Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında hangi aşamada O.5 ile O.6 numaralı tutanağın düzenlenmesi gerekir?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-438 Sayılı Kararında: Sunulan proforma faturanın üzerine, anılan Tebliğin 79.4.2.4 üncü maddesinde yer alan ibarelerden farklı olarak, mali müşavirce; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının % 80 altında olmadığını beyan ederim.” şeklinde bir ibarenin yazılarak imzalanmış […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-438 Sayılı Kararında:

Sunulan proforma faturanın üzerine, anılan Tebliğin 79.4.2.4 üncü maddesinde yer alan ibarelerden farklı olarak, mali müşavirce; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının % 80 altında olmadığını beyan ederim.” şeklinde bir ibarenin yazılarak imzalanmış olduğu belirlenmiştir.

Bununla birlikte, söz konusu proforma faturanın ekinde O.5 ve O.6 numaralı tutanakların sunulduğu görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliğinde; proforma faturadaki birim satış tutarının, proforma faturayı düzenleyenin maliyet muhasebesi kayıtlarına uygunluğuna ilişkin mali müşavir beyanına yer verilmesi koşulu, mali müşavirce düzenlenecek olan ilgili tutanağın, idarece istenmedikçe, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunulmayacağı kurgusu ile birlikte anlam ifade etmektedir. Anılan düzenlemeye rağmen, ilgili istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında söz konusu tutanağın sunulması durumunda, sunulan bilgi ve belgeler ile proforma faturadaki birim satış fiyatının tutarlılığının denetlenmesi gerekliliği kuşkusuzdur.

İncelenen ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan tutanaklardan O.6 numaralı tutanağın, bahsi geçen Tebliğin 79.4.2.5 inci maddesi uyarınca fiyat teklifi ile açıklama yapılması durumunda düzenlenmesi gereken tutanak olduğu ortadadır.

Bahsi geçen istekli tarafından, tedarik edilecek giyim malzemeleri için teklif edilen bedel, anılan Tebliğde teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak alınabileceği belirtilen “fiyat teklifi” ile değil, ilgili mala ilişkin olarak tedarikçi veya üreticilerden alınan “proforma fatura” ile tevsik edilebilir olduğundan, değerlendirmeye konu belge O.5 numaralı tutanaktır.

Diğer yandan, sunulan tutanaklarda yer alan bilgilerin incelenmesi sonucunda;

– Bahsi geçen Tebliğin 79.4.2.16 ncı maddesi uyarınca; maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi ve son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde ihale tarihinin esas alınması, diğer bir ifadeyle; 01.11.2010 tarihinde gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının, Temmuz-Ağustos-Eylül 2010 dönemine ilişkin kayıtlara dayanılarak düzenlenmesi gerekirken, sunulan tutanaklarda mali müşavirce tespit yapılan dönemin 9-12/2010 dönemi olduğu,

– Aynı giyim malzemeleri için O.5 numaralı tutanakta yer verilen ağırlıklı ortalama birim maliyetler ile O.6 numaralı tutanakta yer verilen ağırlıklı ortalama birim maliyetlerin birbirinden farklı olduğu,

Tespit edilmiştir.

Bu itibarla; idarece, giyim bedeli için teklif ettiği fiyatı mevzuatta öngörülen koşullara uygun olarak, belgelendirme yoluyla açıklayamadığı anlaşılan …’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap