Hizmet Alımı İhalelerinde İşçilerin Yıllık İzin Hakları

Yayın Tarih: 03.01.2016 10:01
Özet

Hizmet Alımı İhalelerinde İşçilerin Yıllık İzin Hakları


Hizmet Alımı İhalelerinde İşçilerin Yıllık İzin Hakları


Üst Konuları: Diğer

Cevabımız

6552 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi ile 4857 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir;

"Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür."

Mezkûr Kanuna paralel olarak 25.10.2014 tarihinde sonra yapılan Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik gerçekleşmiş ve izin haklarının kullanılmasına yönelik olarak personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil giderler kısmında şu düzenleme yer almaktadır:

"78.25. (Değişik: 25/10/2014 -29156 R.G./ 1. md., Geçerlilik: 11/9/2014) İhale dokümanında günlük olarak belli sayıda personelin idarenin iş yerinde bulunması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılan ihalelerde, 4857 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca izne hak kazanan işçilerin izin hakları idarenin belirleyeceği takvim çerçevesinde kullandırılacak ve izin kullanan işçiler fiilen çalışan işçi sayısına dahil kabul edileceğinden, izin kullanan işçilerin yerine başka işçilerin getirilerek sayının tamamlanması talep edilmeyecektir. İdarelerin, ihale konusu işte çalıştırılması istenen personel sayısını bu hususu dikkate alarak belirlemeleri gerekmektedir. Ayrıca idareler ve yükleniciler, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını kullanmasına ilişkin olarak 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde öngörülen yükümlülüklere uymak zorundadır.”

4857 sayılı İş Kanunu'nda yıllık izin hakkı sadece personel çalıştırılmasına dayalı işlere ilişkin olarak düzenlenmemiş olup personel çalıştırılmasına dayalı olmayan malzeme dahil yemek hizmet alımı, araç kiralama, çöp toplama ihaleleri gibi ihale konusu işte çalışan bütün işçilerin yıllık izin haklarının bulunduğu ve bunların kullandırılmasının gerekmektedir.

Mezkur Kanunun 53'üncü maddesinde belirtildiği şekliyle, işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. İdare, yüklenici tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla yükümlü olup yapım işleri ve mal alımı ihalelerinde yıllık izni kullanacağı durumlar ortaya çıkar ise bahsedilen yükümlülük devam eder.

Hizmet işleri genel şartnamesinde[4] 25.10.2014 tarihinde yapılan ve 11.09.2014 tarihinden itibaren geçerli olan ek fıkra ile Kontrol teşkilatı, ihale konusu iş kapsamında istihdam edilen işçilerin hak ettikleri yıllık ücretli izinlerini 4857 sayılı İş Kanununa uygun bir şekilde kullanıp kullanmadıklarını kontrol etmekle yükümlüdür. Bunun için yüklenici tarafından en fazla üç ayda bir izin kayıt belgesinin bir örneğinin kontrol teşkilatına verilmesi gerekmektedir. Kontrol teşkilatınca yapılan inceleme neticesinde, yıllık ücretli izni kullandırılmayan veya eksik kullandırılan bir işçinin tespiti halinde, bu iznin 4857 sayılı Kanuna uygun bir şekilde ilgili yıl içerisinde kullandırılması sağlanır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap