Doğrudan teminde karar pulu ve sözleşme damga vergisi alınır mı?

Yayın Tarih: 24.05.2016 08:05
Özet

Merhaba. doğrudan temin ile hizmet alımı yaptık. sözleşme imzalayacağız. 60 günlük bir iş. sözleşmeden önce 5,69 oranında ihale karar pulu ve 9,48 oranında damga vergisi kesmemiz gerekir mi?


Merhaba. doğrudan temin ile hizmet alımı yaptık. sözleşme imzalayacağız. 60 günlük bir iş. sözleşmeden önce 5,69 oranında ihale karar pulu ve 9,48 oranında damga vergisi kesmemiz gerekir mi?


Cevabımız

4734 sayılı Kanunun 22’nci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların; Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilebilmektedir.

Yukarıdaki hükümler uyarınca belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

İdarece doğrudan temin kapsamında temin edilen ihtiyaçlar için sözleşme düzenlenmesi durumunda;

Damga Vergisi Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "II.Kararlar ve Mazbatalar” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasına göre; “ihale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları” denildiği ve 4734 sayılı Kanuna göre doğrudan temin usulü bir ihale usulü olmaması nedeniyle ihale kararına ilişkin damga vergisinin (karar pulunun) alınmaması gerekmektedir.  

Bunun yanında Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı (Binde 9,48) olarak belirlenmiştir. Kanunun bu kısmında sözleşme yapılması yeterli görülmüş başka herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Buna göre doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda sözleşme yapılmış ise (Binde 9,48)  oranında sözleşme damga vergisinin alınması gerekmektedir.

Doğrudan Teminde sözleşme imzalanması durumundan

Sözleşme damga vergisi (Binde 9,48) oranında ALINIR.

İhale kararına ilişkin damga vergisi (ihale karar pulu) ALINMAZ.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap