ihale-soru-cevap-logo.png

" üzerindeki " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alım ihalesinde 3 ortaklı ortak girişim yapılımıştır.bu ortaklara ait imza sirkülerindeki imzalarla, zarf üzerindeki ve teklif mektubundaki imzalar uyuşmamaktadır.bu konuda nasıl bir uygulama yapılmalıdır? << Devamını Oku>> [299]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Giderin gerçekleştirilmesi aşamasında, ödeme emri belgesi üzerindeki imzası dolayısıyla harcama yetkilisinin sorumlu tutulması hukuken mümkün olamaz. Harcama talimatı; iş, mal veya hizmetin alınması, gerçekleştirilmesi, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmesinden önceki aşamada gerçekleşmekte olduğundan, ihale onay belgesini ve sözleşmeyi imzalayan üst yöneticinin harcama yetkilisi olarak sorumlu tutulması gerekir. << Devamını Oku>> [652]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu hususlar çerçevesinde somut olaya bakıldığında, ihalenin uyuşmazlığa konu kısımlarına ilişkin olarak, başvuru sahibi tarafından yerli malı belgesi sunulduğu ve ihale dokümanında da yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacağına yönelik düzenleme bulunması karşısında, idare tarafından öncelikle tekliflerin değerlendirilmesine yönelik olarak teklifi yaklaşık maliyetin üzerinde olan başvuru sahibi isteklinin teklifinin uygun bulunmadığı v << Devamını Oku>> [452]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale komisyonu; a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını, b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını, c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını, Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci tekl << Devamını Oku>> [851]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UM.II-1844 Sayılı Kararında: Kamu İhale Kanunun 37 nci maddesinde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği hüküm altına alınmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.6.ncı maddesinde de isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin […] << Devamını Oku>> [522]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibinin tekliflerinin idare tarafından belirlenen yaklaşık maliyetin çok az üzerinde olduğu, idarenin cüzi miktarda ödenek artışı ile işi kendilerinin üzerinde bırakabileceği yönündeki iddiası incelendiğinde, idare tarafından anılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmediği, idarenin ödenek artışı yapmayı öngörmüş olması halinde zaten, başvuru sahibi B...tek Endüstri Sanayi Tes. Dan. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifini ekonomik açıdan en avantajlı iki << Devamını Oku>> [543]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru konusu ihalede alınan 11.05.2015 tarihli ihale komisyon kararına göre 2 istekli tarafından ihaleye teklif sunulmuş, ihale A…r Tıb. Cih. ve Dan. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış, başvuru sahibinin teklif bedelinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle teklifi uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılmış ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi belirlenmemiştir. Kesinleşen ihale kararından, idarenin iradesinin ihale üzerinde bırakılan istekli ile herhangi bir ne << Devamını Oku>> [547]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif tutarını karşılayacak yeterli ödeneğin bulunmaması hususu dikkate alınarak söz konusu ihalenin iptal edildiği hk. << Devamını Oku>> [461]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif tutarını karşılayacak yeterli ödeneğin bulunmaması hususu dikkate alınarak söz konusu ihalenin iptal edildiği hk. << Devamını Oku>> [568]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmasının zorunlu olduğu, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan banka referans mektubu üzerinde ise ilan tarihinden önceki bir tarihin yer aldığı, bahse konu tarihin uygunluğunun basiretli bir tacir olarak ilgili isteklinin sorumluluğunda olduğu, söz konusu tarihin yeterlik belgesi niteliğindeki banka referans mektubunun asli bir unsuru olması itibariyle bilgi eksikliği kapsamında da değerlendirilemeyeceği ve tamamlatılamayacağı anl << Devamını Oku>> [1202]