Evrakta sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçundan dolayı mahkum olan kişi ihalelere vekaleten katılabilir mi?

Yayın Tarih: 02.09.2016 02:09
Özet

Ağır ceza Mahkemesinin 2001 yılında Vermiş oldğu 1 kişi hakkındaki Evrakta sahtecilik ve İhaleye fesat karıstırma suçundan dolayı yargılama sonrasında mahkum edilen ihalelere vekaleten de olsa girebilir mi ?


Ağır ceza Mahkemesinin 2001 yılında Vermiş oldğu 1 kişi hakkındaki Evrakta sahtecilik ve İhaleye fesat karıstırma suçundan dolayı yargılama sonrasında mahkum edilen ihalelere vekaleten de olsa girebilir mi ?


Üst Konuları: Adli Sicil Kaydı

Benzer Yazılar

Cevabımız

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

“Madde 10 - İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:………………..

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

      

i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.”hükmüne göre (e) bendine göre vekaleten de olsa ihaleye giremez,sizin sorunuza göre değerlendirirsek burada süre kavramı önemlidir.

Kamu İhale Genel Tebliğindeki;

“17.5.2.1. İdarelerce isteklilerin haklarında mesleki faaliyetlerinden dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ihale tarihinden önceki beş yıllık sürenin başlangıcı olarak Mahkemece verilen hükmün kesinleştiği tarih esas alınacaktır.

17.5.2.2. 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelerde istekliler hakkında ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı mercilerince verilmiş mahkûmiyet kararı bulunması halinde, bu durumdaki isteklilerin 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale dışı bırakılmaları gerekmektedir.” Hükmüne göre değerlendirebilirsinizİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap