Belediyelerde taşıt alımı nasıl olur? Mahalli idareler T cetvelindeki sınırlamalara tabi midir?

Yayın Tarih: 09.11.2016 01:11
Özet

Merhaba hocam. belediyelere taşıt alımı. bütçe kanununda yer alan t cetveli…bu cetvelin belediyeleri kapsayıp kapsamadığı konusunda bilgi vermeniz ricasıyla…


Merhaba hocam. belediyelere taşıt alımı. bütçe kanununda yer alan t cetveli…bu cetvelin belediyeleri kapsayıp kapsamadığı konusunda bilgi vermeniz ricasıyla…


Üst Konuları: Taşıt Alımı

Cevabımız

237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinde “Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne Şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir.

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “Bağlı cetveller” başlıklı 4’üncü maddesinde Bu Kanuna bağlı cetveller aşağıda gösterilmiştir denilmekte olup, (i) bendinde; “5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin yıl içinde edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı ile 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi kurumların yıl içinde satın alacakları taşıtların azami satın alma bedelleri (T)” 

T Cetvelinde ise; Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel  2016 Yılında Edinilebilecek Taşıtlar Listesi yer almakta olup burada da 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri sayılarak bunların hangi araçlar alabileceği belirlenmiştir.

Mahalli idareler ile ilgili (T) cetvelinde veya bütçe kanununda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Bütçe Kanunun "Mali kontrole ilişkin hükümler" başlıklı 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında "Bu Kanuna bağlı (T) işaretli cetvelde yer alan taşıtlar, ancak çok acil ve zorunlu hâllere münhasır olmak kaydıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir." hükmü yer almaktadır.

237 sayılı Taşıt Kanunun 10’uncu maddesine göre; il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki açık  ihale usulü kullanılarak veya doğrudan temin yöntemlerinden birisi kullanılarak sıfır veya kullanılmış araç satın alınabilir. Mahalli idareler tarafında alınacak taşıt/taşıtlar ile ilgili bütçe kanunu kapsamında olmadığı aynı zamanda bütçe kanunu ve/veya ilgili cetvellerinde herhangi bir hüküm bulunmadığından Bütçe Kanununda belirtilen sınırlamaların (T Cetveli) mahalli idareler (belediye ve il özel idareleri) için geçerli olmadığı değerlendirilmektedir. İdarece yaklaşık maliyetinin aracın teknik özelliklerinin ayrıntılı şekilde belirlenerek piyasa şartlarına göre yapılması ve ihale dokümanında teknik özelliklerinin belirtilmesi önem arz etmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap