D2 yetki belgesinin teklif dahilinde sunulmasının istenilmesi mevzuata uygun mudur?

Özet

Tip İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinin ihale konusu iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat ve benzeri belgeyi gerektirmesi durumunda düzenleneceği, aksi halde bu maddenin boş bırakılacağı; inceleme konusu ihalede bu maddenin “Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince minibüsler için düzenlenen D2 yetki belgesinin teklifleri dahilinde sunulması gerekmektedir.” olarak düzenlendiği, burada D2 yetki belgesinin ilgili mevzuatı gereği düzenlenen bir izin belgesi olduğu anlaşılmaktadır. İş ortaklığı olarak teklif sunulması halinde İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin ortakların her biri tarafından ayrı ayrı sunulacağı, iş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağın (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorunda olduğu açıklanmıştır. Aynı zamanda, başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.2.1’inci maddesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek olan ihalelerde kullanılması gereken Tip İdari Şartname’nin 7.2.1’inci maddesine uygun olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/039

Gündem No

: 66

Karar Tarihi

: 24.06.2015

Karar No

: 2015/UH.II-1788

 

Şikayetçi: 

D…e Grup Bilişim Eğitim Sağlık Nakliye Temizlik Ticaret Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

E…t Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

02.06.2015 / 46983 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/47172 İhale Kayıt Numaralı "36 Ay Süreli 8 Adet Araç İle Yapılacak 500 Kişilik Personel Hizmet Alımı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan …

Üyeler: …

 

BAŞVURU SAHİBİ:

D…e Grup Bilişim Eğitim Sağlık Nakliye Temizlik Ticaret Ltd. Şti.,

Çukurambar Mah. 1459. Cad. 1467. Sok. No: 2/4 Çankaya/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

E…t Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No: 5 06790 E…t/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/47172İhale Kayıt Numaralı “36 Ay Süreli 8 Adet Araç ile Yapılacak 500 Kişilik Personel Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            E…t Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 28.05.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Ay Süreli 8 Adet Araç ile Yapılacak 500 Kişilik Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak D…e Grup Bilişim Eğitim Sağlık Nakliye Temizlik Ticaret Ltd. Şti.nin22.05.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.05.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.06.2015 tarih ve 46983 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.06.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/1453 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

 

2) İdari Şartname'nin 7.2.1’nci maddesinde “7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” düzenlemesinin yer aldığı, bu maddeye istinaden iş ortaklığı şeklinde ihaleye katılacak olan isteklilerden ortaklığı oluşturan tüm gerçek veya tüzel kişilerden D2 belgesinin ayrı ayrı sunulmasının istenmesinin de Kamu İhale Kanunu mevzuatına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 …

 

            2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 36 AY SÜRELİ 8 ADET ARAÇ İLE YAPILACAK 500 KİŞİLİK PERSONEL HİZMET ALIMI

b) Miktarı ve türü:

36 AY SÜRELİ 8 ADET ARAÇ İLE YAPILACAK 500 KİŞİLİK PERSONEL HİZMET ALIMI…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38 inci maddesinde “(1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

istenilmesi zorunludur.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

(4) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması, konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmına ilişkin belgeleri sunması zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince minibüsler için düzenlenen D2 yetki belgesinin teklifleri dahilinde sunulması gerekmektedir.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale konusu hizmet işinin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, idari şartname ve ihale ilanının ilgili maddelerinde yer verilmesi mümkündür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması” başlıklı 13’üncü maddesinde idareler tarafından ihale dokümanının hazırlanmasında, Yönetmelik ekinde yer alan tip şartnameler, standart formlar, tip sözleşme, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve Kurum tarafından yayımlanan diğer mevzuatların esas alınacağı, aynı Yönetmelik’in “İdari Şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde ise uygulanacak ihale usulüne göre Yönetmelik ekinde yer alan tip idari şartnamede boş bırakılan veya dipnota alınan hususların, işin özelliğine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Yönetmelik ekinde yer alan ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek olan ihalelerde kullanılması gereken Tip İdari Şartname'nin 7.1’inci maddesinin (h) bendine ilişkin 9 no’lu dipnotta “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler bu bentte sayılacak, aksi halde “h) Bu bent boş bırakılmıştır” yazılacaktır.” açıklaması,

 

            10 no’lu dipnotta “(1) İdare, 7.1 maddesinin (h) bendinde bir belge istememiş ise aşağıdaki metne yer verecektir:

            “7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

            (2) İdare, 7.1. maddesinin (h) bendinde belge veya belgelere yönelik bir düzenleme yaptığı durumlarda aşağıdaki metne yer verecektir:

“7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” açıklamaları yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer verilen Tip İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinin ihale konusu iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat ve benzeri belgeyi gerektirmesi durumunda düzenleneceği, aksi halde bu maddenin boş bırakılacağı; inceleme konusu ihalede bu maddenin “Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince minibüsler için düzenlenen D2 yetki belgesinin teklifleri dahilinde sunulması gerekmektedir.” olarak düzenlendiği, burada D2 yetki belgesinin ilgili mevzuatı gereği düzenlenen bir izin belgesi olduğu anlaşılmaktadır. İş ortaklığı olarak teklif sunulması halinde İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin ortakların her biri tarafından ayrı ayrı sunulacağı, iş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağın (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorunda olduğu açıklanmıştır. Aynı zamanda, başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.2.1'inci maddesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek olan ihalelerde kullanılması gereken Tip İdari Şartname'nin 7.2.1'inci maddesine uygun olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü gereği, ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin yeterlik şartı olarak belirlenmesi durumunda söz konusu belgelerin iş ortaklığını oluşturan ortaklardan her biri tarafından sunulmasının zorunlu olduğu görüldüğünden, İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde yer alan düzenleme ile anılan Şartname’nin 7.2.1’inci maddesinde yer alan düzenlemelerin birbiri ile uyumlu ve kamu ihale mevzuatına uygun olduğundan başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap