İdari şartnamede yer almayan ancak teknik şartnamede sunulması gerektiği belirtilen belgeler tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınır mı? (Danıştay)

Özet

Olayda, ihale konusu işe ilişkin ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartname uyarınca, isteklilerden teklif dosyası kapsamında ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 4.1.3. maddesinde yer düzenlemeye uygun olarak istenilen belgelerin sunulup sunulmadığının kontrol edilmesi gerekirken, söz konusu düzenlemeyle ilgili belgelerin idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler ile isteklilerin teklifleriyle birlikte sunmaları gerektiği belirtilen belgelerin ihaleye katılım için bir yeterlik kriteri olma niteliği kazanamayacağı belirtilerek, anılan iddia bakımından başvurunun reddi yolunda tesis edilen işlemde hukuka uygunluk, bu kısma yönelik davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından 09.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan2015/116551 ihale kayıt numaralı "Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki Alanlarda Yapılacak Vektör Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Mal (Biyosidal Ürün) Alımı İşi" ihalesine ilişkin olarak, En…sav İlaçlama İnş. Tem. ve Hiz. İşl. San. Tic. Ltd. Şti.  tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, 09.12.2015 tarihli ve 2015/UM.II-3330 sayılı Kurul kararı ile “1) 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine” karar verilmiştir.

 

Davacı En…sav İlaçlama İnş. Tem. ve Hiz. İşl. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin olarak Ankara 17. İdare Mahkemesince alınan 04.03.2016 tarihli ve E:2016/264, K:2016/459 sayılı kararda davanın reddine karar verilmiştir.

 

Bu karar üzerine davacı tarafından temyiz yoluna başvurulmuştur. Temyiz incelemesi sonunda Danıştay 13. Dairesinin 22.06.2016 tarihli ve E:2016/1950, K:2016/2792 sayılı kararı ile “…İhalenin 7. kısmına ilişkin olarak…

Olayda, ihale konusu işe ilişkin ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartname uyarınca, isteklilerden teklif dosyası kapsamında ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 4.1.3. maddesinde yer düzenlemeye uygun olarak istenilen belgelerin sunulup sunulmadığının kontrol edilmesi gerekirken, söz konusu düzenlemeyle ilgili belgelerin idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler ile isteklilerin teklifleriyle birlikte sunmaları gerektiği belirtilen belgelerin ihaleye katılım için bir yeterlik kriteri olma niteliği kazanamayacağı belirtilerek, anılan iddia bakımından başvurunun reddi yolunda tesis edilen işlemde hukuka uygunluk, bu kısma yönelik davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

İhalenin 10. Kısmına yönelik olarak ileri sürülen iddiaya gelince;

…davacının, şikâyet başvurusunun reddi üzerine 4734 sayılı Kanun’da öngörülen şekil ve usul kurallarına uygun olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uygunluk, bu kısma yönelik davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

 

Danıştay Kararına Esas KİK Kararı

 

Toplantı No

: 2015/071

Gündem No

: 60

Karar Tarihi

: 09.12.2015

Karar No

: 2015/UM.II-3330

 

Şikayetçi: 

En…sav İlaçlama İnş. Tem. Ve Hiz. İşl. San. Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Adana Büyükşehir Belediyesi Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

16.11.2015 / 89788 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/116551 İhale Kayıt Numaralı "Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki Alanlarda Yapılacak Vektör Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Mal (Biyosidal Ürün) Alımı İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

En…sav İlaçlama İnş. Tem. ve Hiz. İşl. San. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı,

Belediye Evleri Mahallesi 84298. Sokak 01360 Çukurova/ADANA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/116551İhale Kayıt Numaralı “Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki Alanlarda Yapılacak Vektör Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Mal (Biyosidal Ürün) Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Adana Büyükşehir Belediyesi Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından 09.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki Alanlarda Yapılacak Vektör Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Mal (Biyosidal Ürün) Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak En…sav İlaçlama İnş. Tem. ve Hiz. İşl. San. Tic. Ltd. Şti.nin 02.11.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.11.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.11.2015 tarih ve 89788 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.11.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/2971 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, şikâyete konu ihalenin 7’nci kısmına ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan N…r İlaç ve İlaçlama Makinaları Pazarlama ve Servis Hizmetleri Limited Şirketinin sunduğu belgelerin anılan kısma ilişkin Teknik Şartname’nin 4.1.3’üncü maddesini karşılamadığı, ayrıca incelenen ihalenin 10’ uncu kısmına ilişkin olarak idareye yaptıkları şikâyet başvurusu üzerine yapılan inceleme neticesinde söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak idarece başkaca bir işlem tesis edilmediği, halbuki isteklinin teklifinin ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmuş olma gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığının açık olduğu, dolayısıyla yasaklama yaptırımının uygulanması gerektiği ve adı geçen isteklinin teklif sunduğu ihalenin diğer kısımlarında da değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İncelemeye konu ihalenin Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığınca 09.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki Alanlarda Yapılacak Vektör Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Mal (Biyosidal Ürün) Alımı İşi” olduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar” başlıklı 24’üncü maddesinde “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

 …

e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.         

 f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

…” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 26’ncı maddesinde “…

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmü,

Teknik Şartname’nin 4.1.3’üncü maddesinde “Ürün aktif maddesi ahır içi ve çevresinde yapılacak uygulamalarda hayvanlara bulaşma riskine karşı aktif maddeye ait Dünya Sağlık Örgütü (WHO) spesifikasyonları ve toksikolojik/ekotoksikolojik verilere ait özet sonuçlar veya AB Biyosidal özet raporları veya Akredite GLP’li labaratuvarlar da yapılmış toksikolojik / ekotoksikolojik verileri ihale dosyasında sunulmalıdır. (Toksikolojik veriler; Akut, kronik, subkronik, genotoksisite, teratojenik ve kanserojenite çalışmalarına ait verileri kapsamaktadır.)” düzenlemesi,

           Diğer taraftan ihale ilânının “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlığı altında “4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

            Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

           4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

           a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
           b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
           c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
           İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. İstekli, imalatçı olduğunu aşağıdaki belgelerden en az birini sunarak tevsik edecektir.

a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

b) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

           c) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün belgesi.

          4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

           Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenilmektedir.” düzenlemesi,

 

           İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’ inci maddesinde “…

           7.5.6. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenilmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu durumda Teknik Şartname’de belirtilen teklife konu ürünün aktif maddesine ilişkin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) spesifikasyonları ve toksikolojik/ekotoksikolojik verilere ait özet sonuçların veya AB Biyosidal özet raporların veya Akredite GLP’li laboratuvarlarda yapılmış toksikolojik / ekotoksikolojik verilerin ihale dosyasında sunulacağı hususuna yönelik ne ihale ilânında ne de İdari Şartname’de düzenleme yapılmadığı görülmektedir.

4734 sayılı Kanun ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan hükümleri uyarınca, yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin ihale ilânı ile İdari Şartname’de belirtilmesi ve ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine Teknik Şartname’de yer verilmemesi gerekmektedir.

İlaveten Kamu İhale Kurulu’nun istikrar kazanmış kararlarına göre de, yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelere İdari Şartname’de yer verilmesi gerekmekte olup söz konusu belgelerin Teknik Şartname’de düzenlenmesi halinde, bu belgelerin başvuru veya teklif kapsamında sunulmadığı gerekçesiyle isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına olanak bulunmamaktadır.

 Bu bağlamda, başvuruya sahibince ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifleri kapsamında sunulan belgelerin, Teknik Şartname’nin anılan maddesinde düzenlenen belgeler niteliğinde olup olmadığının araştırılması iddiasına ilişkin yapılan incelemede, söz konusu belgelerin İdari Şartname’de ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği, anılan belgelere yönelik düzenlemelere Teknik Şartname’de yer verildiği, Teknik Şartname düzenlemeleri ile isteklilerin teklifleriyle birlikte sunmaları gerektiği belirtilen belgelerin, ihaleye katılım için yeterlik belgesi niteliği kazanamayacağı ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, söz konusu belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin, eksik belge sunulmasından bahisle değerlendirme dışı bırakılmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan başvuru sahibi, Kuruma yaptığı başvuruda incelenen ihalenin 10’uncu kısmına ilişkin olarak idareye yaptıkları şikâyet başvurusu üzerine yapılan inceleme neticesinde söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak idarece başkaca bir işlem tesis edilmediği, halbuki isteklinin teklifinin ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmuş olma gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığının açık olduğu, dolayısıyla yasaklama yaptırımının uygulanması gerektiği ve adı geçen isteklinin teklif sunduğu ihalenin diğer kısımlarında da değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yer vermiştir.

Başvuru sahibi isteklinin ihalenin 10’uncu kısmına yönelik idareye yaptığı şikâyet başvurusunda, söz konusu isteklinin teklifinin Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinde yer alan düzenlemeleri karşılayıp karşılamadığının sorgulanması ve ürünün bahse konu düzenlemeye uygun olmaması halinde yeniden değerlendirme yapılması gerektiğine yönelik iddiasının bulunduğu görülmüş ise de, itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan idareye yaptıkları şikâyet başvurusu üzerine yapılan inceleme neticesinde söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak idarece başkaca bir işlem tesis edilmediği, halbuki isteklinin teklifinin ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmuş olma gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığının açık olduğu, dolayısıyla yasaklama yaptırımının uygulanması gerektiği ve adı geçen isteklinin teklif sunduğu ihalenin diğer kısımlarında da değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasını idareye yapmış olduğu şikâyet başvurusunda belirtmediği anlaşıldığından, söz konusu iddianın İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin 10’uncu fıkrasında yer alan “İdarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemez.” hükmü gereğince reddedilmesi gerekmektedir.

Ayrıca söz konusu ihalede yukarıda yer verilen yasaklılıkla ilgili iddianın ihalenin tüm kısımlarına yönelik olduğu kabulü ve incelemeye konu N…r İlaç ve İlaçlama Makinaları Pazarlama ve Servis Hizmetleri Limited Şirketinin teklif sunduğu kısımlar için 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince şikâyet bedeli olarak yatırılması gereken tutarın 9.572,00 TL olduğu tespiti ile birlikte, başvuru sahibi tarafından ise başvuru bedelinin 12.763,00TL olarak yatırıldığı anlaşılmış olup Kurum hesaplarına fazladan yatırılan 3.191,00 TL’nin talebi halinde başvuru sahibine iadesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap