Geçici teminat mektubunun süresinin uzatılmasına ilişkin yazının teklif mektubundan çıkmaması halinde teklif geçersiz hale gelir mi?

Özet

Başvuru sahibi tarafından sunulan teklif zarfı içerisindeki belgeler, ihale komisyonu tarafından düzenlenen tutanaklar ve geçici teminat mektubunu düzenleyen …. Finans Katılım Bankası Yozgat Şubesi tarafından şikayete konu hususla ilgili olarak idareye sunulan bilgi ve belgeler bir arada değerlendirildiğinde, ihale teklif zarfında geçici teminat mektubunun banka tarafından uzatıldığına dair herhangi bir vade uzatım yazsısının yer almadığı, anılan şikayetçinin 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket ettiği, tahrifat yapılmış geçici teminat mektubu sunulmasının anılan Kanun hükmünde yer verilen yasak fiil ve davranış kapsamında olduğunun açık olduğu sonucuna varıldığı hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Karar Tarihi      : 31.12.2012

       Karar No          : 2012/UM.III-5112

       2) İdare tarafından teklif dosyalarında sunmuş oldukları geçici teminat mektubunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yasak fiil ve davranışlar başlıklı 17’inci maddesinin (c) bendinde yer alan "Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek" hükmü uyarınca değerlendirilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve haklarında yasaklama işlemi başlatılmasının mevzuata aykırı olduğu, anılan teminat mektubunun …. Finans Katılım Bankası Yozgat Şubesi tarafından düzenlenmiş gerçek bir belge olduğu, fotokopi olmadığı, çalıntı antetli kağıt üzerine düzenlenmediği, illegal veya yetkisiz kişiler tarafından düzenlenerek imzalanmadığı, geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihi üzerinde yapıldığı ifade edilen düzeltme/parafın ilgili belgeyi geçersiz kılmayacağı, “sahte belge” statüsüne sokmayacağı, bu düzeltme işlemini bankanın yaptığını, …. Finans Katılım Bankası Yozgat Şubesi’nin aynı gün 31.10.2012 tarihli ve 2012-17923 sayı ve 165895 referans numaralı teminat mektubu vade uzatım yazısını hazırladığı, teklif geçerlilik süresini 30.04.2013 tarihli olarak ifade ettiği, belgenin banka müdürü ve müdür yardımcısı tarafından imzalanarak geçici teminat mektubuna iliştirildiği, söz konusu vade uzatım yazsısının teklif dosyaları içerisinde bulunmasına rağmen idare tarafından bu durumun göz ardı edildiği, ayrıca ihalenin ilk oturumunda idare tarafından herhangi bir eksiklik tespit edilmediği, idarenin kötü niyetli davranarak teklif zarfları içerisinde bulunan vade uzatım yazısını değerlendirmeye almadığı, idare tarafından gerçekleştirilen işlemlerin yasalara aykırı olduğu,

       iddialarına yer verilmiştir.

       2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

       4734 sayılı Kanun’unun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur …” hükmü,

       “Yasak fiil veya davranışlar”başlıklı 17 nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

       a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

       b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

       c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

       d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

       e)11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

       Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.”hükmü,

       “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinde ise “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.” hükmü yer almaktadır.

       4734 sayılı Kanun’un ihalelerdeki yasak fiil ve davranışlara ilişkin 17’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendinde, Sahte belge veya sahte teminat düzenleyen, kullanan veya bunlara teşebbüs edenler hakkında, Kanun’un dördüncü kısmında belirtilen hükümlerin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

       Kanunun dördüncü kısmında, 17’nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 2’nci ve 3’üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği, ihale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri ve yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

       Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından sunulan teklif zarfı içerisinde 31.10.2012 tarihli ve 179-VT-1154 nolu 40.000,00.TL tutarlı geçici teminat mektubunun yer aldığı, ihale teklif zarfında geçici teminat mektubunun banka tarafından uzatıldığına dair herhangi bir vade uzatım yazsısının yer almadığı, anılan geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinde düzeltme yapılarak 30.04.2013 tarihinin yazıldığı ve paraflandığı, bu durumun idarece 31.10.2012 tarihinde düzenlenen “teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağı”nın alt kısmına “….Med. İnş. Tur. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinde düzeltme yapılarak paraflandığı görülmüştür. Yapılan bu düzeltme işleminin geçici teminat mektubunu veren banka tarafından teyit edilmesi için yazı yazılmasına karar verilmiştir.”ibaresi yazılarak kayıt altına alındığı, daha sonra ihale komisyonu tarafından 02.11.2012 tarih ve 13504 sayılı yazıyla ilgili bankadan teyit istenildiği, banka yetkililerince imzalanarak onaylanmış 05.11.2012 tarihli yazıda, teminat mektubu geçerlilik tarihinin 10.03.2013 olduğu, söz konusu yazı ekinde sunulan banka teminat mektubu örneğinde (firmaya verilen teminat mektubunun bankada kalan örneği) düzeltme ve paraf işleminin olmadığı, söz konusu teminat mektubu örneğinde firma yetkilisi Numan ….’ın imzasının ve “aslının 31.10.2012 tarihinde saat 13:46’da teslim alındığı”ına ilişkin ibarenin yer aldığı tespit edilmiştir.

       31.10.2012 tarih ve 2012-179-23 sayılı ve 1655895 referans nolu teminat mektubu vade uzatım yazısı ile ilgili olarak …. Finans Katılım Bankası Yozgat Şubesi tarafından 20.11.2012 tarihli ve DYZ-179-2169 nolu İl Sağlık Müdürlüğüne ulaştırılan yazıyla; anılan teminat mektubunun 31.10.2012 tarih ve 2012-179-23 sayılı vade uzatım yazısı ile 30/04/2013 tarihine kadar uzatıldığının belirtildiği, idarenin 02/11/2012 tarih ve 13504 sayılı yazısına ilişkin cevabi yazıda sehven nihai vade yerine teminat mektubu vadesinin yazıldığının (30.04.2013 tarihi yerine 10.03.2012 yazıldığı) ifade edildiği görülmüştür.

       Anılan Banka tarafından gönderilen söz konusu yazı üzerine idare tarafından 29.11.2012 tarihli ve 14733 sayılı yazıyla söz konusu Banka’dan teminat mektubu üzerindeki düzeltmenin banka yetkilileri tarafından yapılıp yapılmadığı, vade uzatım yazısının ne zaman ve kime verildiği ve söz konusu yazının teminat mektubuna iliştirilip iliştirilmediği hususlarında ayrıntılı açıklamanın istenildiği, söz konusu Banka tarafından yazılan 30.11.2012 tarihli ve DYZ-179/2176 sayılı cevabi yazıda; anılan istekli tarafından sunulan teminat mektubunun vade kısmında 10.03.2013 tarihinin yer aldığı, daha sonra firmanın talebine istinaden teminat mektubu vade uzatım yazısı düzenlenerek söz konusu teminat mektubunun vadesinin 30.04.2013 tarihine uzatıldığı, firma adına düzenlenen geçici teminat mektubunun üzerindeki 30.04.2013 tarihi ile ilgili tahrifatın banka yetkilileri tarafından yapılmadığı, 31.10.2012 tarih ve 179-VT-1154 nolu 40.000,00.TL’lik geçici teminat mektubuna ilişkin 31.10.2012 tarihli ve 2012-179-23 sayılı teminat mektubu vade uzatım yazısının söz konusu teminat mektubuna eklenmediği, müşterinin talebi üzerine anılan Banka tarafından daha sonra verildiği, teminat mektubu vade uzatım yazısının teminat mektubundan ayrı olarak firma yetkilisine teslim edildiği açıklamalarına yer verilmiştir.

       …. Finans Katılım Bankası Yozgat Şubesi tarafından idareye yazılan 05.11.2012, 20.11.2012 ve 30.11.2012 tarihli 3 adet yazının içeriğine bakıldığında, 05.11.2012 tarihli ilk yazıda teminat mektubunun geçerlilik tarihinin 10.03.2013 olduğunun belirtildiği, ardından banka tarafından 20.11.2012 tarihinde tekrar bir yazı yazılarak ilk yazılarında belirtilen vade tarihinin aslında 30.04.2013 olması gerekirken sehven 10.03.2013 olarak yazıldığının ifade edildiği, söz konusu iki yazının içeriğinin idare tarafından net olarak anlaşılamaması üzerine anılan bankaya son kez bir yazı yazılarak ayrıntılı izahat talep edildiği görülmüştür. Bahse konu banka tarafından yazılan 30.11.2012 tarihli son cevabi yazıda yer verilen açıklamalardan geçici teminat mektubunun üzerindeki 30.04.2013 tarihi ile ilgili tahrifatın banka yetkilileri tarafından yapılmadığı, vade uzatım yazısının geçici teminat mektubu ekine iliştirilmediği ve anılan yazının müşterinin talebi üzerine daha sonra verildiği anlaşılmıştır.

       Başvuru sahibi tarafından sunulan teklif zarfı içerisindeki belgeler, ihale komisyonu tarafından düzenlenen tutanaklar ve geçici teminat mektubunu düzenleyen …. Finans Katılım Bankası Yozgat Şubesi tarafından şikayete konu hususla ilgili olarak idareye sunulan bilgi ve belgeler bir arada değerlendirildiğinde, ihale teklif zarfında geçici teminat mektubunun banka tarafından uzatıldığına dair herhangi bir vade uzatım yazsısının yer almadığı, anılan şikayetçinin 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket ettiği, tahrifat yapılmış geçici teminat mektubu sunulmasının anılan Kanun hükmünde yer verilen yasak fiil ve davranış kapsamında olduğunun açık olduğu sonucuna varılmıştır. Netice itibariyle anılan şikâyetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve hakkında aynı Kanunun dördüncü bölümüne göre işlem tesis edilmesi gerektiğinden idarece alınan karar ve gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırılık görülmemiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap