İhale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçların katedecekleri mesafenin ihale dokümanında bilgi yer almaması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

İhale dokümanı ve eklerinde, işin niteliği ve çalışma alanının ayrıntılı olarak açıkça belirtildiği göz önüne alındığında, ihaleye teklif sunacak isteklilerin basiretli tacir gibi davranarak kullanılacak araçların yakıt giderlerine ilişkin tekliflerini oluşturmaları gerektiği, bunun yanında ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden iş yerinin görülmesi için idarenin her türlü kolaylığı sağlayacağı da dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmadığı anlaşılmıştır.


Toplantı No

: 2014/57

Gündem No

: 41

Karar Tarihi

: 27.08.2014

Karar No

: 2014/UH.III-2962

Şikayetçi: 

Enis Temizlik Hizm. Yemek Üretim Tekstil Turz. Ve İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İhaleyi Yapan Daire: 

Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

11.08.2014 / 25581 

Başvuruya Konu İhale:

2014/66998 İhale Kayıt Numaralı "2 Bölge (Soğanlı – Cumhuriyet – Şirinevler Mahalleleri) Kent Temizliği" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Bahçelievler Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 31.07.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2 Bölge (Soğanlı – Cumhuriyet – Şirinevler Mahalleleri) Kent Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Enis Temizlik Hizm. Yemek Üretim Tekstil Turz. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 22.07.2014tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.07.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.08.2014 tarih ve 25581 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.08.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2391 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar: 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

     İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçların katedecekleri mesafe (km) hakkında ihale dokümanında bilgi yer almadığı, isteklilerin "saat" ve "ton" üzerinden teklif vermelerinin istenildiği, ancak araçların yükleniciye olan maliyetinin dolayısı ile teklifin hesaplanabilmesi için araçların kullanım süresi boyunca katedecekleri mesafelerin belirtilmesi gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

                İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde işin adının “2 Bölge (Soğanlı – Cumhuriyet – Şirinevler Mahalleleri) Kent Temizliği” olarak, miktarı ve türünün ise “Teknik Şartanamede ayrıntıları verilen çeşitli vasıfta olmak üzere toplam 150 personel ve Teknik Şartnamede ayrıntıları verilen muhtelif cins ve sayıda olmak üzere 14 araç makine ve ekipmanı ile 36 ay süre boyunca 2. Bölge Kent Temizliği işidir.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

             Anılan Şartname’nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale konusu işe ait Teknik Şartname’de “Madde 1- İşin Adı: Bahçelievler İlçesinin Ekli haritalarda Soğanlı- Cumhuriyet- Şirinevler mahallelerinin çöplerinin toplanması, nakli, cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması, pazar çöplerinin kaldırılması, pazar alanlarının süpürülmesi, yıkanması ve ilçe dahilinde bulunan tüm konteynırların yıkanması ve dezenfektesi işi. 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19. maddesi gereğince ihaleye konu olmuştur.

Madde 2- Kapsam: Bahçelievler Belediyesi sınırları içinde kalıp temizleme yükümlülüğü B.Evler Belediyesine verilmiş olan;

a) Soğanlı- Cumhuriyet- Şirinevler Mahallelerinde bulunan ana arterler,

b) Caddelerin, sokakların, tretuvarların, boş arsaların, pazar yerlerinin, köprülerin, üst geçit ve alt geçitlerin temizliği,

            c) Okul, Yurt, Kreş, Dershane, kurs, Eğitim merkezi, Anaokulu, İbadethaneler vb. Eğitim Öğretim yapan kurumların çöp ve katı atıklarının alınması,

ç) Konaklama tesisleri ile Hastanelerin ve diğer yataklı sağlık tesislerinin her türlü yeme, içme, eğlence yerlerinin daimi ve geçici faaliyet gösteren Panayır, Stadyum, Fuar, Spor Salonu gibi yerler ile depolamaya mahsus yerlerin çöp ve katı atıklarının toplanması, yerlerinin süpürülmesi, çevrenin temizliği,

d) Sinema ve Tiyatro gibi vb. faaliyetleri ile ilgili binaların çevre temizliği çöp ve katı atıklarının alınması,

e) Konutların ürettikleri evsel çöp ve katı atıklarının toplanması, Çöp Transfer İstasyonuna nakledilmesi,

f) Soğanlı- Cumhuriyet- Şirinevler mahallelerinde kurulan pazar yerlerinin çöp ve katı atıklarının toplanması, yerlerinin süpürülmesi, yıkanması,

            g)İdare tarafından belirlenmiş olan Soğanlı- Cumhuriyet- Şirinevler mahallelerinin tüm sokak ve ana caddelerinin Süpürge makineleri ve belirlenmiş olan işçi sayısı ile günlük olarak süpürülmesi.

ğ) İlçe dahilinde bulunan konteynırların belirlenen program dahilinde, konteynır yıkama aracı ile yerinde yıkanması ve dezenfekte edilmesidir.

            ı) Soğanlı- Cumhuriyet- Şirinevler mahallelerinin Cadde ve sokaklarının arazözle yıkanması.

i) Kış ayında cadde ve sokaklarda süpürge makinesi ile tuzlama, kar ve buz temizleme işlerinin yapılması

… Madde 7- Çöplerin ve Pazar Yerleri Atıklarının Toplanıp Temizlenmesi: Çöplerin sağlık kurallarına uygun toplanması, çevre temizliği ve her türlü canlının sağlığını gözetecek şekilde gerçekleştirilecektir. Çöp toplanan yerlerde çöp atıkları ve sızıntıları bırakılmayacak, yerler iyice süpürülüp, temizlenecek. Tüm temizlik araçlarında çevreye, yollara çöp ve sularının dökülmesi önlenecektir. Konteynırlar ve çöpü alınan yerlerde, süpürme çalışması yapılacak, Soğanlı- Cumhuriyet- Ş.Evler mahallelerinde her gün çöp toplanacaktır. Çöp toplama işinde görevli personel, çevreyi ve insanları rahatsız etmeyeceklerdir. Resmi ve Özel Sağlık kuruluşları, Okul, Sağlık Ocağı, İbadethanelerin çevre temizliği ve çöp konteynırlarının boşaltma işlemi her sabah yapılacaktır. Daimi ve geçici pazar yerlerinin çöpü toplandıktan ve süpürüldükten sonra pazar yerleri yıkanacaktır.

…Madde -9 Cadde Ve Sokakların Makine İle Süpürülmesi İlçemiz sınırları dahilinde, Soğanlı- Cumhuriyet- Şirinevler mahallelerinde bulunan yerlerin süpürge makineleri ile süpürülmesidir. Meydanların, genel otoparkların ve semt pazarlarının da süpürülmesi dahil olmak üzere yapılacaktır…

Madde 17 — Yüklenici toplanan çöp ve katı atıkları, Yenibosna Çobançeşmede bulunan İstanbul Büyükşehir Çöp Transfer İstasyonuna dökecektir. Bahçelievler İlçesi dahilinde Soğanlı- Cumhuriyet- Ş.Evler mahallelerinde yapılacak olan çöp toplama işinde evsel atıkların Yenibosna Çobançeşmede bulunan Çöp Transfer İstasyonuna nakledilmesinde ortalama mesafe 5 km dir. Açık kamyonla çöp nakli yapılmayacaktır. Ancak; zorunluluk durumunda idareden izin alınmak koşulu ile üzeri branda ile örtülmüş kamyonla çöp nakli yapılabilecektir.

Süpürge aracından çıkan atıklar, İlçe sınırları dahilinde İdare tarafından belirlenen adrese toplanacak olup belirlenen alanın ortalama mesafesi 5 km’dir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan Teknik Şartname’nin ekinde işin yapılacağı Cumhuriyet, Soğanlı ve Şirinevler Mahallelerine ait sokak ve caddeleri gösteren korkilerin yer aldığı görülmüştür. Yine aynı Şartname ekinde “Birim fiyat cetveli tarifleri-2. Bölge” başlıklı bir belgenin bulunduğu, söz konusu belgede Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere benzer ifadelerin yer aldığı, çöp toplanması ve nakli iş kalemine “ton” üzerinden, makine ile cadde ve sokakların yıkanması ve süpürülmesi iş kalemlerine ise “saat” üzerinde teklif verileceğinin belirtildiği görülmüştür.

