ihale-soru-cevap-logo.png

" hatalı " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklinin iş deneyim belgesi olarak sunmuş olduğu sözleşmenin damga vergisinin aranmış olması ile ilgili olarak ise dilekçede, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak iş bitirme yerine geçecek sözleşmelerde damga vergisinin ihale tarihinde ödenmiş olmasına ilişkin düzenleme yapıldığı ileri sürülmüştür. Her ne kadar 20.06.2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nc << Devamını Oku>> [34]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, Yapım ihalesinde istenen iş deneyim belgesi ihale aşamasında güncellenirken hata yapılarak alt yüklenicinin yaptığı işler olarak değil toplam sözleşme bedeli üzerinden güncellenmiştir. Bu şekilde verilen teklife göre iş deneyimi yetersiz kalmaktadır. Ön mali kontrol aşamasında fark edilmiştir. Bu durumda ne yapılması daha uygun olur? (Firma en avantajlı ve ikinci en avantajlı isteklilerden değildir.) << Devamını Oku>> [109]


21/b kapsamında yapılan pazarlık usulü ile ihalenin ivedi olarak yapılması şartı da tek başına yeterli olmayıp ivedilik şartının, Kanunda doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı gibi ani ve beklenmeyen ve idarenin önceden öngöremediği olaylar ile birlikte gerçekleşmiş olması gerekir. Bir işin acilen yapılması şartı gerçekleşmiş olsa dahi, Kanun'da belirtilen diğer şartlar mevcut değil ise, pazarlık usulü (21/b) ile ihaleye çıkılması mümkün bulunmamaktadır. << Devamını Oku>> [241]


Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 170'inci maddesi ile Mahallî İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 187'nci maddesi hükümleri uyarınca; taşınmaz satış işleminin, hem varlıktaki azalmayı hem de satış bedeli ile kayıtlı veya net değer arasında oluşan farkı yansıtacak şekilde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. << Devamını Oku>> [202]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gerçek kişi tacir olan başvuru sahibinin ticaret unvanının “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” olduğu, teklif dosyasında yer alan bütün belgelerin Batuhan Ballanlı tarafından düzenlendiği, teklif belgeleri bütün olarak değerlendirildiğinde teklif sahibinin “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” olduğunun açık olarak anlaşılabildiği, bu nedenle teklif mektubunun ”Teklif sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı” bölümünün sehven “Esmir İnşaat Rengin Ballanlı” olarak doldurulmasının teklifin esasını etkileyecek << Devamını Oku>> [443]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri doğrultusunda başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosuna Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubu bilgilerine yer verildiği görülmüş olup, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 58/a maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda idarece söz konusu teminat mektubuna ilişkin olarak isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan << Devamını Oku>> [626]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda da belirtildiği üzere “. ... Park İnşaatı” yapım işine ilişkin sözleşmenin fesih nedeni ilgili proje firması tarafından hazırlanan uygulama projelerinin hatalı olmasıdır. Zira, söz konusu işte herhangi bir çalışmaya başlanmadan, zeminin market olması nedeniyle hazırlanmış olan uygulama projelerinin önemli oranda değiştirilmesi zorunluluğunun bulunması, uygulama projelerinin kusurlu olmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, kusurlu bir eser gerçekleştirildiği takdirde, iş sahibi sözleş << Devamını Oku>> [366]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım iyi çalışmalar, Hizmet ihalesi için çıkmamız gereken bütçe tertibi yerine farklı bir tertipden çıkmışız. komisyon bunu ihale sonrasında fark etti. bu nedenle ihaleyi iptal etmemizde bir sakınca oluşur mu? << Devamını Oku>> [278]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibinin teklifinin ekinde sunduğu iş deneyim belgesinde yer alan, gerek sözleşme bedelinin gerekse belge tutarının hatalı bir şekilde hesaplandığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu hatanın iş deneyim belgesini düzenleyen idareden kaynaklandığı ve başvuru sahibi isteklinin teklifinin ekinde sunduğu iş deneyim belgesinde yer alması gereken tutarın ihale dokümanında istenilen iş deneyim tutarını sağladığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklifinin idarece değer << Devamını Oku>> [1513]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gerek ihaleye esas uygulama projelerinin ve gerekse, yapılan imalatların hatalı olduğunun idaresince tespit ve kabul edilmesi durumunda; onaylı revize uygulama projesinde göre yapılan imalatların bedelinin yükleniciye ödenmesi, İhaleye esas projeye göre hatalı olarak yapılan imalatların bedelinin ise ödenmemesi, Revize uygulama projesine göre yapılacak imalatların yeni birim fiyatlarının Y.İ.G.Ş.nin 23 üncü maddesindeki usu1 ve esaslar doğrultusunda tespit edilmesi hk. << Devamını Oku>> [1775]