Çöp toplama ve/veya kent temizliği hizmet alımı ihalelerinde, TSE 12524- Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’nin yeterlilik kriteri olarak istenebilir mi?

Özet

Çöp toplama ve/veya kent temizliği hizmet alımı ihalelerinde, idarece yeterlik kriteri olarak, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve İşyerleri-Kent Temizliği Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin (TS 13111) istenebileceği anlaşılmakla birlikte, bahse konu ihalede, ihale konusu iş kapsamında yapılacak işler göz önünde bulundurulduğunda, ihale konusu işin niteliği ile bağdaşmayan TSE 12524 – Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’nin istenilmesinin ihaleye katılımı engellediği ve rekabeti daralttığı tespit edilmiş olup söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 42’nci maddesinde yer alan hükümler ile anılan Tebliğ açıklamalarına aykırı olduğu anlaşıldığından başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/040

Gündem No

: 80

Karar Tarihi

: 01.07.2015

Karar No

: 2015/UH.I-1879

 

Şikayetçi:

….Hizm.Yemek Ürt.Teks.Turz. Ve İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

….Belediyesi Zabıta Amirliği

Başvuru Tarih ve Sayısı:

30.03.2015 / 28971

Başvuruya Konu İhale:

2015/4870 İhale Kayıt Numaralı "… İlçesinin Çöpünün Toplanması Ve Nakli Park Ve Bahçelerin Temizliği, Belediye Hizmet Binasının Temizliği Hizmet Alımı İşi" İhalesi
 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4) İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde yer alan düzenleme ile TSE 12524- Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’nin yeterlilik kriteri olarak belirlenmesinin ihaleye katılımı daralttığı, rekabeti engellediği ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 74’üncü maddesinde yer alan açıklamalara aykırı olduğu,idda edilmektedir.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 42’inci maddesinin birinci fıkrasında “(1) İşin niteliği göz önünde bulundurularak ön yeterlik şartnamesi ve idari şartnamede; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, hizmet yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin düzenleme yapılabilir.” hükmü bulunmaktadır.

                                                           

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet Alımı İhalelerine İlişkin Özel Hususlar” başlıklı üçüncü bölümünün “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 74’üncü maddesinde “74.1. İdareler, ihale konusu işin niteliğini ve uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen maddelerini esas alarak, ihale dokümanında kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenleme yapabilirler. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesi, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırılık teşkil edecektir.

 

74.5. Hizmet alımı ihalelerinde kalite yönetim sistem belgesi ve/veya çevre yönetim sistem belgesinin istenip istenmeyeceği, 74.7. maddesindeki açıklama ve aşağıdaki esaslara uygun olarak idarelerce belirlenecektir.

 

74.5.1. İdarelerin kendi hizmet binalarında veya diğer görev sahalarında gerçekleştirilen hizmet alımı ihaleleri (örneğin; temizlik, özel güvenlik, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi, yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri gibi) ile personel/ öğrenci taşıma hizmetleri ve araç kiralama hizmet alımı ihalelerinde kalite yönetim sistem belgesi istenmeyecektir.

 

74.5.2. İdarelerin kendi hizmet binalarında veya diğer görev sahalarında gerçekleştirilen hizmetler (örneğin; temizlik, özel güvenlik, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi, yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri gibi) ile niteliği gereği çevre yönetim sistem belgesi istenmesi uygun olmayan hizmet alımı ihalelerinde (personel ve öğrenci taşıma hizmetleri, araç kiralama, mesleki eğitim, toplantı ve organizasyon hizmetleri gibi) çevre yönetim sistem belgesi istenmeyecektir.

 

74.6. Hizmet yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeterlilik belgesi istenmesi uygun olmayan (personel ve öğrenci taşıma hizmetleri, araç kiralama, mesleki eğitim, toplantı ve organizasyon hizmetleri gibi) ihalelerde bu belge istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde; hizmet yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve standardını açık olarak yazmalıdır.

 

74.7. Çöp toplama ve/veya kent temizliği hizmet alımı ihalelerinde; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve İşyerleri-Kent Temizliği Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS 13111) istenebilecektir…” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.3. TSE 13111, TSE 12524, Kalite ve Çevre Yönetim Belgesine sahip olmak” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 42’nci maddesinin birinci fıkrasında hizmet alımı ihalelerinde istenilebilecek kalite ve standarda ilişkin belgelerin neler olduğu tek tek sayılmış ve işin niteliği göz önünde bulundurulmak suretiyle ihalede yeterlilik kriteri olarak istenebileceği hükme bağlanmış, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 74’üncü maddesinde yapılan açıklama ile bu belgelerin hangi hizmet alımlarında istenilmemesi gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükümleri ve anılan Tebliğ açıklamaları uyarınca, Çöp toplama ve/veya kent temizliği hizmet alımı ihalelerinde, idarece yeterlik kriteri olarak, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve İşyerleri-Kent Temizliği Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin (TS 13111) istenebileceği anlaşılmakla birlikte, bahse konu ihalede, ihale konusu iş kapsamında yapılacak işler göz önünde bulundurulduğunda, ihale konusu işin niteliği ile bağdaşmayan TSE 12524 – Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’nin istenilmesinin ihaleye katılımı engellediği ve rekabeti daralttığı tespit edilmiş olup söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 42’nci maddesinde yer alan hükümler ile anılan Tebliğ açıklamalarına aykırı olduğu anlaşıldığından başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap