Birim fiyat sözleşmeye bağlanan iş de; Özel Teknik Şartname’de yapılması öngörülen ancak Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde yer almayan imalatın özel teknik şartnameye göre yapılması gerektiği hk.(YFK 2014/35)

Özet

Birim fiyat tariflerinin mevzuatına uygun şekilde düzenlenmemiş olması halinde dahi, bir imalatın gerçekleştirilmesi için gerekli olacak girdilerden bir kısmı ile ilgili sözleşme ve eklerinde ayrıca bir fiyat düzenlemesi yapılmamış ise, isteklilerin teklif fiyatlarını, yalnız iş kalemi tarifine göre değil, projesinde gösterilen imalatın eksiksiz ve kusursuz yapılması için gerekli girdileri kapsayacak şekilde vermesinin, birim fiyat sözleşmenin gereği olduğu hususunda duraksamaya mahal bir durum bulunmamaktadır.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karar No : 2014/35

Karar Tarihi : 26/06/2014

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I-GİRİŞ

. Başkanlığı tarafından ihale edilerek, sözleşmeye bağlanan “. Arası Tercihli UlaşımYolu İstinat ve İhata Duvarları ile Üzeri Korkuluk Yapılması I. Kısım … ” işi ile ilgili görüş talebidir.

II-KONU

İdaresinin … sayılı yazısı ve eklerinde özetle; 25.02.2014 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan işde; Özel Teknik Şartname’de yapılması öngörülen ancak Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde yer almayan üç adet iş kalemi için, yüklenicinin yeni birim fiyat yapılması talebinde bulunduğu, ancak, idaresince söz konusu iş kalemlerine Özel Teknik Şartname’de yer verilmiş olması nedeniyle yeni birim fiyat tespit edilerek ödeme yapılmasının mümkün bulunmadığı belirtilerek, konu hakkındaki Kurulumuz görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

III-İNCELEME

Konu gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatları çerçevesinde, Kurulumuzca aşağıda belirtildiği şekilde inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, tarafların uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda belirtildiği şekildedir.

Yüklenicinin görüş ve talebi;

Özel Teknik Şartname’nin “B- İmalata İlişkin Hususlar:” kısmının 2, 3 ve 5 inci maddelerinde yer alan  ve yapılması istenen “21.017/1 pozuna tekstür ilavesi, istinat duvarı genleşme derzlerine strafor ve su tutucu bant konması ile istinad duvarı boyunca her 15 mt de olmak üzere 0150’lik PVC boru ile barbakan yapılması” imalatlarının Teklif Cetveli’nde yer almadığı, bu nedenle, bu imalatlar için yeni birim fiyat yapılarak ödeme yapılması talebinde bulunduğuna,

İdarenin görüş ve değerlendirmesi;

Söz konusu işte, proje değişikliğinin bulunmadığı, yeni birim fiyat yapılması talep edilen iş kalemlerine Özel Teknik Şartname’de yer verilmiş olmasıyla, bahse konu imalatların yapımının işin başlangıcında planlandığı, bu durumun yüklenici tarafından bilindiği ve işin devamında ortaya çıkan yeni bir imalat olmadığı belirtilerek, yeni birim fiyat tespit edilerek ödeme yapılmasının mümkün olmadığına, İlişkin bulunmaktadır.

Talebe ilişkin tarafların belirtilen bu görüşlerinden sonra konunun incelenmesi ve değerlendirilmesine geçilmiştir.

Bilindiği üzere, birim fiyat sözleşmelerde; istekliler tekliflerini ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak verdiklerinden, yaptırılacak her bir iş kaleminin miktarı ile birlikte birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmesi suretiyle idarelerce hazırlanması ve özellikle teklifleri etkileyecek birim fiyat tarifleri ve imalatların yapım şartlarını detaylandıran teknik şartnamelerin, iş kapsamında yaptırılacak imalat kalemlerine ait girdileri ve yapım şartlarını tam olarak yansıtması gerekmekte, bu dokümanların ve dolayısıyla teklif cetvelindeki iş kalemlerinin işe özgü şartlar taşıması mevzuatın gereği olmaktadır.

İhale dokümanları arasında yer alan; Birim Fiyat Teklif Mektubu’nun,

5 inci maddesinde; “Teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.” hükmü,

İşe ait sözleşmenin 6.1 maddesinde; “Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan bedel üzerinden akdedilmiştir. ” Hükmü,

Mevcut bulunmaktadır.

Belirtilen bu hükümlerden de anlaşıldığı üzere, isteklilerin, tekliflerini yalnız birim fiyat tarifine dayalı olarak vermesi ön görülmemekte, bununla birlikte ihaleye esas proje ile buna ilişkin mahal listelerinin de dikkate alınarak verilmesi ve verildiğinin kabulü gerekli olmaktadır.

Birim fiyat tariflerinin mevzuatına uygun şekilde düzenlenmemiş olması halinde dahi, bir imalatın gerçekleştirilmesi için gerekli olacak girdilerden bir kısmı ile ilgili sözleşme ve eklerinde ayrıca bir fiyat düzenlemesi yapılmamış ise, isteklilerin teklif fiyatlarını, yalnız iş kalemi tarifine göre değil, projesinde gösterilen imalatın eksiksiz ve kusursuz yapılması için gerekli girdileri kapsayacak şekilde vermesinin, birim fiyat sözleşmenin gereği olduğu hususunda duraksamaya mahal bir durum bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, işe ait Özel Teknik Şartname’nin “B. İMALATA İLİŞKİN HUSUSLAR:” kısmında;

2.İmalatı yapılacak betonarme perdede görünür yüzeyler idarenin belirleyeceği şekil ve desende yapılacaktır, (tekstürlü, çıtalı vb.)

3.Ano birleşimlerinde yer alan derz boşlukları arasına strafor konulacak ve su tutucu bant yerleştirilecektir. .

5. Betonarme perdelerin her anosunda; bir tane 0150’lik PVC boru idarenin vereceği kotlarda yerleştirilecektir. . ”

Düzenlemesi yer almakta olup, ihale öncesinde bu imalatların ihale kapsamında yapılmasının ön görüldüğü dikkate alınarak, isteklilerin tekliflerini buna göre vermesi gerektiğinin kabul edilmesi, ön kısımda belirtilen hükümlere uygun bir değerlendirme olacağı mütalaa edilmektedir.

İdare yazısı ve eklerini içeren dosya muhteviyatından; isteklilerin, ihale öncesi belirtilen iş kalemlerinin, bu ihale kapsamında yaptırılıp yaptırılmayacağı, yaptırılacak ise ilave bir bedelin ödenip ödenmeyeceği hususunda, ihale öncesi idaresinden bir talebinin olmadığının anlaşıldığı, bu durumda isteklilerin teklif fiyatlarım belirlerken, bu imalatlar için gerekli olan tüm girdileri dikkate alması gerektiği değerlendirilmektedir.

4 – KARAR

İdaresinin “… Arası Tercihli Ulaşım Yolu İstinat ve İhata Duvarları ile Üzeri Korkuluk Yapılması I. Kısım … ” İşi ile ilgili talebe ilişkin konular, inceleme bölümünde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş olup, buna göre;

Özel Teknik Şartname’de yer alan 21.017/1 pozuna tekstür ilavesi, istinat duvarı genleşme derzlerine strafor ve su tutucu bant konması ile istinad duvan boyunca her 15 mt’de olmak üzere 0150’lik PVC boru ile barbakan yapılması işlerinin, teklif cetvelinde yer alan ilgili imalatları kapsamında olduğunun değerlendirildiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 26/06/2014 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap