ihale-soru-cevap-logo.png

" da " ile Etiketlenmiş İçerikler


kararlar ihale soru cevap ihalesorucevap.com

Aktarılan mevzuatın değerlendirilmesinden, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 4734 sayılı Kanun'un 21. maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hâllerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunulacağı; öte yandan, 4734 sayılı Kanun'un 56. maddesinin lafzından, ba << Devamını Oku>> [53]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı ile anılan isteklilerin mevcut şirket ortakları ve yöneticileri ile güncel şirket adreslerinin birbirinden farklı olduğu, kaldı ki mevcut ortak veya yöneticilerin geçmişte diğer firmalarda ortak olması veyahut yöneticilik yapması ya da firmaların geçmişte aynı adreslerde ikamet etmesinin şikayete konu ihalede birlikte hareket ettikleri anlamına gelmeyeceği ve inceleme tarihi itibariyle bir organik bağlarının bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [72]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağına dair hüküm bulunmayan yapım işi sözleşmelerine ilişkin olarak, yükleniciye iş artışı nedeniyle ya da 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verilmesi halinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 9 uncu maddesine göre fiyat farkı verilip verilemeyeceği hususuna ilişkin olarak; 1) İş artışı nedeniyl << Devamını Oku>> [114]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Banka referans mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numaranın yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtileceği,  banka referans mektubunun  bankalardan elektronik ortamda alınabileceği, elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna ilişkin bilgilerin bankalar tarafından EKAP’a aktarılacağı, elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna banka tarafından a << Devamını Oku>> [106]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan ve ihale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte olan mevzuat hükümlerinden EKAP’a kayıtlı olan tüzel kişilerin kendileri,  ortakları ve ortaklık oranlarına, üyeleri ya da kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevlileri ile vekilleri veya temsilcilerine ilişkin bilgilerin EKAP’a kaydedilmesinin ve söz konusu bilgilerin ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncelle << Devamını Oku>> [147]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nde tutulan kayıtlardan, Belediyenin düğün salonu kiralama hizmetine karşılık belirlemiş olduğu tarife cetvelindeki bedeller üzerinden bazı kişi ve kurumlara oransal ya da tutar bazında indirimler ile ücretsiz işlemler yapıldığı ve mezkur Meclis Kararının hilafına yapılan bu işlemlerin belediye başkanının bilgisi dahilinde ve talimatıyla yapıldığı söz konusu kayıtların açıklama kısımlarında görülmüştür. Belediye Meclis Kararında sadece belediye personeli, Beledi << Devamını Oku>> [132]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Esaslarda cezalı çalışılan döneme ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanmayacağına dair bir düzenlemeye yer verilmediği, hüküm bulunmayan bu konuya ilişkin olarak “Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın uygulanması gerektiği, “Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”da cezalı çalışılan işler bakımından fiyat farkı hesaplanmasının öngörüldüğü ve bu hesaplamanın ne şekilde yapılacağının düzenlendiği, buna göre, sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, Esaslarda öngörülen şartla << Devamını Oku>> [151]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği(İlanı ya da Duyurusu 20.07.2021 Tarihinde veya Bu Tarihten Sonra Yapılan İhaleler İçin) İdareye Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği(İlanı ya da Duyurusu 20.07.2021 Tarihinde veya Bu Tarihten Sonra Yapılan İhaleler İçin) İdareye Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği (İlanı ya da Duyurusu 20.07.2021 Tarihinden Önce Yapılan İhaleler İçin) Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği (İlanı << Devamını Oku>> [154]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale dokümanında çalıştırılacak işçilerin seçilmesi, işten çıkarılması ve daha önceki sözleşmelerde çalıştırılan personelin yeniden istihdam edilmesi yönünde düzenlemelere yer verilemeyeceği,  idarelerin sözleşme sürecinde çalışmasında engel gördüğü, uygunsuz davrandığını tespit ettiği veya yetersiz gördüğü personeli yükleniciye yazılı olarak bildireceği ve yüklenici tarafından anılan personel ile ilgili gerekli işlemlerin yapılacağı anlaşılmaktadır.   Bu çerçevede, işe alınacak veya işten << Devamını Oku>> [149]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İddia konusu Teknik Şartname düzenlemesinde ise Vektör mücadelesinin yürütülmesi sırasında idari ve teknik şartnamelerde yer almayan ihtilaflı konuların çıkması durumunda idarenin onaylayacağı çözüm şeklinin belirleyici olduğu düzenlenmiş olup, ihtilaflı konulara ilişkin açıklamalara yer verilmemekle beraber söz konusu durumların “Vektör mücadelesinin yürütülmesi sırasında” ibaresinden işin yürütümü esnasında oluşabilecek ihtilaflı konuların kast edildiği değerlendirilmekle beraber idarenin sözl << Devamını Oku>> [291]