            Birim fiyat teklif cetvelinde çöplerin toplanması ve transfer istasyonuna taşınmasına “ton” üzerinden,  cadde, sokak ve pazar alanlarının temizlenmesi iş kalemlerine ise “saat” üzerinden teklif verilmesinin istendiği görülmüş olup, birim fiyat teklif cetvelinin 11, 13, 14 ve 16’ncı kalemleri aşağıdaki gibidir.

 Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

11

Araçla Çöplerin Toplanması, Transfer İstasyonuna Nakli

Ton

164.476,72

13

Süpürge Makinası Cadde, Sokak ve Pazar Alanı Çalışması (6 m3)

Saat

8.610,93

14

Süpürge Makinası Cadde ve Sokak Çalışması (8 m3)

Saat

7.042,5

16

Mini Damperli Aracın Çalışması

Saat

7.042,5

 

İstekliler tarafından teknik şartnamede belirtilen teknik kriterler ve şartların yerine getirilmesi için katlanılması gereken maliyetler göz önünde bulundurularak söz konusu birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kalemine ilişkin olarak birim fiyat oluşturulması ve idarece belirlenen miktarlar ile teklif edilen birim fiyatların çarpılması sonucu bulunan tutarların toplanmasıyla toplam teklif fiyatın oluşturulması gerekmektedir. İhale konusu işe ait birim fiyat teklif cetvelinin yukarıda aktarılan “Araçla Çöplerin Toplanması, Transfer İstasyonuna Nakli” iş kalemine “ton” üzerinden, “Süpürge Makinası Cadde, Sokak ve Pazar Alanı Çalışması (6 m3)”, “Süpürge Makinası Cadde ve Sokak Çalışması (8 m3)” ile “Mini Damperli Aracın Çalışması” iş kalemleri için “saat” üzerinden birim fiyat teklif edilmesinin istendiği anlaşılmaktadır.         

Başvuru sahibi tarafından araçların ne kadar kilometre yol yapacağının belirtilmediği ileri sürülmekle birlikte, ihale konusu işte çöplerin toplanması ve taşınması iş kaleminin “ton” üzerinden ihale edildiği, ancak Teknik Şartname ekinde işin gerçekleştirileceği mahallelere ilişkin cadde ve sokakların belirtildiği krokilerin mevcut olduğu ve atığın boşaltılacağı yere ilişkin mesafe bilgisinin ise Teknik Şartname’nin 17’inci maddesinde açıklandığı görülmüştür. İhale dokümanı ve eklerinde, işin niteliği ve çalışma alanının ayrıntılı olarak açıkça belirtildiği göz önüne alındığında, ihaleye teklif sunacak isteklilerin basiretli tacir gibi davranarak kullanılacak araçların yakıt giderlerine ilişkin tekliflerini oluşturmaları gerektiği, bunun yanında ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden iş yerinin görülmesi için idarenin her türlü kolaylığı sağlayacağı da dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmadığı anlaşılmıştır.

 Cadde ve sokakların makine ile süpürülmesi ve yıkanması iş kalemlerine yönelik olarak “saat” üzerinden teklif alınmasının uygun olmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak ise bahse konu işlerin yerine getirilmesinde kullanılacak araçların, Teknik Şartname’de belirtilen bölgeler üzerinde sürekli olarak belirli bir mesafe katetmek suretiyle hizmet göreceği açık olduğundan bu araçların çalıştırılmasına ilişkin maliyetler hesaplanırken birim mesafe üzerinden birim fiyat oluşturulması alışılageldik ve daha kolay bir yöntem olacağından isteklilerin bu şekilde maliyet oluşturmaya yönelmeleri beklenmedik bir durum değildir. Ancak bu durumda her bir aracın iş süresinde katedeceği toplam mesafenin net olarak bilinmesi gerekecektir. Araç çalıştırılmasına ilişkin olarak birim saat üzerinden maliyet oluşturulması da olanaksız değildir. Zira, birçok kamu kurum ve kuruluşu (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşeri Genel Müdürlüğü gibi) tarafından her yıl yayımlanan birim fiyat analizleri ve rayiçleri incelendiğinde makine çalıştırılmasına ilişkin olan birim fiyatların “saat” üzerinden belirlendiği görülmektedir. Bu itibarla, idarece yapılan söz konusu düzenlemelerin teklif oluşturulmasını engelleyici yahut tereddüde düşürücü nitelik taşımadığı anlaşılmıştır.


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap