulunmakatadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap