ihale-soru-cevap-logo.png

" Temizliği " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

…İhale Kayıt Numaralı “36 Ay Süreyle; Kent Temizliği, Çöp Toplama ve Nakli İşlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi” İhalesinde; İhale konusu işin ifası sırasında kullanılacak hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, damperli kamyon, yıkama ve vakumlu süpürge, cenaze yıkama ve nakil ve arazöz gibi araçların amortisman, yedek parça, sigorta, tamir ve bakım giderleri, sermaye faizi, sigorta, depolama ve diğer resmi giderler, nakil, montaj, demontaj giderlerinin Çevre ve Şehir << Devamını Oku>> [220]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırmasına dayalı olmayan ihalelerde sözleşme giderleri ve genel giderlerin %4 oranında hesaplanmasının söz konusu olmayacağı, dolayısıyla giyim giderinin ayrı hesaplanması ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerektiği. << Devamını Oku>> [561]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanı ve eklerinde, işin niteliği ve çalışma alanının ayrıntılı olarak açıkça belirtildiği göz önüne alındığında, ihaleye teklif sunacak isteklilerin basiretli tacir gibi davranarak kullanılacak araçların yakıt giderlerine ilişkin tekliflerini oluşturmaları gerektiği, bunun yanında ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden iş yerinin görülmesi için idarenin her türlü kolaylığı sağlayacağı da dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmadığı anlaşılmıştır. << Devamını Oku>> [571]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No : 2014/57 Gündem No : 41 Karar Tarihi : 27.08.2014 Karar No : 2014/UH.III-2962 Şikayetçi: Enis Temizlik Hizm. Yemek Üretim Tekstil Turz. Ve İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İhaleyi Yapan Daire: Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Başvuru Tarih ve Sayısı: 11.08.2014 / 25581 Başvuruya Konu İhale: 2014/66998 İhale Kayıt Numaralı "2 Bölge (Soğanlı - Cumhuriyet - Şirinevler Mahalleleri) Kent Temizliği" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: Bahçelievler Belediye Başka << Devamını Oku>> [540]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuruya konu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde, birden fazla işin bir arada ihale edildiği, başvuru sahibi tarafından bu hususa bir itirazda bulunulmadığı, birden fazla hizmetin tek bir ihaleyle alınması durumunda ihale dokümanında her bir alım konusuna ilişkin düzenleme yapılarak yeterlik kriteri belirlenmesini engelleyen bir düzenlemenin mevzuatta bulunmadığı anlaşıldığından, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen açıklaması uyarınca ihale konusu iş kapsamınd << Devamını Oku>> [735]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tebliğ maddesi gereğince birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceği, yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerlerin bir kuruşa tamamlanacağı, ihale üzerine bırakılan isteklinin 6 adet iş kalemi için öngördüğü birim fiyat top << Devamını Oku>> [642]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Çöp toplama ve/veya kent temizliği hizmet alımı ihalelerinde, idarece yeterlik kriteri olarak, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve İşyerleri-Kent Temizliği Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin (TS 13111) istenebileceği anlaşılmakla birlikte, bahse konu ihalede, ihale konusu iş kapsamında yapılacak işler göz önünde bulundurulduğunda, ihale konusu işin niteliği ile bağdaşmayan TSE 12524 - Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’nin istenilmesinin ihaleye katılımı engellediği ve rekabeti << Devamını Oku>> [1149]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Araçların tamamında istenilen CPRS sistemi, cadde ve sokakların süpürülmesi sırasında toplanan çöplerin ve kağıtların konulacağı naylon torbalar, karla mücadele esnasında kullanılacak tuz çöp konteynırlarında kullanılacak anti bakteriyel dezenfektan malzeme ve araçların yıkanmasında kullanılacak suya ilişkin bedellerin idarece karşılanacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı ve isteklilerin götürü bedel üzerinden teklif vereceği hususları dikkate alındığında söz konusu maliyet kalemlerine ilişk << Devamını Oku>> [649]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanında ihale hizmet işi kapsamında yapılacak atık toplama ve naklinin gerçekleştirileceği Torbalı ilçe sınırları içindeki bölge, mahalle ve cadde veya sokakların belirli olduğu, bu durumda bu amaçla kullanılacak araçlardan kaynaklanacak maliyetin istekliler tarafından teklifleri kapsamında belirlemelerine imkân veren düzenlemelerin yapıldığı anlaşıldığından, idari şartnamenin 12’nci maddesi de göz önüne alınarak iddia yerinde bulunmamıştır. << Devamını Oku>> [841]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin şikâyete konu maddesinde belirtilen gıda paketi gideri İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde ve birim fiyat cetvelinde yer almamasına rağmen bu gidere yüklenici tarafından katlanılması gerektiği açıktır. Basiretli bir tacir olarak hareket etmek durumunda olan isteklilerin bu hususta tereddüde düşmelerinin söz konusu olmaması gerekmektedir. İhaleye ait birim fiyat teklif cetvelindeki 34 adet iş kaleminden 27’si işçilik kalemleridir. Dolayısıyla Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.2 << Devamını Oku>> [1017]