Hizmet alımı ihalelerinde kesin hesap raporu ve hakedişin düzenlenmesi arasındaki ilişki hk.

Özet

Hizmet alım islerinde kesin kabul tutanağı İdarece onaylandıktan sonra Muayene kabul komisyonu tarafından hazırlanması gereken kesin hesap raporu son hakedişten önce mi düzenlenir, sonra mı? İkisi birbirine ekli olarak mı hazırlanır? Muayene kabul komisyonunun kesin hesap raporu hazırlamasındaki amaç kontrol teşkilatına ödenmesi gereken son hakediş miktarını bildirmek midir? İlgili mevzuatın uygulamaya esas işleyişi hakkında detaylı […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alım islerinde kesin kabul tutanağı İdarece onaylandıktan sonra Muayene kabul komisyonu tarafından hazırlanması gereken kesin hesap raporu son hakedişten önce mi düzenlenir, sonra mı? İkisi birbirine ekli olarak mı hazırlanır? Muayene kabul komisyonunun kesin hesap raporu hazırlamasındaki amaç kontrol teşkilatına ödenmesi gereken son hakediş miktarını bildirmek midir? İlgili mevzuatın uygulamaya esas işleyişi hakkında detaylı bilgi verir misiniz.

Cevabımız

  • Öncelikle yüklenicinin başvurusu üzerine kontrol teşkilatı tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar, teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporunu düzenler ve ödeme emrine bağlanmak üzere ilgili birime gönderir. İlgili birimde tahakkuk aşamasından önce hakediş üzerinden düzetlmeler yapılabilir bu durumda yüklenicinin imzasının/teyidinin alınması gerekir.  (Kontrol teşkilatı, herhangi bir ara hakedişte, daha önce kendisi tarafından çıkarılmış eski bir hakedişe yönelik değişiklikler veya düzeltmeler yapabilir)
  • Daha sonra muayene ve kabul için yüklenici idareye başvurur , başvuru üzerine, kontrol teşkilatınca yapılan ön inceleme sonucunda işin kabule uygun bulunması halinde durum, “Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi”  düzenlenmek suretiyle yetkili makama bildirilir.
  • Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesinin yetkili makama sunulduğu tarihten itibaren 10 günü geçmemek üzere idarece belirlenecek süre  içinde yetkili makamca muayene ve kabul komisyonu oluşturulur ve durum yükleniciye yazılı olarak bildirilir.
  • Muayene ve kabul komisyonu, yaptığı inceleme ve muayene sonunda işi kabule hazır bulduğu takdirde, “Kabul Tutanağı” nı  düzenler. Bu tutanak yüklenici tarafından imzalanır.
  • Son aşama, muayene ve kabulün tutanağının düzenlenmesinden sonra en geç altmış (60) gün içerisinde, kabul komisyonu detaylı olarak, sözleşmeye uygun şekilde yapılmış olan bütün işlerin değerini gösteren tamamlayıcı dokümanla birlikte bir kesin hesap raporu düzenlenir.
Kesin hesap raporu aşağıdaki asgari bilgileri içerecektir: (a) İdare tarafından daha önce ödenmiş bulunan bütün meblağlar ve idarenin sözleşme ile hak kazandığı alacaklar indirildikten sonra, varsa idarenin yükleniciye borçlu kaldığı bakiye ile, (b) Kesin hesapta yükleniciye ödenmesi gereken bir tutar öngörülmüşse bu tutar, kesin hesabın idareye iletilmesinden itibaren 60 gün içerisinde idare tarafından yükleniciye ödenecektir. Ancak yukarıdaki (a) bendi gereğince çıkarılan hesap sonucunda yüklenicinin idareye borçlu bulunduğu anlaşılırsa, idare bir süre vererek bu miktarın ödenmesini yükleniciden talep eder. Yüklenicinin ödemede bulunmaması halinde, idarenin alacağı yüklenicinin teminatından kesilir. Kolaylıklar diliyorum.  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap