ihale-soru-cevap-logo.png

" eski " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kazanmış olduğumuz ihalenin sözleşmesini yasal süresi içinde yapmadık. Sözleşme için tarafımıza tanınan süre içerisinde şirketteki hisselerimizi 3.bir kişiye sattık. eski şirket ortağı yasaklanır mı ? yoksa sadece yeni şirket ortağı ve yeni şirket müdürümü yasaklanır? << Devamını Oku>> [65]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mahkemece iddia,savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalının ihaleyle yüklendiği 2.500ton askeri malzemenin taşınması işini sözleşmeye uygun yerine getirilmediğindan bahisle davacı tarafından sözleşmenin feshedildiği, feshe dair ihtarname şirketin sözleşmede belirtilen adresine iadeli taahhütlü gönderildiği, davalının adreste bulunmadığından bahisle iade edildiği, davalının sözleşmenin feshine itirazı olmadığı, taşınacak emtianın küçük tonajda olması sebebiyle sözleşme dışınd << Devamını Oku>> [1304]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.III-1765Sayılı Kararında: İhale dokümanında teklif geçerlik süresinin ihale tarihinden itibaren 90 gün olarak düzenlendiği, geçici teminat mektuplarının geçerlik süresinin ise 18.02.2014 tarihinden önce olmamak üzere istekliler tarafından belirleneceğinin düzenlendiği anlaşılmıştır. İhale sürecinin uzaması nedeniyle idare tarafından isteklilere 21.02.2014 tarihli yazılar ile teklif geçerlilik s& << Devamını Oku>> [922]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Her ne kadar teknik şartnamede zeyilname ile yapılan bir değişikliğin 5 gün içerisinde yapılan 2. bir zeyilname ile eski haline dönüştürülmesinin idarenin güvenilirliği ve istikrar ilkelerini zedeleyici nitelikte olduğu düşünülse de, yukarıda yer verilen Kanun hükümlerinden anlaşılacağı üzere idarelerin ihale sürecinde re’sen ve ya şikayet üzerine birden fazla zeyilname düzenleme yetkisi bulunmaktadır. Kamu İhale Hukuku mevzuatında zeyilnamelerin idarelerce düzenleneceği belirtilmekte olup, bu i << Devamını Oku>> [534]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yönetmelikteki değişiklikteki değişiklik teknik şartnameye uygulanmamış ve eski teknik şartname kullanılmış ve 1. teklif eski teknik şartname 2. teklif ise değişen yönetmeliğe göre verilmiş. bu konu ile ilgili örnek kararlar var mı veya bilgilerinizden faydalabilir miyiz?. aynı hususu biz yönetmelik değişmiş diyerek katılımcılardan yeni yönetmeliği göre getirmeyenleri eleyebilir miyiz? << Devamını Oku>> [260]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

25 tl altındaki eski yıllara ait teminat mektuplarının tasviye edileceğini söylediniz bunda sıkıntı yok. Ancak dosyasına ulaşamadığımız 25 tl üzeri eski yıllara ait teminat mektuplarını iadesini yada iradinı nasıl yapacağız ne dosya var ne işyeri sicil no var ne de vergi no var. Elimizde sadece teminat mektupları var.İşyeri sicil olmadığı için sgk da cevap vermiyor […] << Devamını Oku>> [462]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık kayıtlarında bulunan eski yıllara ait suresiz banka teminat mektuplarının dosyalarına ulaşamadığımız için teminat mektuplarının iadesini yapamıyoruz. Bu konuda nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? << Devamını Oku>> [445]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4857 sayılı ve 854 sayılı kanun hükümlerine göre engelli işçi çalıştırma zorunluluğu mevcuttur. İşin niteliği gereği fiili olarak engeli işçi çalıştırmanın mümkün olmadığı durumlarda engelli işçi çalıştırma zorunluluğu var mıdır? Engelli işçi ve eski hükümlü çalıştırılma zorunluluğunun istisnaları var mıdır? << Devamını Oku>> [296]