Aşırı düşük teklif açıklamasında teklifin teklife konu alanda faaliyet gösteren firmadan alındığını tevsik eden belgelerin fiyat teklifi ile birlikte sunulmasına gerek olmadığı hk.

Özet

mevzuat hükümleri ile yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, şikayete konu analiz girdisinin tevsikinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile gerçekleştirildiği, söz konusu fiyat teklifinin, teklife konu alanda faaliyet gösteren firmadan alındığını tevsik eden belgelerin fiyat teklifi ile birlikte sunulacağına ilişkin mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmadığı, idare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında anılan belgelerin sunulacağına ilişkin bir ifadenin de yer almadığı, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamalarını sunan isteklilerin tekliflerinin, fiyat teklifi aldıkları üçüncü kişilerin fiyat tekliflerine konu alanda faaliyet gösterdiklerini tevsik edici belgeleri sunmadıkları gerekçesiyle reddedilemeyeceği, fiyat teklifi alınan firmanın teklife konu alanda faaliyet göstermesi hususunda tereddüt duyulması halinde gerekli araştırmalar yapılmak suretiyle değerlendirmenin yapılması gerektiği anlaşılmakla birlikte yapılan inceleme sonucunda başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının, amortisman maliyetinin fiyat teklifi ile açıklanması sebebiyle mevzuata uygun olmadığı ve reddedilmesi gerektiği anlaşıldığından, usul ekonomisi gereği böyle bir araştırma yapılmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No : 2019/053
Gündem No : 40
Karar Tarihi : 04.12.2019
Karar No : 2019/UY.II-1608

 

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Şerifoğlu Enerji Makina İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Mavi Altyapı A.Ş. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/393626 İhale Kayıt Numaralı “Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli 6Blhdyolu Km:7+750 – 107+800 Arasında Muhtelif Kesimlerde Meydana Gelen Heyelanların Islahı İşleri ile Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İnşaatı (İkmal) İşleri Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 17.09.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli 6Blhdyolu Km:7+750 – 107+800 Arasında Muhtelif Kesimlerde Meydana Gelen Heyelanların Islahı İşleri ile Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İnşaatı (İkmal) İşleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Şerifoğlu Enerji Makina İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Mavi Altyapı A.Ş. İş Ortaklığının 18.10.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.11.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.11.2019 tarih ve 46842 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.11.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1381 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeme gerekçelerinden birinin, makine ve ekipman girdilerinin bileşenlerinden amortismana yönelik yapılacak açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan rayiçlerin kullanılması veya makine ve ekipman isteklinin kendi malı olması halinde ilgili makine ve ekipmanın edinim bedeli üzerinden açıklama yapılması gerektiğinden hareketle üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile amortisman girdisinin açıklanmasının mümkün olmaması, sunulan fiyat teklifi tutarlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan rayiçlerden tutar olarak oldukça düşük olması olarak belirtildiği, ancak amortismana yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları birim fiyat veya rayiçlerinin kullanılması gerektiği yönünde kamu ihale mevzuatında herhangi bir hüküm bulunmadığı, idare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif sorgulaması yazısında formatlarında makineler için amortisman gideri öngörülmediği, dolayısıyla amortisman giderinin fiyat teklifinin içinde değerlendirilemeyeceği gibi bir sonuca varılmasının mümkün olmadığı, aşırı düşük teklif açıklamalarında tüm analiz girdileri için üçüncü kişilerden fiyat teklifi alma yoluna gidilebileceği,

 

Aşırı düşük teklif açıklamalarının idare tarafından kabul edilmeme gerekçelerinden bir diğerinin ise; 10.120.1023 poz numaralı Kompresör (210 cfm’lik kompresör+hortum ve tabancalar) analiz girdisi için fiyat teklifi alınan Gül Hırdavat – Gülten Gül’ün iş makineleri alımı ve satımı konusunda faaliyet gösterdiğini tevsik edici belgelerin aşırı düşük açıklama kapsamında sunulmadığı,

 

Ancak yapılan açıklamaların idare tarafından gönderilen analizlere uygun olarak yapıldığı ve açıklanması istenilen analiz girdilerine ilişkin mevzuatın öngördüğü tevsik edici belgelerin sunulduğu, idare tarafından ihtiyaç duyulması halinde gerek meslek mensubundan gerekse fiyat teklifi veren firmadan ihtiyaç duyulan belgeleri isteyebilecekken böyle bir yola başvurulmadığı, dolayısıyla mevzuatta sunulması gerektiği yönünde düzenleme bulunmayan belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu,

 

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan satış tutarı tespit tutanağında kompresör satışına ilişkin satış tutarları ile defter kayıtlarına uygunluğu SMMM tarafından onaylandığı, satış tutarı tespit tutanağı gerçekleşmiş ve defter kayıtlarına alınmış bir işleme göre düzenlendiğinden hareketle fiyat teklifi alınan kişinin o alanda faaliyet göstermiş olduğunun anlaşıldığı,

 

Diğer taraftan, fiyat teklifi alınan firmanın fiyat teklifine konu alanda faaliyet göstermesi zorunluluğunun bulunmadığı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda firmaların faaliyet alanında yazmayan bir konuda dahi yükümlülük altına girebileceklerinin belirtildiği, dolayısıyla idarece fiyat teklifi alınan firmanın o alanda faaliyette bulunup bulunmadığı, imalatçı ya da satıcı olup olmadığı konusunda araştırma yapma gerekliliğinin bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 1. a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,           
 2. b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           
 3. c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1.1.  Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra;

Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır.

45.1.1.5. Bu madde kapsamında sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacaktır.

45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir. Yazıda ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafeler belirtilir.

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

 1. b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

 1. a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,
 3. c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

 1. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

…” açıklaması yer almaktadır.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

 1. a) Adı: Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli 6BlHdYolu Km:7+750 – 107+800 Arasında Muhtelif Kesimlerde Meydana Gelen Heyelanların Islahı İşleri ile Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İnşaatı (İKMAL) İşleri Yapım İşi
 2. b) Yatırım proje no’su/kodu:1986E040380
 3. c) Miktarı (fiziki) ve türü: 95600 m3 Ocak taşı ile harçlı moloz taş inşaatı.(Hazır Beton Harcı ile)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli 6BlHdYolu Km:7+750 – 107+800 Arasında

 1. d) Bu bent boş bırakılmıştır.”düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

 1. a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 17.09.2019 tarihinde yapılan “Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli 6Blhdyolu Km:7+750 – 107+800 Arasında Muhtelif Kesimlerde Meydana Gelen Heyelanların Islahı İşleri İle Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İnşaatı (İkmal) İşleri” ihalesine 95 isteklinin katıldığı, sınır değerin altında teklif verdiği tespit edilen isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması sunan 3 isteklinin açıklamalarının çeşitli gerekçelerle uygun görülmediği, 10.10.2019 onay tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Güçlüyol İnş. İhsan Güç – Demiriş Kardeşler Pet. ve Zirai Ürün. Nak. Taah. İth. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

İdare tarafından teklifi sınır değerin altında kalan başvuru sahibi iş ortaklığına gönderilen 26.09.2019 tarihli yazıda “…1- Yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşulların Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.maddesine göre Teknik Şartname ve diğer ihale dokümanlarının da dikkate alınarak açıklanması,

2- Ekli listede gösterilen iş grubu pozlarının (Genel Tebliğin 45.1.2.2 maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan alt analiz girdileri ile açıklama istenilecek alt analiz girdileri pozların karşılarında belirtilmiştir.) nasıl hesaplandığının Kamu İhale Tebliğinin 45.maddesi ile ihale dokümanında bulunan analiz formatlarına uygun olarak açıklanması gerekmektedir.

3- Aşırı düşük teklif savunmanız kapsamında açıklama istenilen analiz girdileri için Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.13. maddesine istinaden üçüncü kişilerden teklif alarak açıklama yapmanız durumunda, fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından düzenlenen ve fiyat teklifine dayanak oluşturan maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5)’in veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek.O6)’nın fiyat teklifiyle birlikte sunulması gerekmektedir…” ifadelerine yer verildiği,

 

Söz konusu yazının ekinde açıklanması istenilen iş kalemlerine (6 adet iş kalemi) ait analiz formatları ile açıklama istenilmeyen analiz girdileri tablosuna yer verilerek aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği,

 

10.10.2019 onay tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi iş ortaklığının sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının “Firmanız 10.120.1023 – Kompresör (210 cfm’lik komresör+hortum ve tabancalar) analiz girdisi için Gül Hırdavat – Gülten Gül’den fiyat teklifi almıştır. Ancak Gül Hırdavat – Gülten Gül’ün iş makineleri alımı ve satımı konusunda faaliyet gösterdiğini tevsik edici belgeler aşırı düşük açıklama kapsamında sunulmamıştır.

Diğer taraftan aşırı düşük teklif açıklaması yapacak istekliler tarafından makine ve ekipman girdilerinin bileşenlerinden amortismana yönelik yapılacak açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan rayiçlerin kullanılması veya makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı olması halinde ilgili makine ve ekipmanın edinim bedeli üzerinden açıklama yapılması gerekmekte olup üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile amortisman girdisinin açıklanması mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca sunulan fiyat teklifinde yer alan fiyat teklifi tutarlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı rayiçlerinden oldukça düşük rakamlar olduğu görülmüştür.” gerekçelerine yer verilerek reddedildiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde teklif fiyatı sınır değerin altında kalan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi ve bu teklif sahiplerinden, yaklaşık maliyetin %80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntıların yazılı olarak istenilmesi gerektiği,

 

Öte yandan, teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi ile açıklama yapılabileceği, bu durumda öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifine dayanak olarak ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (Ek.O.6) düzenleneceği, söz konusu tutanakların meslek mensubu tarafından muhafaza edileceği ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyeceği, ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanakların meslek mensubundan istenebileceği, üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından aşırı düşük açıklamaları kapsamında 6 adet iş kalemi için analizlerin oluşturulduğu, söz konusu iş kalemleri içerisinde yer alan 3 adet makine analiz girdisi için (10.120.1004 poz numaralı Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2Yd3), 10.120.1023 poz numaralı Kompresör (210cfm’lik kompresör+hortum ve tabancalar), 10.120.1001 poz numaralı Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (1Yd3) üçüncü kişilerden fiyat teklifi alındığı görülmüştür.

 

Aşırı düşük teklif açıklaması yapacak istekliler tarafından makine ve ekipman girdilerinin bileşenlerinden amortismana yönelik yapılacak açıklamalarda, kamu kurumu birim fiyatlarının (DSİ, ÇŞB, KGM vb.) rayici kullanılabileceği gibi söz konusu makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı olması halinde ilgili makine ve ekipmanın edinim bedeli veya kayıtlı değeri üzerinden açıklama yapılabilmektedir.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyat listeleri ve analizleri incelendiğinde, 10.120.1023 poz numaralı Kompresör (210 cfm’ lik komresör+hortum ve tabancalar), 10.120.1004 poz numaralı Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2Yd3), 10.120.1001 poz numaralı Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (1Yd3) makinelerinin amortisman, yedek parça, tamir, bakım, sermaye faizi, sigorta, nakil, montaj, demontaj gibi alt bileşenlerden oluştuğu, söz konusu makinelerin 2019 yılı rayiç fiyatlarının ise sırasıyla 62.000,00 TL, 600.000,00 TL, 325.000,00 TL olduğu,

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan fiyat tekliflerinde öngörülen fiyatların 10.120.1023 poz numaralı Kompresör (210 cfm’ lik komresör+hortum ve tabancalar) için 20.000,00 TL, 10.120.1004 poz numaralı Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2Yd3) için 290.000,00 TL, 10.120.1001 poz numaralı Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (1Yd3) için 175.000,00 TL olduğu görülmüştür.

 

Aşırı düşük teklif açıklaması sunan istekli tarafından 10.120.1004 poz numaralı Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2Yd3), 10.120.1023 poz numaralı Kompresör (210cfm’lik kompresör+hortum ve tabancalar), 10.120.1001 poz numaralı Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (1Yd3) için üçüncü kişilerden fiyat teklifi alındığı, istekli tarafından anılan rayiçlerin yukarıda sayılan alt bileşenlerinden birisi olan amortisman bedelinin açıklanması için kendi malı olarak aktifinde kayıtlı olduğunu gösterir bir belge sunulmadığı, bu durumda resmi rayicin kullanılmak suretiyle açıklama yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Envanterinde aşırı düşük teklif açıklaması istenilen iş makinesi bulunan istekliler bakımından bu durumun Kanun’un 38’inci maddesinde yer alan avantajlı koşul olarak kullanılabileceği, ancak şikayete konu söz konusu durumda, iş makinelerinin açıklama sunan isteklinin envanterinde kayıtlı olduğunu tevsik edici amortisman defteri vb. belgeler sunulmadığı, başka bir anlatımla isteklinin kendi malı olarak açıklamada kullanabileceği iş makinesi olmaksızın fiyat teklifi alınmak suretiyle amortisman maliyetine ilişkin açıklama yapılmasının uygun olmayacağı, öte yandan yukarıda yapılan değerlendirmelerin aksine bir kabulün ise kendi malı aracı iş makinesi bulunan isteklilerce kullanılması mümkün olan avantajlı koşulun haksız kullanımı sonucu doğuracağı anlaşılmış, amortisman girdisinin fiyat teklifi ile açıklanabilmesine izin veren mevzuat hükmü de bulunmadığı göz önüne alındığında söz konusu makine için yapılan açıklamanın bu yönüyle uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından uyuşmazlığa konu 10.120.1023 poz numaralı Kompresör (210 cfm’lik komresör+hortum ve tabancalar) analiz girdisine ilişkin Gül Hırdavat – Gülten Gül tarafından Şerifoğlu Enerji Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş – Mavi Altyapı A.Ş. İş Ortaklığı adına düzenlenen 30.09.2019 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifine konu makinenin birim fiyatının 20.000,00 TL olarak belirlendiği, anılan fiyat teklifi üzerinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (30/09/2019) tarih ve 1 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılı olduğu, söz konusu fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı,

 

Ayrıca, açıklama kapsamında bahsi geçen fiyat teklifine dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanağı ile Gülten Gül’e ait imza beyannamesi ve ilgili meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, şikayete konu analiz girdisinin tevsikinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile gerçekleştirildiği, söz konusu fiyat teklifinin, teklife konu alanda faaliyet gösteren firmadan alındığını tevsik eden belgelerin fiyat teklifi ile birlikte sunulacağına ilişkin mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmadığı, idare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında anılan belgelerin sunulacağına ilişkin bir ifadenin de yer almadığı, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamalarını sunan isteklilerin tekliflerinin, fiyat teklifi aldıkları üçüncü kişilerin fiyat tekliflerine konu alanda faaliyet gösterdiklerini tevsik edici belgeleri sunmadıkları gerekçesiyle reddedilemeyeceği, fiyat teklifi alınan firmanın teklife konu alanda faaliyet göstermesi hususunda tereddüt duyulması halinde gerekli araştırmalar yapılmak suretiyle değerlendirmenin yapılması gerektiği anlaşılmakla birlikte yapılan inceleme sonucunda başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının, amortisman maliyetinin fiyat teklifi ile açıklanması sebebiyle mevzuata uygun olmadığı ve reddedilmesi gerektiği anlaşıldığından, usul ekonomisi gereği böyle bir araştırma yapılmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap