Çoğunluk paya sahip olmayan, temsile yetkili olan kişinin yasaklı olması halinde geçici teminat gelir kaydedilip yasaklama hükümleri uygulanır mı? (KİK)

Özet

İhale sürecinde, ihaleye teklif vermek, birtakım taahhütlerde bulunmak ve ihale sürecinin sonunda sözleşme imzalamak gibi hak ve borç doğurucu işlemler söz konusu olduğundan ihale sözleşmesini tüzel kişiliği temsilen imzalayacak kişilerin de kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmaması gerektiği değerlendirilmektedir. İhale sistemimizde ihaleye katılım engeli olarak 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde belirtilen durumlara bakıldığında sayılan durumlarda olan isteklilerin ihaleye katılmaları kabul edilmemiş ve bu durumlar ihale dışı bırakılma gerekçesi olarak kabul edilmiştir. İşin özüne bakıldığında da ihale sürecinin sonucunda sözleşmeyi bir tüzel kişiliğe vekâleten imzalayacak kişinin de bu maddede sayılan kişiler arasında olmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

 

4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacaklarının da hükme bağlandığı dikkate alındığında temsile yetkili müdürü yasaklı olan bir şirketin yasaklı bir gerçek kişinin yönetiminde ihalelere teklif vermesinin hukuken mümkün bulunmadığı, bu şekilde ihaleye teklif veren şirketin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve şirket hakkında yasaklama kararı verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No : 2020/017
Gündem No : 96
Karar Tarihi : 10.04.2020
Karar No : 2020/UM.I-749

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Çelikay Elek. Ev Alet. İnş. End. Mut. Eş. Med. Malz. İmlt. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/313 İhale Kayıt Numaralı “Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Hizmet Binası İçin Mutfak Malzemeleri Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 10.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Hizmet Binası İçin Mutfak Malzemeleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çelikay Elek. Ev Alet. İnş. End. Mut. Eş. Med. Malz. İmlt. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.03.2020 tarih ve 14702 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/538 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye sunmuş oldukları teklifi imzalayan vekilin, ihalelere katılmaktan yasaklı olan şirket müdürü tarafından yetkili kılındığı gerekçesiyle tekliflerinin ihale dışı bırakıldığı, ancak söz konusu şirket müdürünün sermaye şirketinin yarısından fazla hissesine sahip olmadığı, anılan nedenle geçici teminatın taraflarına iade edilmesi, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan               

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir…” hükmü,

 

Söz konusu Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak…” hükmü,

 

Bahse konu Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde “17nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar,…2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir…

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İhalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin açıklamalar” başlıklı 28’inci maddesinde “…b) İhalelere katılanlar hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi halinde 4734 sayılı Kanunun 58 ve 4735 sayılı Kanunun 26’ncı maddelerinin 2’nci fıkraları uyarınca;

1) İhalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında,

2) Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ayrıca;

i- Bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da,

ii- Sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da,

4734 sayılı Kanunun 58 ve 4735 sayılı Kanunun 26’ncı maddelerine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerekmektedir.

28.1.8.1 İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı bulunan aday veya isteklilerin;

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi…gerekmektedir.

28.1.9. Haklarında yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının durumu

28.1.9.1. 4734 sayılı Kanunun 17’nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Kanunun 58’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının;

1) Ortağı olduğu şahıs şirketleri,

2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri,

Ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11’inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.

28.1.9.2. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre, bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılmaları mümkün bulunmayıp, bu yasağa rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

28.1.9.4. Ortakları hakkında yasaklama kararı bulunan şahıs şirketlerinin ihalelere katılması halinde, yasaklı ortağın hisse oranına bakılmaksızın 4734 sayılı Kanunun 11’inci ve 17’nci maddeleri gereğince işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Sermaye şirketlerinde ise, hakkında yasaklama kararı bulunan ortağın sermaye şirketinin yarıdan fazla hissesine sahip olması veya haklarında yasaklama kararı bulunan sermaye şirketi ortaklarının hisseleri toplamının şirketin sermayesinin yarısından fazlasını teşkil etmesi halinde, ihaleye katılan sermaye şirketi hakkında 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 17’nci maddeleri uyarınca işlemde bulunulacaktır.” açıklaması,

 

Aynı Tebliğ’in “Teyit işlemleri” başlıklı 30.5’inci maddesinde “…30.5.2. 4734 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, sadece ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, 42’nci maddesinde de sadece ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığının Kurumdan teyit ettirilmesinden söz edilmiş ise de, 11’inci maddede ihalelere katılmaktan yasaklanmış olanların hiçbir şekilde ihalelere katılmamalarının sağlanmasının amaçlandığı dikkate alındığında, ihale tarihi itibariyle ihaleye katılan tüm isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple:

I- Başvuru veya ihale tarihi itibariyle tüm aday ve istekliler için, ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi için, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ise sadece ihale üzerinde kalan istekli için ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir,

II- Yasaklılık teyidi yapılırken aday ve istekliler ile bunların şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortakları, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir,

III- Bu çerçevede yapılan teyit işlemi sonucunda;

a) Başvuru veya ihale tarihi itibariyle haklarında ihalelere katılmaktan yasaklı kararı bulunan aday ve istekliler 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince ihale dışı bırakılacak, geçici teminatı gelir kaydedilecek ve anılan Kanunun 17 nci maddesinin atıfta bulunduğu 58 inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tesis edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından; idareler tarafından ihale tarihi itibariyle tüm isteklilere ilişkin olarak yasaklılık sorgulaması yapılması gerektiği, yasaklılık sorgulamasının; sermaye şirketleri için sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortaklar, hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortaklar, teklifi imzalayan kişiler ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilere ilişkin olarak yapılacağı, yasaklı olunmasına rağmen doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına ihaleye katılımın söz konusu olması durumunda ilgililerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi ve yasaklama işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İnceleme konusu ihalenin 10.02.2020 tarihinde birim fiyat teklif alınmak suretiyle ve açık ihale usulüyle gerçekleştirildiği, söz konusu ihaleye 6 isteklinin katıldığı; 28.02.2020 tarihli ihale komisyonu kararında “…Çelikay Elekt. Ev Alet. İnş. End. Mut. Eş. Med. Malz. İmlt. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında yapılan detaylı inceleme neticesinde, garanti taahhütnamesi bulunmadığı görülmüş olup, İdari Şartname’nin 7.5.6’ıncı maddesinin (c) bendinde “Mekanik cihazlar için 2 yıl süreyle firma tüm parçalara garanti verecek olup, en az 10 yıl parça bulundurma garantisi verecektir. Paslanmaz ürün grupları için 2 yıl süreyle firma tüm parçalara garanti verecektir.” hükmünün karşılanmadığı; ayrıca ihale tarihi itibariyle EKAP üzerinden yapılan yasaklılık sorgulamasında şirket ortaklarından olan ve vekâleten verilen teklifte vekili yetkilendiren Müdürler Kurulu Başkanı Çetin Çelikay’ın yasaklı olduğu halde ihaleye iştirak ettiği; her ne kadar ihaleye vekil olarak katılan hakkında yasaklama kaydı bulunmasa dahi, firma sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmayan ancak idare ve temsile yetkili olan kişinin şirkette hâkim etkisi olması sebebiyle 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (e) bendine istinaden isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve mezkûr Kanun’un 58’inci maddesine göre işlem tesis edilmesi…” ifadelerine yer verildiği;

Bu kapsamda Çelikay Elekt. Ev Alet. İnş. End. Mut. Eş. Med. Malz. İmlt. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin “şirket müdürlerinden olan ve dolayısıyla şirkette hakim etkisi olan Çetin Çelikay’ın yasaklı olduğu, söz konusu kişinin vekâlet verdiği kişi tarafından ihaleye katılım sağlandığı” gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı, ayrıca anılan isteklinin teklifinin İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinin (c) bendine uygun olmadığının ve bu yönüyle de bahse konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinin belirtildiği, yerli malı fiyat avantajlı uygulanması neticesinde geçerli teklif sahibi 5 istekliden Nasyonel End. Mut. Ür. Tem. Gıd. Amb. ve Mob. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Ersöz – Gonca Mut. Mak. ve Ekip. San. Tic. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme neticesinde; Çelikay Elekt. Ev Alet. İnş. End. Mut. Eş. Med. Malz. İmlt. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan ve ihale tarihinden önce yayımlanan 25.11.2019 tarihli son Ticaret Sicili Gazetesinde Çetin Çelikay’ın aksi karar alınıncaya müdür (müdürler kurulu başkanı) olarak seçildiğinin ve şirketi münferiden temsile yetkili olduğunun ifade edildiği, 17.09.2019 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde ise Çetin Çelikay’ın ortaklık oranın % 46 olarak belirtildiği, dolayısıyla anılan gerçek kişinin şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortak olmadığı,

 

Söz konusu istekli tarafından teklif dosyasında sunulan birim fiyat teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelinde yer alan imzanın Faruk Çelik’e ait olduğu, bu kapsamda anılan istekli tarafından sunulan 03.07.2017 tarihli vekâletnamede “…İhalelere Çelikay Elekt. Ev Alet. İnş. End. Mut. Eş. Med. Malz. İmlt. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına teklif vermeye, şirket müdürü Çetin Çelikay adına adli sicil (sabıka kaydı) belgelerini çıkartmaya, nüfus müdürlüklerinden Çetin Çelikay adına her türlü belge ve vukuutla nüfus kayıt örneği almaya…birlikte ve ayrı ayrı vekâleti ifaya yetkili olmak üzere…Faruk Çelik…tarafımdan vekil tayin edildi.” ifadelerine yer verildiği, vekil edenin Çelikay Elekt. Ev Alet. İnş. End. Mut. Eş. Med. Malz. İmlt. San. ve Tic. Ltd. Şti.,  yetkilisinin ise “Çetin Çelikay” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Kurum tarafından EKAP üzerinden yapılan yasaklılık sorgulaması neticesinde ise; şirket ortaklarından olan ve şirketi münferiden temsile yetkili müdür olan Çetin Çelikay’ın 04.01.2020-04.01.2021 tarihleri arasında ihalelere katılmaktan yasaklandığı, Çelikay Elekt. Ev Alet. İnş. End. Mut. Eş. Med. Malz. İmlt. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihalelere şirket adına teklif vermeye vekil tayin edilen Faruk Çelik’in ise yasaklı olmadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların dolaylı olarak dahi kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları hükme bağlanmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinde bu konu ile ilgili olarak; haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunanlar ile kamu davası açılmış olanların bir tüzel kişi veya başka bir gerçek kişi adına teklif vererek ihaleye katılmaları halinde aday veya istekli durumunda olanların, maddede belirtilen yasağa rağmen ihaleye katılmış sayılacağı ve ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerektiği yönünde açıklama yapılmıştır.

 4734 sayılı Kanunda, yasaklamanın gerçek veya tüzel kişilerin ortakları ve ortağı oldukları şirketlere sirayetinde şirketlerin ortaklık yapısı ve sermaye payları esas alınarak yasaklama kararının sirayet edeceği kişiler belirlenmiş olmakla birlikte kanun koyucunun ayrıca hakkında yasaklama kararı bulunanların dolaylı olarak dahi ihalelere katılmalarını istemediği gözden kaçırılmamalıdır.

 İhalelere katılamayacak olanlar, haklarında kamu davası açılan kişilerin kendileri olmakla birlikte, kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli yasaklı olmayan şirketler, ihaleye katılamayacak olan kişiler vasıtasıyla ihalelere katılmışlarsa, söz konusu şirketlerin 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 Doğrudan doğruya temsil, kendisine yetki verilmiş olan temsilcinin yapmış olduğu hukuki işlemin hüküm ve sonuçlarının işlemin yapıldığı andan itibaren doğrudan doğruya temsil olunana ait olmasıdır. Doğrudan doğruya temsilin söz konusu olabilmesi için, temsilcinin temsil yetkisine sahip olması ve temsil olunan adına ve hesabına hareket etmesi gerekir. İhaleye katılmak isteyen istekli veya temsilciler yönünden 4734 sayılı Kanun ile fiil ehliyetine bir kısıtlama getirilmiştir. Buna göre, ihalelere katılmaktan yasaklı olan ile hakkında kamu davası açılmış olanlar kendileri veya başkaları adına ihaleye teklif veremeyecek ve alt yüklenici olamayacaktır.

Hakkında yasaklama kararı verilenlerin ortak oldukları sermaye şirketi hakkında da yasaklama kararı verilebilmesi veya hakkında kamu davası açılan kişinin ortağı olduğu sermaye şirketinin de bu sebeple ihale dışı bırakılabilmesi için, hakkında yasaklılık kararı verilen ya da 59 uncu madde yollaması gereğince hakkında kamu davası açılan kişinin ortağı olduğu şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması gerekmekle birlikte, hakkında kamu davası açılan bir şirket müdürünün, 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacaklarının da hükme bağlandığı dikkate alındığında temsile yetkili müdürü yasaklı olan bir şirketin yasaklı bir gerçek kişinin yönetiminde ihalelere teklif vermesinin hukuken mümkün bulunmadığı, bu şekilde ihaleye teklif veren şirketin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve şirket hakkında yasaklama kararı verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Zira, şirketi temsile yetkili olan kişinin şirkette hakim etkisi olmakta, bu nedenle katılım yasağının ortaklık oranına bakılmaksızın bu kişileri de kapsaması gerekmektedir. Aksi durumda, Kanunun amacı ihaleye katılan tüzel kişilerden sermaye şirketlerinde hisse olarak çoğunluğa sahip olmalarından dolayı şirketin idaresinde hakim etki sahibi olacak yasaklı konumundaki kişilerden dolayı bu durumdaki şirketlerin ihaleye katılımını engellemek olduğundan Kanunun bu amacına aykırı bir sonuç doğacağı değerlendirilmektedir.

 İhale sürecinde, ihaleye teklif vermek, birtakım taahhütlerde bulunmak ve ihale sürecinin sonunda sözleşme imzalamak gibi hak ve borç doğurucu işlemler söz konusu olduğundan ihale sözleşmesini tüzel kişiliği temsilen imzalayacak kişilerin de kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmaması gerektiği değerlendirilmektedir. İhale sistemimizde ihaleye katılım engeli olarak 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde belirtilen durumlara bakıldığında sayılan durumlarda olan isteklilerin ihaleye katılmaları kabul edilmemiş ve bu durumlar ihale dışı bırakılma gerekçesi olarak kabul edilmiştir. İşin özüne bakıldığında da ihale sürecinin sonucunda sözleşmeyi bir tüzel kişiliğe vekâleten imzalayacak kişinin de bu maddede sayılan kişiler arasında olmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacaklarının da hükme bağlandığı dikkate alındığında temsile yetkili müdürü yasaklı olan bir şirketin yasaklı bir gerçek kişinin yönetiminde ihalelere teklif vermesinin hukuken mümkün bulunmadığı, bu şekilde ihaleye teklif veren şirketin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve şirket hakkında yasaklama kararı verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Tüm bu tespitler çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde; şirket müdürü Çetin Çelikay’ın ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu, söz konusu yasaklı kişi tarafından verilen vekâletle ihaleye katılan başvuru sahibinin teklifinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi yönünde alınan ihale komisyonu kararında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca ihale komisyonu kararında; başvuru sahibi isteklinin teklifinin İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinin (c) bendine uygun olmadığının ve bu yönüyle de teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinin belirtilmiş olmasına karşın, başvuru sahibinin dilekçesinde anılan hususa ilişkin herhangi bir itirazen şikâyette bulunulmadığı anlaşılmıştır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi uyarınca itirazen şikâyet başvurusu, başvuru sahibinin iddialarıyla sınırlı olarak incelenmiş ve bu çerçevede söz konusu isteklinin teklifinin anılan nedenle değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap