Geçici kabul tarihine kadar kullanılan elektrik enerjisi bedeli kim tarafından ödenir?(YFK)

Özet

Geçici kabul eksikliklerinin giderilip, tesisin idaresine teslim edildiği tarihe kadar geçen sürede kullanılan elektrik enerjisi bedelinin yükleniciye ait olduğu hk.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Sayı :19644152-

Konu :   ADSM elektrik faturası

VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi : 01.11.2013 tarihli ve 54319284-807-02-19167 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda özetle; 14.09.2011 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı Yapım İşi”nin 03.05.2013 tarihinde tamamlanarak geçici kabulünün yapıldığı, yüklenici firma tarafından sistemlerin devreye alınması ve test edilmesi için gerekli elektrik enerjisinin temini idare tarafından elektrik abonesi olunmak suretiyle sağlandığı, geçici kabul aşamasında yüklenici firmadan, geçici kabul tarihine kadar kullanılan elektrik enerjisi bedelinin ödenmesinin istendiği, yüklenicinin ise elektrik enerjisi bedelinin idare tarafından karşılanması gerektiğini belirttiği ifade edilerek, konuya ilişkin görüşümüzün bildirilmesi istenmektedir.

Konu, Yüksek Fen Kurulunda gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Yüklenici firmanın, sözleşme eki Genel Mekanik ve Tesisat İşleri Teknik Şartnamesinin M.04.14.1 ve M06.09 a maddelerinde; yüklenici testler için gerekli test cihazını ve elemanlarını, idare ise gerekli elektrik enerjisini temin edecektir hükmü gereğince enerji bedelinin idaresi tarafından ödenmesi gerektiğini, idaresi ise sözleşmesi eki Yapım işleri Genel Şartnamesinin 27 nci maddesinin yükleniciye ait giderler bölümünün ç, d, e fıkralarında elektrik enerjisi bedelinin yüklenici tarafından karşılanması gerektiğini belirtmektedir.

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8. Maddesinde;

“8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2.2. İşin, anahtar teslim götürü bedel teklif alınan kısımları için ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir,

1-      Yapım İşleri Genel Şartnamesi

2-      İdari Şartname,

3-      Sözleşme Tasarısı,

4-       Uygulama projesi, (Proje çıktıları sözleşme ekinde yer almayıp, idaremizin ilgili ihale dosyasında CD ortamında muhafaza edilmektedir.)

5-     Mahal listesi,

6-      Özel Teknik Şartname,

7-      Genel Teknik Şartname,

8-     Açıklamalar (varsa),

9-      Diğer Ekler. ”

Hükümleri yer almaktadır.

 

İşe ait sözleşmenin diğer hususlar başlıklı 34 üncü maddesinin (h) bendinde; “İstekliler inşaatın tamamlanması sonrasında Bina Yapı Kullanma Belgesini alacaktır.

Elektrik su yükleniciye aittir      ” hükmü mevcut olup, bu hükme göre yüklenicinin yaptığı işlerle ilgili olarak, bütün teknik deneylerin ve şantiye hizmetleri için gerekli enerjinin kullanılması ve bunlarla ilgili işletme giderleri, tesisin idaresine teslim edilmesine kadar geçen sürede yüklenici tarafından kullanılan elektrik enerjisi ve su bedellerinin kendisine ait olduğu anlaşılmakta olup, ayrıca sözleşmenin 8.2.2. maddesinde belirtilen ihale dokümanları arasındaki öncelik sıralamasında Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Sözleşme Tasarısının Genel Mekanik ve Tesisat İşleri Teknik Şartnamesinden daha önce yer aldığı görülmektedir.

Bu duruma göre geçici kabul eksikliklerinin giderilip, tesisin idaresine teslim edildiği tarihe kadar geçen sürede kullanılan elektrik enerjisi bedelinin yükleniciye ait olduğu,

Görüşüne Kurulca varılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap