Araç kiralama ihalesinde, ihale dokümanı kapsamında yer verilen düzenlemelerin hiçbir tereddüde mahal vermeyecek ölçüde açık olması hk.

Yayın Tarih: 15.06.2022 09:06
Özet

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.1. İşin yapılacağı yer/yerler: Beşiktaş İlçesi ve görevlendirme yapılacak yurt içi ve yurt dışı yerlere seyahatler. 10.2. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılmayacak ve 9.1. maddesinde belirtilen tarihte işe başlanacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.   Anılan Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde saydamlığın, rekabetin ve sağlıklı bir fiyat yarışmasının sağlanması bakımından idarelerce ihale dokümanı kapsamında yer verilen düzenlemelerin hiçbir tereddüde mahal vermeyecek ölçüde açık olması, isteklilerin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında üstlenecekleri maliyet ve riskleri bilerek teklif fiyatlarını hazırlamalarına imkan verecek şekilde olması gerekmektedir.   Bu çerçevede yapılan incelemede, ihale dokümanının yukarıda yer verilen düzenlemelerinden ihale konusu işin Beşiktaş ilçesi ve görevlendirme yapılacak yurt içi ve yurt dışı yerlere seyahatlerde kullanılmak üzere araç kiralama işi olduğu anlaşılmış olup, söz konusu hizmetin sadece ilçeyle sınırlı olmadığı, -Özelikle yurt içinde ve yurt dışında hizmetin gerçekleştirileceği yerler hususunda açık bir belirleme yapılmadığı, -Bu hususun hizmet araçlarıyla günlük veya aylık kaç km yol yapılacağı ve araçların kaç saat çalışacağına ilişkin öngörülemez ve belirsiz bir duruma neden olduğu,  -Bu anlamda da iddia edilen durumun ihalede saydamlığın ve rekabetin sağlanması ile sağlıklı teklif verilmesine engel olduğu değerlendirilmekte olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.    


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No : 2020/040
Gündem No : 2
Karar Tarihi : 11.09.2020
Karar No : 2020/UH.II-1501

 

BAŞVURU SAHİBİ:

… Yönetim Danışmanlığı Restorasyon Otomasyon Sosyal Hizmetler Temizlik Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Beşiktaş Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/359679 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmeti Alımı (01-09-2020/31-12-2021 Arası)” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Beşiktaş Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 11.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç Kiralama Hizmeti Alımı (01-09-2020/31-12-2021 Arası)” ihalesine ilişkin olarak … Yönetim Danışmanlığı Restorasyon Otomasyon Sosyal Hizmetler Temizlik Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 05.08.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.08.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.08.2020 tarih ve 36498 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1265 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

6) İhaleye katılacak isteklilerin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat teklifi verebilmeleri için ihale konusu işte çalıştırılacak araçların günlük yaklaşık kaç km yapacağı ve kaç saat çalışacağı bilgisinin çok önemli olduğu, bu veriler ışığında araçların amortisman, tamir, bakım, lastik vb. maliyetleri ile iş sonunda aracın değer kaybı göz önünde bulundurularak en uygun teklifin oluşturulabilir olduğu,

 

Örneğin binek araçların 15.000 km de bir periyodik bakıma gittiği varsayılırsa; günde ortalama 300 km yol yapan bir aracın 50 günde bir periyodik bakıma gireceği, günde ortalama 100 km yol yapan bir aracın ise 150 günde bir periyodik bakıma gireceği, bunların büyük maliyet kalemleri olduğu için, idarenin ihtiyaçlarını en ekonomik şekilde karşılayabilmesi açısından, günlük çalışma saatlerini ve ortalama katledilecek kilometrelerini tespit etmesi ve ihale dokümanında bu hususun belirtilmesinin gerektiği,

 

İdare tarafından belirtilen ve gerçeklikle örtüşmeyecek şekilde bütün araçların sınırsız km ve 24 saat çalışmasının gerçekçi bir yaklaşım olmadığı, bu durumun katılımcıların sağlıklı bir teklif oluşturmasına engel olduğu ve idarenin ihtiyaçlarını ekonomik olarak karşılayamayacağı,

….

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

….

5) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Hizmetin Amacı” başlıklı (A) maddesindeBelediyenin tüm hizmet birimlerinin şehir içi, şehir dışında ve yurt dışı (İdare ihtiyaç duyulduğunda yurt dışı seyahat yaptırabilir. Araç kira giderleri hariç konu ile ilgili diğer tüm giderler etkinliği düzenleyen Müdürlükçe karşılanacaktır.)  ihtiyaç duyulan hizmetlerinin görülmesi ile bu hizmetlerin daha verimli ve aktif hale gelmesi için Beşiktaş İlçe Belediyemize bağlı birim Müdürlükleri emrinde 237 Sayılı Taşıt Kanunu, ilgili genelgeler ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesi doğrultusunda havuz esasına göre çalıştırılması için ihtiyaç duyulan ve aşağıda teknik özellikleri belirtilen 246 adet araç, 139 şoför, 8 operatör, 1 teknisyen, 1 koordinatör 2 adet araçlardan sorumlu personel kiralanmasıdır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Kapsam” başlıklı (B) maddesinde “İş bu Teknik şartname, ekleriyle bir bütündür ve muhtelif cins, miktar ve özelliklerdeki hizmet araçları kiralama hizmetinin hangi şartlar dâhilinde yapılacağını kapsar.” düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.1. İşin yapılacağı yer/yerler: Beşiktaş İlçesi ve görevlendirme yapılacak yurt içi ve yurt dışı yerlere seyahatler.

10.2. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılmayacak ve 9.1. maddesinde belirtilen tarihte işe başlanacaktır. düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale dokümanının ekinde yer alan birim fiyat teklif cetveli standart formu aşağıda yer almaktadır.

                                       

   BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası: 2020/359679

A1 B2
Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 Birimi Miktarı Teklif Edilen4 Birim Fiyat Tutarı
1 Çift Kabin Kamyonet (Şöförlü) araç x ay 160    
….. ……………………………………………….. …….. ….
44 Forklift (Şoförsüz) araç x ay 16    
45 Köprü, Tünel ve Otoban Geçişleri puan 300.000    
TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)  

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde saydamlığın, rekabetin ve sağlıklı bir fiyat yarışmasının sağlanması bakımından idarelerce ihale dokümanı kapsamında yer verilen düzenlemelerin hiçbir tereddüde mahal vermeyecek ölçüde açık olması, isteklilerin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında üstlenecekleri maliyet ve riskleri bilerek teklif fiyatlarını hazırlamalarına imkan verecek şekilde olması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede yapılan incelemede, ihale dokümanının yukarıda yer verilen düzenlemelerinden ihale konusu işin Beşiktaş ilçesi ve görevlendirme yapılacak yurt içi ve yurt dışı yerlere seyahatlerde kullanılmak üzere araç kiralama işi olduğu anlaşılmış olup, söz konusu hizmetin sadece ilçeyle sınırlı olmadığı,

 -Özelikle yurt içinde ve yurt dışında hizmetin gerçekleştirileceği yerler hususunda açık bir belirleme yapılmadığı,

-Bu hususun hizmet araçlarıyla günlük veya aylık kaç km yol yapılacağı ve araçların kaç saat çalışacağına ilişkin öngörülemez ve belirsiz bir duruma neden olduğu,

 -Bu anlamda da iddia edilen durumun ihalede saydamlığın ve rekabetin sağlanması ile sağlıklı teklif verilmesine engel olduğu değerlendirilmekte olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap