İdarece sözleşme fesh edildikten sonra, ikinci kez ihaleye çıkılması için yapılan masraflar eski yükleniciden istenebilir mi? (Yargıtay)

Özet

Mahkemece iddia,savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalının ihaleyle yüklendiği 2.500ton askeri malzemenin taşınması işini sözleşmeye uygun yerine getirilmediğindan bahisle davacı tarafından sözleşmenin feshedildiği, feshe dair ihtarname şirketin sözleşmede belirtilen adresine iadeli taahhütlü gönderildiği, davalının adreste bulunmadığından bahisle iade edildiği, davalının sözleşmenin feshine itirazı olmadığı, taşınacak emtianın küçük tonajda olması sebebiyle sözleşme dışında olduğundan edimini yerine getiremediği yönünde savunmada bulunduğu, fesih iradesinde taraf iradelerinin birleştiği, fesih sebebiyle davacının aynı işi başka bir şirkete ihale ile verdiği, davacının aynı işin ikinci kez ihaleye çıkarılmasından kaynaklanan zararının 41.582,13-TL olduğu, ancak davacının isteminin 39.028,85.-TL olması sebebiyle talebi ile bağlı kalınarak bu miktar üzerinden davanın kabulü gerektiği, 4735 Sayılı Kanun’un 22/4 maddesi uyarınca Hazineye gelir kaydedilen teminatın zarardan mahsubunun mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüyle -39.028,85-TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalıdan alınmasına, davacı tarafa verilmesine karar verilmiştir.


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 

TC YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

Esas. 2015/15426

Karar. 2016/5036

Karar Tarihi. 4.5.2016

 

KARAR : Davacı vekili; …nın ihtiyacı olan 2.500 ton askeri malzeme nakliyesi işinin yapılan ihale ile davalıya verildiğini, ancak taahhüdün davalı tarafından sözleşme hükümlerine göre yerine getirilmemesi sebebiyle alınan teminatın hazineye gelir kaydedildiğini, sözleşmenin feshedildiğini ve dava dışı üçüncü bir şirkete ihale edilerek tedarik işlemlerinin yerine getirildiğini, bu kapsamda müvekkilinin 39.028,85-TL zarara uğradığını ileri sürerek bu tutarın işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; müvekkili kooperatifin Türkiye'nin her yerinde nakliye hizmeti verdiğini ve araçlarının asgari 15 ton azami 25 ton yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu, ancak kargoculuk yapma yetkisinin bulunmadığını, davacı idarenin müvekkili kooperatiften 5 kg, gibi düşük tonajlı yükler taşıması istediğini ve müvekkilinin araçlarının kapasitesinin çok altında yükler taşıtıldığı gibi araçların ruhsat tonajlarının faturalara yansıtılmadığını, bu durumda asıl zarar görenin müvekkili olduğunu, sözleşmenin feshinde müvekkilinin kusurunun bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia,savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalının ihaleyle yüklendiği 2.500ton askeri malzemenin taşınması işini sözleşmeye uygun yerine getirilmediğindan bahisle davacı tarafından sözleşmenin feshedildiği, feshe dair ihtarname şirketin sözleşmede belirtilen adresine iadeli taahhütlü gönderildiği, davalının adreste bulunmadığından bahisle iade edildiği, davalının sözleşmenin feshine itirazı olmadığı, taşınacak emtianın küçük tonajda olması sebebiyle sözleşme dışında olduğundan edimini yerine getiremediği yönünde savunmada bulunduğu, fesih iradesinde taraf iradelerinin birleştiği, fesih sebebiyle davacının aynı işi başka bir şirkete ihale ile verdiği, davacının aynı işin ikinci kez ihaleye çıkarılmasından kaynaklanan zararının 41.582,13-TL olduğu, ancak davacının isteminin 39.028,85.-TL olması sebebiyle talebi ile bağlı kalınarak bu miktar üzerinden davanın kabulü gerektiği, 4735 Sayılı Kanun'un 22/4 maddesi uyarınca Hazineye gelir kaydedilen teminatın zarardan mahsubunun mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüyle -39.028,85-TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalıdan alınmasına, davacı tarafa verilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.999,54 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 4.5.2016 tarihinde oybirliğiyle


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap