Gelir kaydedilen kesin teminat mektubunun da güncelleme deki usul nedir?(Yargıtay)

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Yüklenici tarafından iş sahibi davacıya verilen kesin teminat mektubunun verildiği tarihten gelir kaydedileceği fesih tarihine kadar devlet istatistik enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenmiş değerinin bilirkişiye hesap ettirilmesi gerektiği hk.


YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/4306

K. 2012/5195

KARAR : Dava, teminat mektubunun güncellenmiş değerinin tahsili istemiyle açılmış olup, mahkemenin davanın kısmen kabulüne dair kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Davacının diğer temyiz itirazlarına gelince;

Davacı vekili, davalı yüklenici ile Alanya-Gazipaşa Devlet yolundaki Kesterli Gurubu ( Kesterli-Mahmutlar-Kargıcak ) köprülerinin yapımı konusunda sözleşme imzalandığını, davalının edimlerini yerine getirmemesi nedeniyle 17.01.2007 tarihinde sözleşmenin feshedildiğini, fesih nedeniyle davalı tarafından verilen teminat mektubunun irat kaydedilmesi gerektiğini, ancak; başlangıçta sunulan teminat mektubunun vadesinin dolması ve uyarılara rağmen süresinin uzatılmaması nedeniyle bu işlemin gerçekleştirilmediğini belirterek 94.896,38 TL alacağın sözleşmenin fesih tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte tahsilini istemiş, mahkemece; yapılan yargılama sonunda teminat mektubu tutarı olan 83.857,08 TL alacağın fesih tarihinden itibaren faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Taraflar arasında yapılan 12.07.2005 günlü eser sözleşmesinin sözleşmenin feshine ilişkin şartları düzenleyen 27. maddesinde; sözleşmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Sözleşmenin bu hükmü delil sözleşmesi niteliğinde olduğundan görevi gereği mahkeme ve Yargıtay'ca kendiliğinden gözetilir. Sözü edilen 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 22/2. maddesinde ise; bu kanunun 19,20 ve 21. maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar, alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsü'nce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncelleneceği, güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki farkın yükleniciden tahsil edileceği hükmüne yer verilmiştir. Kanunun bu hükmü uyarınca, davalı yüklenici tarafından iş sahibi davacıya 12.07.2005 tarihinde verilen kesin teminat mektubunun verildiği tarihten gelir kaydedileceği 17.01.2007 fesih tarihine kadar Devlet İstatistik Enstitüsü'nce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenmiş değerinin bilirkişiye hesap ettirilip hüküm altına alınması gerekirken, yasanın bu hükmüne aykırı olarak sadece teminat miktarı kadar alacağa hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.

 


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap