Danışmanlık hizmet alımı ihalesinde fiyat farkı neye göre verilir?

Yayın Tarih: 18.12.2015 08:12
Özet

Danışmanlık Hizmet alımı ihalesi sonucu yapılan işte, hakedişlerde fiyat farkı neye göre verilir? iş programı ile fiyat farkı arasında ne gibi ilişki vardır?


Danışmanlık Hizmet alımı ihalesi sonucu yapılan işte, hakedişlerde fiyat farkı neye göre verilir? iş programı ile fiyat farkı arasında ne gibi ilişki vardır?


Cevabımız

Danışmanlık ihalelerine ilişkin fiyat farkı hesabında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar uygulanır.

Bu Esaslara ihalelerde fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir.

Mali ve hukuki nitelikteki danışmanlık hizmetleri için fiyat farkı ödenmez.

Eğer sözleşmenin yürütülmesi için bir iş programı uygulanıyor ise hem idarenin hem de hizmet yüklenicisinin iş programına göre hareket etme sorumluluğu bulunmaktadır.

Yapılan sözleşme konusu iş idarece uygun görülen bir program çerçevesinde yaptırılması planlanmış ise yani sözleşme idarece onaylanan bir iş programı kapsamında yürütülüyor ise bu durumda hesaplanacak fiyat farkı da anılan iş programına uygun olarak hesaplanması gerekir.

İfa edilen işin, iş programı ile paralel gitmesi halinde fiyat farkı ilgili aylara ilişkin gerçekleştirilecek işin sözleşme bedeli karşılığı olan tutar üzerinden uygulama ayı (Pn) esas alınarak hesaplanacaktır.

Birim fiyat sözleşmelerde, ihale konusu hizmet miktarında artma veya azalma meydana gelmesi durumunda artan veya azalan miktarlar (hizmet hangi ayda yapılmış olursa olsun) işin bitiş tarihini geçmemek üzere, artış ya da azalışın kesinleştiği ayın fiyat farkı katsayısı (Pn) esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.

Yükleniciye, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebeplerle veya sözleşmenin ifasının gecikmesine idare kusurunun sebep olduğu durumlarda süre uzatımı verilmesi halinde, uzatılan süreye göre yüklenici tarafından hazırlanan ve idarece onaylanan revize iş programına uygun olarak yapılan işler için fiyat farkı revize iş programına göre hesaplanması gerekir.

Sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde fiyat farkı hesaplanırken sözleşmede öngörülen iş bitim tarihi ile işin fiilen bitirildiği tarihteki endeks, fiyat veya ortalama fiyatlardan düşük olanı esas alınır.

Diğer Hususlarla ilgili Esaslara bakılabilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap