Burs ödemelerinde damga vergisi kesilir mi?

Yayın Tarih: 27.08.2022 08:08
Özet

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, - Doktora ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilere yapılacak karşılıksız para yardımı şeklindeki burs ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtların, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlardan olmaması nedeniyle damga vergisine tabi tutulmaması, - Doktora eğitimi yapan Üniversitenizde görevli araştırma görevlilerinin yurt dışına gönderilmesi halinde verilecek desteklere ilişkin düzenlenen kağıtların ise, hizmet karşılığı yapılan ödeme olduğu dikkate alındığında, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-b fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.


T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: 90792880-155.13.02[6289]-212574                                                                                             08.07.2021

Konu: Burs ödemelerinde damga vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Üniversiteniz Eğitim, Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü tarafından 100/2000 YÖK doktora bursu programında kayıtlı öğrencilere ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilere verilen burs ödemeleri ile öncelikli alanlarda doktora eğitimi yapan araştırma görevlilerinin yurt dışına gönderilmesi halinde verilen yurt dışı araştırma burs ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hakkında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 4 üncü maddesinde, bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılıp buna göre tabloda yazılı değerinin bulunacağı, kâğıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kâğıt üzerinde başka bir kâğıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergisinin alınacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/b fıkrasında, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Özelge talep formunuz ekinde yer alan kağıtların incelenmesinden, 100/2000 YÖK Doktora Bursunun, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek alanlardaki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri destekleyerek ülkemizin doktoralı insan kaynağı ihtiyacı süreçlerine katkı sağlamak için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda ve sürede verilen aylık bursu; YÖK Destek Bursunun, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet Üniversitelerindeki desteklenmesine karar verilen lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda ve sürede verilen aylık bursu; Yurt Dışı Araştırma Bursu (YUDAB)’ın, devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta ve doktora tez aşamasında olan araştırma görevlilerinin mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin hükümler uygulanmaksızın en az altı ay veya en fazla bir yıl süreyle yurt dışına burslu ve yol giderleri karşılanarak gönderilmesi olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde,

– Doktora ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilere yapılacak karşılıksız para yardımı şeklindeki burs ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtların, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlardan olmaması nedeniyle damga vergisine tabi tutulmaması,

– Doktora eğitimi yapan Üniversitenizde görevli araştırma görevlilerinin yurt dışına gönderilmesi halinde verilecek desteklere ilişkin düzenlenen kağıtların ise, hizmet karşılığı yapılan ödeme olduğu dikkate alındığında, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-b fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap