Aşırı düşük açıklamasında, ekskavatörün 1 saatlik akaryakıt tüketim miktarı bulunurken, ekskavatörün verimi dikkate alınır mı?

Özet

Buna göre ekskavatörün 0,0853×260/0,850x%75= 19,86988 lt/saat olarak hesapladığı görülmüştür. İsteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında“Akaryakıt maliyet hesaplarının uygulanmasında her ne kadar teknik olarak idareler % 100 verim üzerinden akaryakıt sarfiyatı hesabı yapsa bile yıllardır gerçekleştirmiş olduğumuz işlerde edindiğimiz tecrübelere göre uygulama gerçeklerinin araçların çalışma sırasında devamlı olarak motor gücünü sonuna kadar zorlamalarının mümkün olmadığı, ortalama %60-75 oranlarının hesaplamalarda gerçek tüketimi yansıttığını bilmekteyiz.” şeklinde beyanda bulunduğu, ancak araçların akaryakıt tüketiminin %75 oranında olacağına ilişkin herhangi bir belge sunmadığı görülmüştür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 03.005 pozunda Ekskavatörün (260 HP maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücretinde 22.230 kg akaryakıt giderine yer verildiği, ekskavatörün (260 HP maksimum 2,5 m3) 1 saatlik akaryakıt tüketim miktarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birim fiyat analizlerine göre 26,0917 lt/saat olması gerektiği, teklifine yansıttığı miktarın ise 19,86988 lt/saat olduğu, kendi lehine pozitif avantaj sağladığı ancak bu hususa ilişkin herhangi bir açıklayıcı belge sunmadığından akaryakıt giderine ilişkin yapmış olduğu açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/037

Gündem No

: 66

Karar Tarihi

: 22.06.2016

Karar No

: 2016/UH.III-1682

 

Şikayetçi: 

B… Gıda İnş. Yapı Malz. Oto Ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Hatay Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

26.05.2016 / 31965 

Başvuruya Konu İhale: 

2016/21723 İhale Kayıt Numaralı "Gökçegöz Mahallesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İşletilmesi, Çöp Sızıntısı Suyu Nakli, Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan Aktarma İstasyonlarından Gökçegöz Mahallesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine Çöp Nakli Ve İlaçlama Yapılması" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

 

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 07.03.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Gökçegöz Mahallesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İşletilmesi, Çöp Sızıntısı Suyu Nakli, Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan Aktarma İstasyonlarından Gökçegöz Mahallesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine Çöp Nakli ve İlaçlama Yapılması” ihalesine ilişkin olarak B… Gıda İnş. Yapı Malz. Oto ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin20.05.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.05.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.05.2016 tarih ve 31965 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.05.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1280 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

               KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79'uncu maddesine uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

……………i.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği'nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

………………………….”açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin  “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Gökçegöz Mahallesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İşletilmesi, Çöp Sızıntısı Suyu Nakli, Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan Aktarma İstasyonlarından Gökçegöz Mahallesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine Çöp Nakli ve İlaçlama Yapılması

b) Miktarı ve türü:

Gökçegöz Mahallesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İşletilmesi, Çöp Sızıntısı Suyu Nakli, Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan Aktarma İstasyonlarından Gökçegöz Mahallesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine Çöp Nakli Ve İlaçlama Yapılması Hizmet Alım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Hatay Büyükşehir Belediyesi Gökçegöz Mahallesi”  düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5.2’nci maddesinde “Yüklenici, çöp serme, sıkıştırma, toprak ile örtme ve sahanın bakımı işi için Tablo 1’de verilen iş makinelerini ve araçlarını depolama alanında bulundurmak zorundadır.

Tablo 1. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin işletilmesi İçin Gerekli Araçlar ve Özellikleri

Araç Türü

Asgari Kapatma Özellik

Adedi

Dozer

Çöp düzenleme ve tasnifi, örtü toprağı serilmesinde kullanılmak amacıyla motor gücü en az 100 HP

2

Ekskavatör 

Saha içerisinde ve malzeme ocağında (örtü toprağı)ara ve nihai toprak örtü ve toprak kazısında ve çöp düzenlemesi- yerleştirilmesinde kullanılmak amacıyla motor gücü en az 140 HP

1

Çöp Kompaktörü

Çöp sıkıştırmasında kullanılmak üzere 300 HP

1

Vidanjör/ Tanker

Sızıntı suyu nakletmek için en az 20 ton atık su taşıma kapasiteli

1

Arazöz 

Sulama ve yangın söndürme amaçlı 10 tona kadar kapasiteli 

1

Kazıcı Yükleyici

15 ton

1

Damperli Kamyon

Depolama sahası ara örtü ve nihai toprak örtü malzemesi toprak taşınmasında kullanılmak üzere asgari 17 ton yük taşıma kapasiteli

1

Loder 

20 tonluk 2-3 m3 kepçe kapasieli her türlü malzeme taşımak ve çekmek için

1

Kontrol aracı

Binek araç en fazla 3 yaşında klimalı olacaktır.

2

İlaçlama aracı

Çift kabinli kamyonet

1

Mist blower 

28,5 HP gücünde 

1

Greyder 

15 ton ağırlıkta 145 HP

1

Vibratörlü Yol Silindiri

11 ton ağırlıkta 145 HP

1

Aktarma Merkezlerinin İşletilmesi ve Atık Taşıma İçin Gerekli Makine ve Araç Gereçler:

Hatay Büyükşehir Belediyesine ait Kırıkhan, Reyhanlı ve Hassa Katı Atık Aktarma Merkezlerinin işletilmesi ve aktarma merkezlerine ilçe belediyeleri tarafından getirilen atıkların Gökçegöz Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine taşınması için gerekli makine ve araç gereçler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Aktarma Merkezlerinde Çöp Nakli İşinde Çalıştırılacak Araç ve Özellikleri:

Araç Türü

Asgari Kapasite Özellik

Adedi

Dorse (semitrey)

Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı aktarma merkezlerinden katı atık düzenli depolama tesisine çöp nakletmek için 60 m3 taşıma kapasiteli

3

Çekici 

400 HP en fazla 5 yaşında

3

 ”düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Vergi (KDV hariç), resim, harç,KİK payı, her türlü sigorta giderleri, test ve analiz giderleri teklif fiyata dahildir

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin İşletilmesi, Çöp Sızıntı Suyunun Nakli ve Kırıkhan,Reyhanlı,Hassa Aktarma İstasyonlarından Gökçegöz Mahallesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine Çöp Nakli ve İlaçlama) işine ait tüm giderler, Müteahhit karı ve genel giderler  dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

17.05.2016 tarihli ihale komisyon kararından şikayete konu ihaleye 10 isteklinin katıldığı, 3 isteklinin idarece belirlenen sınır değerin altında teklif verdiği, teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, 2 isteklinin açıklama sunmadığı, 1 isteklinin açıklamalarının idarece uygun bulunduğu ve ihalenin A… Petrol Ürün-Nak. Taah. Oto Demir Çelik Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen 10.05.2016 tarihli açıklama isteme yazısı ekinde  bulunan teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler listesinde,

 

  a) işte çalıştırılacak personellerin işin süresi boyunca giderleri ( ücret, sigorta, yemek bedeli, varsa ulaşım)

b) sözleşme konusu işte çalıştırılacak araçların yakıt giderleri ( araçlar kiralık ise kira bedelleri dahil)

c) ilaçlama işinde kullanılacak ilaç giderleri  kalemlerinin bulunduğu görülmüştür.

İhale üzerinde kalan A… Petrol Ürün-Nak. Taah. Oto Demir Çelik Ltd. Şti. tarafından 16.05.2016 tarihinde aşırı düşük teklif açıklamasını idareye sunduğu görülmüştür.

 

Buna göre;

 

İşçilik gideri için KİK işçilik hesaplama modülünü kullandığı, İdari ve Teknik Şartname’lerde çalışacak personel sayısına ilişkin herhangi bir belirleme yapılmadığı sadece çalıştırılacak araç sayısına yer verildiği görülmüştür. Anılan istekli tarafından 1 çevre mühendisi, 3 operatör, 5 şoför ve 3 vasıfsız işçi için, tatil günleri ve fazla çalışma ücreti, yol bedeli ve yemek bedelini dikkate alarak hesaplama yaptığı görülmüştür.

 

Yol bedeli için 26 üzerinden 5,00 TL, yemek bedeli için de 26 gün üzerinden 10,00 TL olarak işçilik giderine yansıttığı anlaşılmıştır. Ancak yol bedelini ve yemek bedelini herhangi bir belge ile tevsik etmediği  görülmüştür. Bu nedenle işçilik giderine ilişkin yaptığı açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Araç yakıt giderlerine ilişkin olarak S…Petrol ve Ticaret A.Ş.’den alınan fiyat teklifini sunduğu ve sunulan belgede mevzuatta istenilen şerh ve onayın bulunduğu ve fiyat teklifinde akaryakıtın kiralayana ait olduğu ve kullanılacak akaryakıta ilişkin olarak hesaplamanın,

 

1 saatlik akaryakıt gideri

Akaryakıt sabit değeri x Aracın motor gücü/ Atık Yoğunluk Sabit değeri x Verimlilik

Akaryakıt sabit değeri

0,0853

Aracın motor gücü

HP

 

Atık yoğunluk sabit değeri

0,850

 

 

Verimlilik

%75

 

şeklinde yaptığı görülmüştür.

 

Formülde yer alan akaryakıt sabit değerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının 12.02.2002 tarih ve 8 sayılı kararı ile 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere birim imalatta girecek motorin miktarının 0,0853kg/BGS olması gerektiği hususunda düzenlemeden alındığı,

 

Aracın motor gücünün kullanılacak araca göre değişkenlik gösterdiği,

 

Atık yoğunluk sabit değerinin TÜPRAŞ’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1 kğ mazotun 820-845 kg/m3 olduğu bununda 0,820-0,845 litreye tekabül ettiği,

 

Anılan istekli tarafından atık yoğunluk sabit değerini 0,850 olarak aldığı,

 

Verimlilik olarak ta %75 değerini hesaplamada kullandığı anlaşılmıştır.

 

Buna göre  ekskavatörün  0,0853×260/0,850x%75= 19,86988 lt/saat olarak hesapladığı görülmüştür. İsteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında“Akaryakıt maliyet hesaplarının uygulanmasında her ne kadar teknik olarak  idareler % 100 verim üzerinden akaryakıt sarfiyatı hesabı yapsa bile yıllardır gerçekleştirmiş olduğumuz işlerde edindiğimiz tecrübelere göre uygulama gerçeklerinin araçların çalışma sırasında devamlı olarak motor gücünü sonuna kadar zorlamalarının mümkün olmadığı, ortalama %60-75 oranlarının hesaplamalarda gerçek tüketimi yansıttığını bilmekteyiz.” şeklinde beyanda bulunduğu, ancak araçların akaryakıt tüketiminin %75 oranında olacağına ilişkin herhangi bir belge sunmadığı görülmüştür.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 03.005 pozunda Ekskavatörün (260 HP maksimum 2,5 m3)    1 saatlik ücretinde 22.230 kg akaryakıt giderine yer verildiği, ekskavatörün (260 HP maksimum 2,5 m3)  1 saatlik akaryakıt tüketim miktarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birim fiyat analizlerine göre  26,0917 lt/saat olması gerektiği, teklifine yansıttığı miktarın ise 19,86988 lt/saat olduğu, kendi lehine pozitif avantaj sağladığı ancak bu hususa ilişkin herhangi bir açıklayıcı belge sunmadığından akaryakıt giderine ilişkin yapmış olduğu açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İlaçlama giderini tevsik için Nur İlaç İlaçlama Makinaları Pazarlama ve Servis Hizmetleri Ltd. Şti.’den alınan fiyat teklifini sunduğu ve sunulan belgede mevzuatta istenilen şerh ve onayın bulunduğu anlaşıldığından ilaçlamaya ilişkin yapmış olduğu açıklamanın mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Tüm bu değerlendirmeler ışığında işçilik giderine ilişkin yapmış olduğu açıklamada yemek, yol ve akaryakıt giderine ilişkin olarak  ihale üzerinde kalan istekli A… Petrol Ürün-Nak. Taah. Oto Demir Çelik Ltd. Şti. tarafından herhangi bir belge sunulmadığından aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, A… Petrol Ürün-Nak. Taah. Oto Demir Çelik Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap