Fiyat farkı öngörülmeyen iş’te,yer teslimi yapılmasına rağmen, fiili olarak işe geç başlanması durumunda fiyat farkı verilir mi?(YFK)

Özet

İş yeri tesliminin 06/06/2013 tarihinde yapıldığı, ancak hafriyat işleri devam ettiğinden işe fiilen 06/08/2013 tarihinde başlanıldığı, yüklenicinin idarenize verdiği dilekçede, yer tesliminin yapılamamasından dolayı işin tamamının iki ay geciktiği ve fiyat artışları olduğunu belirttiği, bu nedenle fiyat farkının ödenmesi gerektiği hk.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

 

 

Sayı: 19644152- Konu : Görüş Talebi

……………………………………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

İlgi : 24.02.2014 tarihli ve 11-495-v. sayılı yazınız.

Konu, Kurulumuzca ilgi yazınız ve ekinde gönderilen bilgi ve belgeler çerçevesinde incelenmiştir.

İşin sözleşmesinin imzalanmasını müteakip süresi içinde 06/06/2013 tarihinde yer tesliminin yapıldığı ancak, hafriyat çalışması devam ettiğinden (idarenizle yapılan telefon görüşmesinde işin kazı imalatlarının ihale öncesi hayırsever vatandaşlar ve Belediyeniz tarafından yapılmasının ön görüldüğü belirtilmiştir.) aynı gün işe başlanılamadığının yer teslim tutanağında belirtildiği, bilahare hafriyat işinin ikmal edilmesi üzerine işe başlanılmasına mani bir durum kalmayınca 06/08/2013 tarihinde yapıldığı ve bu durumun “Fiili İşyeri Teslim Tutanağı” adı altında düzenlenen tutanağa geçirildiği ilgi yazınızdan anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan işe ait sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında “Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, ilan/davet tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı esasları uyarınca fiyat farkı ödenir. ” hükmü yer almaktadır.

İlan tarihinde yürürlükte bulunan 24/12/2002 tarih ve 2002/5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki ‘4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar ’ın, Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşler başlıklı 12 nci maddesinde;

“İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı verilebilir.

Fiyat farkı hesabında temel indeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksi; güncel indeks ise, hakediş düzenleme tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksi ifade eder. Temel indeks ve güncel indeks olarak ise, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel ” satırındaki sayı esas alınır. ” hükmü mevcut bulunmaktadır.

06/06/2013 tarihinde yapılan yer teslimine dayalı olarak sözleşmenin 12 nci ve sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 17 nci maddeleri hükümlerine uygun olarak ilk iş programının düzenlenmiş ve tasdik edilmiş olması gerekmektedir. Bu iş programında işin bitim tarihi ayrıca belirlenmiş olacaktır.

Yer teslimini müteakip, yüklenicinin idareden kaynaklanan nedenlerden dolayı 06/08/2013 tarihine kadar çalışma imkanının bulunmadığı dikkate alınarak 06/06/2013 – 06/08/2013 tarihleri arasına tekabül eden süre için idarenizce gerekli süre uzatımının verilerek revize iş programının hazırlanması ve idarenizce onaylanması gerekli olmaktadır. Uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemlerine 24/12/2002 tarih ve 2002/5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki esasların 12 nci maddesinde öngörülen esaslar doğrultusunda fiyat farkı ödenmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap