Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif tutarını karşılayacak yeterli ödeneğin bulunmaması ihalenin iptal edilmesi gerekçesi olur mu?

Özet

Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif tutarını karşılayacak yeterli ödeneğin bulunmaması hususu dikkate alınarak söz konusu ihalenin iptal edildiği hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UY.III-1803 Sayılı Kararında:

Söz konusu Kamu İhale Kurulu kararının idareye ulaşması üzerine, ihale komisyonun 21.03.2013 tarihli kararı ile; aynı dönemde ihale edilen diğer Köy Sağlık Evleri ile arada 25.500,00 TL (%21,89 oranında daha fazla) fiyat farkı bulunduğu, söz konusu Köy Sağlık Evi için müstakil ödenek ayrılmamış olduğu, yeterli rekabet oluşmadığı, yaklaşık maliyetin 2013 yılına göre güncellenmesi gerektiği ifadelerine yer verilmek suretiyle inceleme konusu ihalenin iptal edildiği tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptalini düzenleyen 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı maddenin gerekçesinde ise;“ Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonunun kararı üzerine idareye uluslararası mevzuata paralel bir şekilde ihaleyi iptal etme yetkisi verilerek, buna ilişkin hükümler düzenlenmiştir.” ifadesine yer verilmiştir.

İhalenin iptali konusunda ihale komisyonunun ve ihale yetkilisinin takdir yetkisi bulunmakla birlikte bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, ihalenin iptali konusundaki idarenin takdir yetkisinin, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu da açıktır.

İnceleme konusu ihaleye ilişkin olarak 25.02.2013 tarih ve 2013/UY.III-1133 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında yer verilen, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesi kapsamında söz konusu ihaleye yönelik teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese ederek, bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahip olduğu, ihale komisyonunca anılan Tebliğ maddesinde yer alan açıklamalar ile yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif tutarını karşılayacak yeterli ödeneğin bulunmaması hususu dikkate alınarak söz konusu ihalenin iptal edildiği, idarece ihalenin iptaline yönelik gerekçelerin yerinde olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap