En avantajlı teklifin yaklaşık maliyete çok yakın, ikinci en avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin, diğer teklifin ise davalı idarenin ihale konusu iş için ayırdığı ödeneğin üstünde olduğu gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi?

Özet

Danıştay 13. Dairesince verilen temyiz isteminin kabulü ve Ankara 6. İdare Mahkemesinin 24.04.2013 tarihli ve E:2012/1428, K:2013/831 sayılı kararının bozulmasına ilişkin kararda, “Dosyanın incelenmesinden; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü … Bölge Müdürlüğü tarafından "Artvin – Erzurum Karayolundaki Ripaj Tünellerinin ve Artvin – Ardanuç Karayolu Tünellerinin Elektromekanik İşlerinin Yapılması" ihalesinin 14.02.2012 tarihinde belli istekliler arasında ihale […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince verilen temyiz isteminin kabulü ve Ankara 6. İdare Mahkemesinin 24.04.2013 tarihli ve E:2012/1428, K:2013/831 sayılı kararının bozulmasına ilişkin kararda,

“Dosyanın incelenmesinden; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü … Bölge Müdürlüğü tarafından "Artvin – Erzurum Karayolundaki Ripaj Tünellerinin ve Artvin – Ardanuç Karayolu Tünellerinin Elektromekanik İşlerinin Yapılması" ihalesinin 14.02.2012 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulüyle yapıldığı, ihaleye 5 teklif sunulduğu, ihalenin S… Sist. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde kalması üzerine davacının pilot ortağı olduğu iş ortaklığının şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, itirazen şikâyet başvurusu sonucu alınan Kamu İhale Kurulu'nun 14.05.2012 tarih ve 2012/UY.III-2073 sayılı kararı ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuat uygun olmadığının, ihale üzerinde bırakılan S…Sist. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğinin düzeltici işlem olarak belirlediği, Kamu İhale Kurulu'nun 14.05.2012 tarih ve 2012/UY.111-2073 sayılı kararı sonrasında ihale komisyonunun 08.06.2012 tarihli düzeltici işlem kararı ile Ö…Elektr. İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. – … İnş. Taah. Telek. Enr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – … Comp Eğt. Danş. Bilş. Tekn. Müh. ve İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, bununla birlikte ihale yetkilisince; “…başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak, işin yaklaşık maliyeti dikkate alındığında verilen tekliflerin yaklaşık maliyete çok yakın ve üzerinde rakamlar olduğu anlaşılmış olup, ihalenin 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinden saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri göz önünde bulundurulmuştur. Söz konusu ihalede; Kanunun 39'uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine; kaynakların verimli kullanılmaması, yeterli rekabetin oluşmaması sebebiyle kurum menfaati göz önünde bulundurularak” ekonomik açıdan en avantajlı teklif tekliflerin gerçekçi ve sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5'inci maddesinde yer alan temel ilkeler”in sağlanmadığı, bu sebeple; ihalenin iptalini gerektiren bir unsur olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle, 08.06.2012 tarihinde komisyon üyeleri tarafından karara bağlanan ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 40'ıncı maddesi gereğince iptal edilmiştir" gerekçeleriyle 08.06.2012 tarihinde ihalenin iptaline karar verildiği, ihalenin iptali üzerine davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan dava konusu 27.06.2012 tarih ve 2012/UY.III-2633 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında özetle; ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin 11.300.217,86-TL, aşırı düşük teklif sınır değerinin 9.206.663,40-TL, kâr hariç yaklaşık maliyetin ise 9.040.174,00-TL olduğu dikkate alındığında, davacının içinde yer aldığı iş ortaklığı tarafından teklif edilen 11.248.000,00-TL tutarındaki bedelin kâr hariç yaklaşık maliyete kıyasla makul olmadığı sonucuna varıldığından, ilgili mevzuat çerçevesinde ihale yetkilisi tarafından tesis edilen, rekabetin oluşması ve kaynakların etkin kullanılması ilkeleri göz önünde bulundurularak ihalenin iptal edilmesi yönündeki işlemin yerinde olduğu sonucun ulaşılarak Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Olayda, ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin 11.300.217,86-TL, aşırı düşük teklif sınır değerinin 9.206.663,40 TL, kâr hariç yaklaşık maliyetin ise 9.040.174,00-TL olduğu 5 teklif sunulduğu, bir teklifin Kamu İhale Kurulu kararıyla değerlendirme dışı bırakıldığı, geçici teminatı iade edilen bir isteklinin tekrar geçici teminat sunmadığı, bu nedenle değerlendirmeye alınmadığı, geri kalan üç istekliden 08.06.2012 tarihli ihale komisyonu kararıyla en avantajlı teklif olarak belirlenen davacının pilot ortağı olduğu iş ortaklığının teklifinin 11.248.000-TL, ikinci en avantajlı teklifi sunan U… Tekn. San. ve Tic. A.Ş.- N… İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın 11.644.000-TL, diğer teklifin ise 12.244.000-TL olduğu görülmekte olup; verilen tekliflerden ikinci en avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin, diğer teklifin ise davalı idarenin ihale konusu iş için ayırdığı ödeneğin üstünde olduğu, en avantajlı teklif olarak belirlenen iş ortaklığının teklifinin ise, çok düşük kırımla yaklaşık maliyete çok yakın sunulduğu görülmektedir

Bu durumda, kaynakların verimli kullanılmaması, yeterli rekabetin oluşmaması sebebiyle kamu menfaati göz önünde bulundurularak ihalenin iptal edilmesi yönündeki işlem hukuka uygun olduğundan, bu işlem hakkında yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemi iptal eden temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap