İdare tarafından tesis edilen ve kesin ve yürütülebilir işlem niteliği taşımayan teklifin incelenmeksizin reddi mi yoksa işin esasının incelenmesi suretiyle davanın reddi yolunda mı karar verilir?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Danıştay 13. Dairesince verilen 08.11.2010 tarih ve E:2009/3329, K:2010/7745 sayılı karar ile; “…Temyize konu Mahkeme kararının; davanın, 11.07.2005 tarih ve 2005/UY.Z-1292 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına yönelik kısmının reddine ilişkin bölümünün incelenmesinden; … Dosyanın incelenmesinden; … Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 29.12.2004 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "… Kompleksi Alt Yapı Yapım işi" […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince verilen 08.11.2010 tarih ve E:2009/3329, K:2010/7745 sayılı karar ile;

“…Temyize konu Mahkeme kararının; davanın, 11.07.2005 tarih ve 2005/UY.Z-1292 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına yönelik kısmının reddine ilişkin bölümünün incelenmesinden;

Dosyanın incelenmesinden; … Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 29.12.2004 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "… Kompleksi Alt Yapı Yapım işi" ihalesine 10 firmanın katıldığı, 7 firmanın teklifi geçerli kabul edilerek ihalenin en avantajlı teklif sahibi D…İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi ile V…İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne bırakıldığı, davacı şirketin ise, şantiye teknik personeli olarak gösterilen Murat Akbulut dışında kalan bütün şantiye teknik personel diplomalarının suretten fotokopi olduğu ve idari şartnamenin 7.6.2. maddesine aykırı belge sunduğundan bahisle değerlendirme dışı bırakıldığı, 02.05.2005 tarihli şikâyet başvurusunun … Bakanlığı'nın 18.05.2005 tarih ve 1864 sayılı işlemi ile reddedilmesi üzerine yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 11.07.2005 tarih ve 2005/UY.Z-1292 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile; ihaleye ait idari şartnamenin "Şantiyede bulunması gereken teknik personel" başlıklı 7.3.2.1. maddesinde; "…Teknik personel taahhütnamesi ekinde personelin isim listesi ile personelin deneyim sürelerini tevsik etmek amacıyla diploma, çıkış belgesi veya deneyim süresini açıkça gösterir ilgili odaca düzenlenmiş odaya kayıt tarihi bulunan meslek odası üye kayıt belgelerinden (meslek odası üye kimlik kartları kabul edilmeyecektir) herhangi biri verilmek zorundadır." düzenlemesine yer verildiği, davacı şirketin teklifi kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, şantiye teknik personel olarak idareye bildirilen personele ait diploma veya bitirme belgelerinin biri dışındakilerde bulunan noter onaylarının anılan Yönetmelik hükmüne uygun olmadığının anlaşıldığı, bu nedenle, davacı şirketin teklifinin; şantiye teknik personele ilişkin olarak sunmuş olduğu ve yedek listede yer alan Murat Akbulut dışında kalan diğer personele ait diploma ya da bitirme belgelerinin suretten fotokopi olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı belirtilmek suretiyle, 4734 sayılı Kanunun 56. Maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verildiği anlaşılmıştır.

Davalı idarece sunulan işlem dosyasında yer alan, davacının teklif kapsamında idareye sunduğu şantiye teknik personeline ilişkin diploma ya da bitirme belgeleri incelendiğinde; Diploma ve Bitirme Belgelerindeki Noter onaylarında, "işbu suretin ibraz edilen ve getirene geri verilen aslına uygun olduğunu onaylarım" şerhi bulunduğu görülmektedir. Noter onaylı bu şerhlerde, "…Aslına uygun olduğunu onaylarım" kaydının bulunması karşısında, aksi ispat edilinceye kadar söz konusu belgelerin "aslının aynı" olduğunun kabul edilmesi gerektiğinden, dolayısıyla, davacı şirketin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması üzerine yaptığı itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına ilişkin dava konusu 11.07.2005 tarih ve 2005/UY.Z-1292 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmediğinden, dava konusu Kurul kararının iptali gerekirken davanın reddi yolunda hüküm kuran idare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

Temyize konu mahkeme kararının; davanın, uyuşmazlık konusu ihalede davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Adalet Bakanlığı işlemi ile 02.05.2005 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Adalet Bakanlığının 13.05.2005 tarih ve 1864 sayılı işlemine yönelik kısmının reddine ilişkin bölümünün incelenmesine gelince;

Yukarıda yer verilen hükümlere göre, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından açılan davalarda, ihale süreci ile ilgili olarak idari davaya konu olabilecek işlem, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde ihale makamı tarafından yapılan işlemler değil, bu işlemlere karşı, anılan Kanun hükümlerinde öngörülen usullere göre ihaleyi yapan idareye yapılacak şikâyet başvurusundan sonra, Kamu İhale Kurumu'na yapılacak itirazen şikâyet başvurusu sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından tesis edilecek işlemdir.

Bu durumda; mevcut yasal düzenleme karşısında, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında bulunan davacı şirket tarafından, ancak yapılan itirazen şikâyet başvurusu sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan nihaî karar dava konusu edilebileceğinden, ihaleyi yapan … Bakanlığı tarafından tesis edilen ve kesin ve yürütülebilir işlem niteliği taşımayan davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemlerin incelenme olanağı bulunmadığından, yukarıda anılan Kanun hükümleri doğrultusunda davanın bu bölümünün incelenmeksizin reddi gerekirken, işin esasının incelenmesi suretiyle davanın reddi yolunda hüküm kuran İdare Mahkemesi kararında usul hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesi ile “temyiz isteminin kabulüne, Ankara 4. idare Mahkemesi'nin 12.05.2006 tarih ve E:2O05/1579, K:2006/1016 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine,” karar verilmiştir.

Üst Konuları: Yargısal İnceleme


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap