Aşırı düşük sorgulamada isteklinin yol bedelini çok binişlik kart bedelleri üzerinden hesaplaması mevzuata uygun mudur?

Özet

Danıştay 13. Dairesinin 22.11.2012 tarih ve E:2009/5581, K:2012/3334 sayılı kararı ile, Dava; Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından 29.01.2008 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan "Genel Temizlik (Temizlik-Hijyen, Dezenfeksiyon, Çöp Toplama-Geri Kazandırma) ve İlaçlama (Haşerelerle Mücadele) Hizmetlerinin Malzeme Dahil 24 Ay Süreyle 95 Kişi ile Yürütülmesi İşi Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 22.11.2012 tarih ve E:2009/5581, K:2012/3334 sayılı kararı ile,

Dava; Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından 29.01.2008 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan "Genel Temizlik (Temizlik-Hijyen, Dezenfeksiyon, Çöp Toplama-Geri Kazandırma) ve İlaçlama (Haşerelerle Mücadele) Hizmetlerinin Malzeme Dahil 24 Ay Süreyle 95 Kişi ile Yürütülmesi İşi Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ç… Turizm Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine başvuruda bulunan şirketin aşırı düşük açıklamasının yeterii kabul edilerek, bundan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesinin düzeltici işlem olarak belirlenmesine ilişkin 23.05.2008 tarih ve 2008/UH.Z-2188 sayılı Kamu ihale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; idari şartnamede işçilere verilecek toplu taşıma biletlerinin tek binişlik ya da çok binişlik kartlar olacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından, itirazen şikâyette bulunan firmanın çok binişlik kart bedelleri üzerinden hesapladığı yol ücretinin mevzuata uygun olduğu, ayrıca, temizlik sarf malzeme ve ekipmanlarının birim birim fiyatlandırdığı ve bu fiyatların proforma fatura ile belgelendirildiği ve malzemenin TSE garantili olacağı, işe başlama tarihinden önce de idarenin göstereceği depoya teslim edileceği yönünde proforma sahibi firma tarafından taahhütte bulunulduğu, teklif edilen fiyatın da asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğunun anlaşıldığı, bu nedenle Ç… Turizm Taşımacılık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketinin aşırı düşük teklif sorgulaması açıklamasının yeterli kabul edilmesinin düzeltici işlem olarak belirlenmesine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 8. idare Mahkemesi'nin 28.05.2009 tarih ve E:2008/965, K:2009/827 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına…”karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap