ihale-soru-cevap-logo.png

" çok " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan denetimde konunun araştırılması kapsamında; fiyat araştırma tutanağında 7,75 TL teklif verdiği görülen … firmasından denetçi tarafından tekrar fiyat istendiği ve ilgili firmanın 3,90 TL + KDV olarak fiyat verdiği, ayrıca 2015 yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından …marka suyun 2,50 TL den satın alındığı, ... ...Müdürlüğünün ise … marka suyu 3,20 TL’den satın aldığı, dolayısıyla su alımında fiyatın iyice araştırılmadığı Genel Müdürlüğün 7,00 TL +KDV’den satın alarak kamu zararına sebep ol << Devamını Oku>> [187]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda da belirtildiği üzere “. ... Park İnşaatı” yapım işine ilişkin sözleşmenin fesih nedeni ilgili proje firması tarafından hazırlanan uygulama projelerinin hatalı olmasıdır. Zira, söz konusu işte herhangi bir çalışmaya başlanmadan, zeminin market olması nedeniyle hazırlanmış olan uygulama projelerinin önemli oranda değiştirilmesi zorunluluğunun bulunması, uygulama projelerinin kusurlu olmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, kusurlu bir eser gerçekleştirildiği takdirde, iş sahibi sözleş << Devamını Oku>> [108]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım İşleri Genel Şartnamesi ekler arasında sayılmış olup, anılan şartnamenin 40. maddesinde geçici hakedişlere yüklenicinin itirazı olduğu takdirde karşı görüşünün neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri idareye vereceği ve bir örneğini de hakedişe ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporuna "idareye verilen … tarihli dilekçemde yazılı ihtirazî kayıtla" cümlesini yazarak imzalaması gerektiği yüklenicinin hakediş raporunu imzalamasından sonra tahakkuk işlemini yapıncaya kadar yetkili << Devamını Oku>> [458]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi gereğince elli veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde %3 oranında özürlü işçi çalıştırılmasının zorunlu olması nedeniyle, 501 kişilik personel hizmet alımı ihalesine ilişkin ihale dokümanı hazırlanırken ve asgari işçilik maliyeti belirlenirken, bu Kanun hükmünün ihmal edilmesi mümkün görülmediği hk. << Devamını Oku>> [763]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince verilen temyiz isteminin kabulü ve Ankara 6. İdare Mahkemesinin 24.04.2013 tarihli ve E:2012/1428, K:2013/831 sayılı kararının bozulmasına ilişkin kararda, “Dosyanın incelenmesinden; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü … Bölge Müdürlüğü tarafından "Artvin – Erzurum Karayolundaki Ripaj Tünellerinin ve Artvin – Ardanuç Karayolu Tünellerinin Elektromekanik İşlerinin Yapılması" i << Devamını Oku>> [511]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 22.11.2012 tarih ve E:2009/5581, K:2012/3334 sayılı kararı ile, Dava; Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından 29.01.2008 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan "Genel Temizlik (Temizlik-Hijyen, Dezenfeksiyon, Çöp Toplama-Geri Kazandırma) ve İlaçlama (Haşerelerle Mücadele) Hizmetlerinin Malzeme Dahil 24 Ay Süreyle 95 Kişi ile Yürütülmesi İşi Hizmet Alımı İşi” ihalesi << Devamını Oku>> [408]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.II-2407 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 16.4’üncü maddesi uyarınca kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen söz konusu ihalede, her bir kısma ilişkin değerlendirmenin ayrı ayrı yapılması gerektiği anlaşılmış olup, ihalenin 1’inci ve 2’nci kısımlarına verilen teklifler ve yaklaşık maliyet tutarı aşağıda incelenmiştir. İhalenin 1’inci kısmının yaklaşık maliyetinin 3.810.247,1 << Devamını Oku>> [591]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında sınır değer hesaplanırken, ihalenin ilk oturumunda teklif mektupları ve geçici teminatı uygun olan isteklilerin sınır değer hesaplanması katılacağı belirtilmektedir.Ancak yapım işlerinde olduğu gibi yaklaşık maliyetin % 120 si ile % 40 arasındaki teklifler hesaplamaya katılmıyor.Oysa KİK sınır değer hesaplama uygulamasında hizmet alımları için herhangi bir değer bulunmamaktadır.Sorum personel çalıştırılmasına << Devamını Oku>> [1236]