İhale dokümanında bulunmayan yeterlik kriterine ilanda yer verildiği ancak değerlendirmenin ilandaki düzenlemeye göre yapıldığı durumunda mevzuata göre nasıl işlem tesis edilir?

Özet

İhale dokümanında yer verilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği yönündeki mevzuat hükmü uyarınca; idarenin ihale dokümanında bulunmayan bir yeterlik kriterine ilanda yer vermesi ve değerlendirmeyi idari şartnamede yer almayan ilandaki bu düzenlemeye paralel gerçekleştirmiş olması mevzuata aykırı olduğu hk..


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2008/UY.Z-153 Sayılı Kararında:

4734 sayılı Kanunun ‘İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar’ başlıklı 24 üncü maddesinde ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemeyeceği hüküm altına alınmış, ihale ilanlarında ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin neler olduğunun belirtilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Anılan Kanunun ‘İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar’ başlıklı 27 nci maddesinde ise ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgilerin bulunmasının zorunlu olduğu hükme bağlanarak, idari şartnamede ihale konusuna göre belirtilmesi zorunlu asgari hususlara yer verilmiştir. Buna göre idari şartnamelerde isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin neler olduğunun belirtilmesi zorunludur.

Kanunun ‘İlânın uygun olmaması’ başlıklı 26 ncı maddesinde ise;

“13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ‘İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi’ başlıklı 28 inci maddesinde;

“İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y).

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” Hükmüne yer verilmiştir.

Şikayete konu ihaleye ait ilanın Diğer Hususlar bölümünde;

“İş deneyim belgesi ekinde, bu belgeyi tevsik eden geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu, ek sözleşme varsa ek keşif tutarı, tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi gibi belgeler ibraz edilecek, ayrıca iş deneyim belgesinin özel kurum ve kuruşlardan alınması halinde Yapım işleri Uygulama Yönetmeliğinin 50. maddesinde belirtilmiş ilgili mercilerce onaylanmış olması gerekmektedir. Bu şekilde sunulmayan iş deneyim belgeleri kabul edilmeyecektir.” şeklinde mevzuatta bulunmayan bir yeterlik kriterine yer verildiği ancak, idari şartnamede bu yeterlik kriterine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, ihale komisyonunun teklif değerlendirmesini ise idari şartnamede yer almayan ilandaki düzenlemeye göre gerçekleştirdiği görülmüştür.

İhale dokümanında yer verilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği yönündeki mevzuat hükmü uyarınca; idarenin ihale dokümanında bulunmayan bir yeterlik kriterine ilanda yer vermesi ve değerlendirmeyi idari şartnamede yer almayan ilandaki bu düzenlemeye paralel gerçekleştirmiş olması mevzuata aykırıdır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap