Sözleşme imzalamayan eski şirket ortağı hakkında ihalelerden yasaklama kararı alınır mı?

Özet

Kazanmış olduğumuz ihalenin sözleşmesini yasal süresi içinde yapmadık. Sözleşme için tarafımıza tanınan süre içerisinde şirketteki hisselerimizi 3.bir kişiye sattık. eski şirket ortağı yasaklanır mı ? yoksa sadece yeni şirket ortağı ve yeni şirket müdürümü yasaklanır?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kazanmış olduğumuz ihalenin sözleşmesini yasal süresi içinde yapmadık. Sözleşme için tarafımıza tanınan süre içerisinde şirketteki hisselerimizi 3.bir kişiye sattık. eski şirket ortağı yasaklanır mı ? yoksa sadece yeni şirket ortağı ve yeni şirket müdürümü yasaklanır?

Cevabımız

Bildiğiniz gibi İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır, ihale dokümanında belirtilen süre içerisinde sözleşme imzalamayan isteklinin geçici teminatı protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın gelir kaydedilir ve haklarında ihalelerden yasaklama hükümleri (58.md.) uygulanır.

4734 sayılı Kanunun 58 inci ve 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddelerinde, bu Kanunlarda sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte bu maddelerde sayılan ortakları veya ortaklıkları hakkında, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrasında da haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verileceği, haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır.

4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunması sebebi ile aynı Kanunun 59 uncu maddesi birinci fıkrası gereğince haklarında kamu davası açılmasına karar verilen;

a) Gerçek kişiler,

b) Tüzel kişiler,

c) Gerçek ve tüzel kişilerin o işteki ortakları,

ç) Gerçek ve tüzel kişilerin o işteki vekilleri,

Yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılamayacaktır. [1]

Yukarıdaki mevzuat hükümleri doğrultusunda sözleşmeye davet edilmenize rağmen sözleşmeye davet süresi içinde sözleşme imzalanmaz ise geçici teminatınız gelir kaydedilerek hakkınızda yasaklama kararı uygulanır. Yasaklama kararı şirketler açısından şahıs şirketi olması halinde şirket (komandit, kollektif şirketler) ve ortakların tamamı, sermaye şirketi (anonim şirket ve limited şirket) olması halinde şirketin kendisi ve şirketin yarıdan fazla hissesine sahip ortak hakkında ihalelerden yasaklama kararı verilir. Söz konusu yasaklama kararı yasaklama süresince şirket hakkında, şirketin ortağına ait iş deneyimi kullanılmış ise ihalede verilmiş olan ortaklık durum belgesinde yazılı olan ortağı hakkında, şirkete ait iş deneyimi kullanılmış ise ihale evrakları içinde verilen ticaret sicil gazetesinde belirtilen şirketin 'den fazla hissesine sahip ortağı hakkında uygulanacağı değerlendirilmektedir. Şirket müdürü hakkında yasaklama kararı uygulanmaz (ihalelerden yasaklama kararının teyidinde ihaleye katılan vekil ve şirket müdürü hakkında da yapılmakta ve ihalelerden yasaklama durumu ile karıştırılmaktadır.) Şirketin devrolunması ihalelerden yasaklanan şirketi ve yasaklanan ortağın durumunu değiştirmez.  Aksinin ispatının mahkeme kararıyla yapılabileceği değerlendirilmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.

 

[1] 28.2.1.2.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap