Belediyenin halkla ilişkiler ve basın tanıtım stratejilerinin belirlenmesi faaliyetlerinin ihale konusu olabileceği ve bu nedenle yapılan ödemede mevzuata aykırılık bulunmadığı hk.(Temyiz K.K)

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

85 no’lu ilâmın 1’inci maddesinde, Belediyenin halkla ilişkiler ve basın tanıtım stratejilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan ihale kapsamında, ..Ltd. Şirketine yapılan ödeme nedeniyle ..- liranın tazminine karar verilmiştir. Dilekçiler dilekçelerinde, Başbakanlık Genelgesinin 10’uncu maddesi 2’nci fıkrasının Danıştay kararı ile iptal edildiğini ve fıkra metninin 03/08/2005 tarih ve 25895 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/19 sayılı Genelge ile […]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

85 no’lu ilâmın 1’inci maddesinde, Belediyenin halkla ilişkiler ve basın tanıtım stratejilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan ihale kapsamında, ..Ltd. Şirketine yapılan ödeme nedeniyle ..- liranın tazminine karar verilmiştir.

Dilekçiler dilekçelerinde, Başbakanlık Genelgesinin 10’uncu maddesi 2’nci fıkrasının Danıştay kararı ile iptal edildiğini ve fıkra metninin 03/08/2005 tarih ve 25895 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/19 sayılı Genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarınca mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar gereği verilen veya kurumun faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan ilanlar hariç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilan verilmeyecektir şeklinde değiştirildiğini, kurumun faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan ilanların 2003/39 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 10’uncu maddesi 1’inci fıkrası yasağı kapsamı dışına çıkarıldığını, belediye hizmetlerinin belde sakinlerine ilk elden gazete bastırılarak dağıtılması yoluyla kolayca duyurulmasının 1580 sayılı Yasanın 1’inci 15’inci ve 19’uncu maddeleri hükümleri ışığında belediye faaliyetleri ile doğrudan ilgili olduğunu, ödemenin 1580 sayılı Yasanın ihtiyari masraflara yer verdiği 118’inci maddesi ve 4734 sayılı Yasanın 22’nci maddesi (b) bendi hükmü gereği yapıldığını, Sayıştay 1. Dairesinin 17.02.2000 tarih ve 6820 tutanak sayılı Kararında idari vesayet yetkisinin sınırını aşan tasarruf genelgesine aykırı demirbaş alımında ilişik bulunmadığına, 3. Dairenin 27.10.1998 tarih ve 199 tutanak sayılı Kararında ise ; Başbakanlık tasarruf genelgesinin bir yasa hükmüne dayanılarak yayımlanmış bir genelge olmayıp, tamamen idari nitelikte ve Devlet kurum ve kuruluşlarının bütçe uygulaması ile ilgili faaliyetlerini belirleyici mahiyette bir düzenleme olduğundan harcama belgeleri ve muhasebe kayıtları tamam olan satın alınması işleminde mevzuata aykırılık olmadığına karar verildiğini, dolayısıyla tasarruf genelgelerinin yerel yönetimler açısından mali sorumluluk doğurucu nitelikte olamayacağı açık olduğunu, ödemenin belediyenin ilgili birim tarafından daha iyi tanıtımı için profesyonelce strateji belirlenmesine yönelik olup reklam ve tanıtım amaçlı ödeme olmadığını, bu nedenlerle tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmişlerdir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinin 1’inci fıkrasında, “Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinin bu kanuna göre yürütüleceği” belirtildikten sonra aynı fıkranın (a) bendinde, belediyeler de bu kanuna göre ihalelerini yürütecek kurumlar arasında sayılmıştır.

Aynı kanunun tanımlar başlıklı 4’üncü maddesinde,

“Hizmet : (Değişik tanım: 30/07/2003 – 4964 S.K./3. md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri ifade eder,” şeklinde düzenlenmiştir.

Verile emirleri ve eklerinin incelenmesinde, söz konusu şirketle yapılan sözleşmenin konusunun belediye adına kampanya, toplantı ve benzeri organizasyonların planlanması, onaylanması halinde gerçekleştirilmesi, belediye hizmetlerinin tanıtımının yapılması, belediyenin tanıtım stratejilerinin belirlenmesi olduğu ve söz konusu faaliyetlerin ihale konusu olabileceği ve 4734 sayılı Kanunda da tanıtım, basım ve yayım, toplantı, organizasyon, sergileme faaliyetlerinin hizmet tanımı içerisinde değerlendirildiği görüldüğünden yapılan ödemede mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle dilekçilerin iddialarının kabulüyle, 85 sayılı ilâmın 1’inci maddesiyle tazminine karar verilen ..  liraya ilişkin tazmin hükmünün kaldırılmasına,

Üst Konuları: Hizmet İhaleleri


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap