Kesinleşen ihale kararında yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilmeyeceğinin belirtilmesi durumu itirazen şikayet değerlendirmesine etki eder mi?

Özet

Başvuru konusu ihalede alınan 11.05.2015 tarihli ihale komisyon kararına göre 2 istekli tarafından ihaleye teklif sunulmuş, ihale A…r Tıb. Cih. ve Dan. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış, başvuru sahibinin teklif bedelinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle teklifi uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılmış ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi belirlenmemiştir. Kesinleşen ihale kararından, idarenin iradesinin ihale üzerinde bırakılan istekli ile herhangi bir nedenle sözleşme imzalanmasa dahi başka bir istekli ile de sözleşme imzalanmayacağı, daha açık bir anlatımla idarenin yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif bedeli üzerinden ihale konusu işi sözleşmeye bağlamamak yönünde bir irade gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/038

Gündem No

: 78

Karar Tarihi

: 17.06.2015

Karar No

: 2015/UM.IV-1724

 

Şikayetçi: 

İ…m Tıbbi Cihazlar San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

İ… İli Kamu Hastaneleri Birliği (Kuzey) Genel Sekreterliği 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

08.06.2015 / 48586 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/13565 İhale Kayıt Numaralı "İ… İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Sekreterliğine Bağlı Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Sterilizasyon Merkezi Cihaz Ve Aletleri Alımı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

… 

BAŞVURU SAHİBİ:

İ…m Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Fulya Mah. Vefa Bayırı Sokak No: 4 Gayrettepe/ İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İ… İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği,

Sümer Mah. 453 Sok. No: 2 Konak/İZMİR

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/13565 İhale Kayıt Numaralı “İ… İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Sekreterliğine Bağlı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sterilizasyon Merkezi Cihaz ve Aletleri Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            İ… İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği tarafından 01.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İ… İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Sekreterliğine Bağlı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sterilizasyon Merkezi Cihaz ve Aletleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 08.06.2015 tarih ve 48586 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1506 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Başvuru konusu ihalede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname'nin 2.1.1.14, 2.1.2.8, 2.2.1.22, 2.2.1.30, 2.2.2.22, 2.2.2.30, 2.2.3.7, 2.2.4.5, 2.2.5.22, 2.2.5.24, 2.2.5.25'inci maddelerini karşılamadığı,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ASP marka STERRAD 100 NX model cihazın üreticisine ait orjinalinden Türkçe'ye çevrilmiş noter onaylı ürün kataloğu ve/veya noter onaylı orjinal teknik dokümanın İdarti Şartname'nin 7.5.6.b maddesi uyarınca teklif ekinde sunulup sunulmadığının incelenmesi gerektiği,

 

            3) İdari Şartname'nin 7.5.3.3'üncü maddesi uyarınca sunulması zorunlu olan UBB kaydına ilişkin belgelerin teklif ekinde sunulup sunulmadığının incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Kanun hükmü uyarınca idareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerekmektedir.

Başvuru konusu ihalede alınan 11.05.2015 tarihli ihale komisyon kararına göre 2 istekli tarafından ihaleye teklif sunulmuş, ihale A…r Tıb. Cih. ve Dan. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış, başvuru sahibinin teklif bedelinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle teklifi uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılmış ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi belirlenmemiştir. Kesinleşen ihale kararından, idarenin iradesinin ihale üzerinde bırakılan istekli ile herhangi bir nedenle sözleşme imzalanmasa dahi başka bir istekli ile de sözleşme imzalanmayacağı, daha açık bir anlatımla idarenin yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif bedeli üzerinden ihale konusu işi sözleşmeye bağlamamak yönünde bir irade gösterdiği anlaşılmaktadır. İtirazen şikâyet dilekçesinde ise başvuru sahibinin kendi teklifinin geçerli kabul edilmesi gerektiği iddiası yer almamaktadır. Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması halinde başvuru sahibinin teklifinin geçerli kabul edilerek ihalenin üzerinde kalması ihtimali bulunmamaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde, idari başvuru yolunun ancak ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına uğradığını veya uğrama ihtimalinin bulunduğunu iddia eden ilgilere açık olduğunun hüküm altına alınmış olması ve başvuru sahibinin kendi teklifinin geçerli kabul edilmesi gerektiğine yönelik bir iddiasının da bulunmaması karşısında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirilmesine ilişkin iddialar bakımından başvuru sahibinin herhangi bir hak kaybına uğrama ihtimalinin olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap